2021-05-10 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 19: Sijoittajien katseet inflaatiokehityksessä


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoilla kurssit kääntyivät viime viikolla pääosin lievään nousuun edellisen viikon hengähdystauon jälkeen. Kurssikehitys oli erityisen positiivinen Euroopassa (+1,94 %) ja Suomessa (+1,68 %), mutta myös Japanissa kurssit kääntyivät nousuun (+1,51 %) kehnon kurssijakson jälkeen. USA:ssa osakekurssit päätyivät niin ikään nousuun (+0,23 %), vaikkakin selvästi maltillisempaan. Aasiassa taas kurssit olivat selvässä laskussa (MSCI Asia) pääosin Kiinan negatiivisen kehityksen takia (-3,2 %). Tästä huolimatta globaalit osakkeet (MSCI World AC) päätyivät 0,4 %:n euromääräiseen nousuun.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli myös pääosin positiivista, vaikka korkojen lievän nousun myötä EMU-valtioiden valtionlainatuotot jäivät niukasti negatiivisiksi (-0,07 %). Tuottokärjessä olivat kehittyvien alueiden sekä paikallisessa valuutassa (+0,71 %) että taaloissa liikkeeseen lasketut (+0,66 %) velkakirjat, mutta myös matalamman ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainatuotot (High Yield ja Investment Grade) olivat selvästi positiiviset.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla uutisvirta oli ohuempaa ja markkinoiden pääfokus oli perjantaina julkaistussa USA:n huhtikuun työllisyysraportissa. Huhtikuussa syntyi maatalouden ulkopuolella ainoastaan 266 000 uutta työpaikkaa, kun odotuksissa oli miljoonan lisäys. Tämän lisäksi työttömyysaste nousi kymmenyksellä 6,1 %:iin, vaikka sen odotettiin tippuvan kahdella kymmenyksellä 5,8 %:iin. Nousu työttömyysasteessa johtui ennen kaikkea siitä, että talouden normalisoitumisen seurauksena nousu työvoiman määrässä (työssä käyviä + aktiivisesti työtä hakevia) oli verrattain kova. Työmarkkinoiden osallistumisaste (työvoima suhteessa väestöön, kun mukaan lasketaan kaikki yli 16-vuotiaat) nimittäin nousi kahdella kymmenyksellä 61,7 %:iin. Mahdollinen selitys työpaikkojen vaisuun lisäykseen ovat työvoiman tarjonnan ja kysynnän rajoitukset viime kuussa. Tarjonnan puolella viipyvä viruspelko ja anteliaat työttömyysetuudet (johtuen pandemian elvytyspaketista) ovat saattaneet hillitä ihmisiä hakemasta aktiivisesti töitä. Kysynnän puolella yritykset ovat saattaneet ensin katsoa ovatko edellisen kuukauden rekrytoinnit riittäviä, vai tarvitaanko lisäresursseja. Tähän viittaa nousu tehdyissä tunneissa huhtikuussa (tehdyt viikkotyötunnit nousivat maaliskuusta huhtikuuhun 34,9 tunnista 35 tuntiin). Odotuksissa on kuitenkin edelleen, että työllisyystilanne jatkaa paranemistaan sitä mukaa, kun rajoituksia puretaan ja talouden aktiviteetti voimistuu tulevina kuukausina.

Vaikka huhtikuun työllisyyskehitys oli ekonomisteille pettymys, ottivat osakemarkkinat uutisen positiivisesti vastaan, sillä kurssit olivat perjantaina nousussa. Markkinoiden tulkinta on, että mikäli työmarkkinoiden toipuminen on ennakoitua hitaampaa, keskuspankilla (Fed) ei ole vielä kiire lähteä normalisoimaan rahapolitiikkaansa ja tämä on omiaan tukemaan riskillisiä omaisuuslajeja. Työllisyyden ohella keskuspankin kannalta toinen tärkeä fokusaihe on hintavakaus ja talousaktiviteetin nousun myötä keskustelut hintapaineiden nousuista ovat kiihtyneet. Osa sijoittajista pelkää inflaation riistäytyvän käsistä johtaen siihen, että maan keskuspankki joutuisi kiristämään rahapolitiikkaansa estääkseen talouden ylikuumentumista. Kuluvalla viikolla saadaan tähän liittyen lisädataa, kun huhtikuun inflaatiodata julkaistaan keskiviikkona (12.5.). Inflaation odotetaan kiihtyvän vuoden takaisesta 3,6 %:iin ja pohjainflaation 2,3 %:iin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-19-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevia seikkoja on edelleen useita: fiskaalielvytyksen stimuloiva vaikutus talouteen, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä yhtiöiden tuloskasvun kiihtyminen kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-19-markkinatuototTämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella