2021-05-03 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 18: Markkinoilla hengähdystauko


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla pääosin lievästi negatiivisena, kun päämarkkinoiden kurssit olivat lievässä laskussa. Suurin euromääräinen lasku nähtiin Japanissa (-1,9 %), missä koronatilanne jatkuu haasteellisena, mutta myös kurssit Euroopassa (-0,31 %) ja Suomessa (-0,35 %) olivat lievässä laskussa. Sen sijaan Yhdysvalloissa kurssit olivat hienoisessa euromääräisessä nousussa (+0,11 %).

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli myös pääosin negatiivista. Korkojen nousun seurauksena EMU-valtioiden valtionlainatuotot jäivät negatiivisiksi (-0,60 %), kun taas matalamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot päätyivät lievään nousuun (+0,13 %) kaventuneiden luottoriskipreemioiden seurauksena. Kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen tuotot päätyivät vastaavasti euromääräisesti lievään laskuun (-0,23 %), kun taas paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tuotot jäivät edellisen viikon tasoon (+0,09 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden pääfokus oli meneillään olevassa tuloskaudessa, pandemian ja massarokotusten seurannassa sekä julkaistun makrodatan analysoinnissa. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin yhtiöistä 60 % on tähän mennessä raportoinut tuloksensa ja näistä peräti 87 % raportoi odotuksia vahvemman tuloksen. Yhteenlaskettu liikevaihto on tähän mennessä ollut 3,7 % odotuksia korkeampi (kasvua vuoden takaiseen kvartaaliin nähden 11 %) ja liikevoitto peräti 23 % odotuksia parempi (kasvua vuoden takaiseen kvartaaliin nähden 50 %). Euroopassa tuloskausi on myös sujunut vahvasti, kun tuloksensa ovat raportoineet reilut 50 % yhtiöistä. Yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu vuoden takaisesta kvartaalista on ollut Yhdysvaltoja vaatimattomampi (+0,9 %), mutta tuloskasvu on ollut selvästi kovempi (tulokset ovat yli tuplaantuneet ja olleet 39 % odotuksia kovemmat). Ennen tulokautta tuloskasvuennusteet koko vuoden 2021 osalta olivat Yhdysvalloissa n. 25 % ja Euroopassa n. 35 %, joten tuloskasvuennusteisiin kohdistuu pikemmin nousu- kuin laskupaineita.

Koronapandemian osalta tilanne on jatkunut edelleen kaksijakoisena. Kehittyneillä alueilla, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa, tartuntakäyrät ovat tasoittuneet, mutta kehittyvillä alueilla tilanne on edelleen varsin vakava. Intiassa rekisteröidään edelleen lähes 400 000 uutta tautitapausta päivässä ja viimeisen viikon aikana keskimäärin yli 370 000 uutta tartuntaa päivässä. Todellisten lukujen arvioidaan olevan moninkertaiset, sillä kunnon testausta ei pystytä järjestämään. Sairaaloiden maksimikapasiteetti on jo saavutettu ja mm. lisähapesta on edelleen huutava pula. Pientä helpotusta on tiedossa, kun kansainväliseltä yhteisöltä on alkanut virrata tarvikeapua. Tästä huolimatta tie normaalimpaan arkeen on edelleen varsin pitkä, kun vasta runsaat 2 % väestöstä on saanut täyden suojan rokotteista.

Makrosaralla mielenkiinto kohdistui sekä euroalueen että USA:n ensimmäisen kvartaalin BKT-kasvulukuihin. Kuten alkuvuoden luottamusindikaattorit antoivat olettaa, vanha manner vajosi virallisesti taantumaan, kun viime vuoden viimeisen kvartaalin tapaan talous supistui ensimmäisellä kvartaalilla -0,6 % (odotus -0,8 % q/q). Vuoden takaisesta neljänneksestä laskua kertyy vajaat kaksi prosenttia (toteuma: -1,8 % v/v, odotus: -2,0 % v/v). Viime vuoden neljännen kvartaalin tapaan maiden välillä oli kuitenkin merkittäviä eroja. Saksassa talouskasvu supistui odotuksia voimakkaammin, eli -1,7 % neljänneksen aikana (odotus: -1,5 % q/q) ja Italiassa ja Espanjassa odotusten mukaisesti noin -0,5 %. Sen sijaan Ranskassa talous kasvoi yllättäen 0,4 % neljänneksen aikana (odotus: 0,0 % q/q), kasvuun vaikuttivat positiivisesti erityisesti rakennusinvestoinnit. USA:n ensimmäisen kvartaalin talouskasvuluvut olivat sen sijaan hiukan odotuksia pienemmät, mutta silti varsin rohkaisevat, kun ostovoimakorjattua kasvua kertyi 1,6 % edellisellä kvartaalilla (6,4 % vuositasolla laskettuna). Yksityinen kulutus (+7,0 %) toimi edelleen kasvun moottorina, mutta myös investoinnit (+1,8 %) ja hallinnon kulutus (+1,1 %) tukivat kasvua. Sen sijaan nettovienti (-0,9 %) ja negatiivinen varastomuutos (-2,6 %) rasittivat kasvua. Ensimmäisen kvartaalin kasvua rasittivat edelleen koronarajoitukset ja kehnot sääolosuhteet, mutta kevään edetessä luvassa on selvää kasvun kiihtymistä.

Muutoin markkinoiden fokuksessa oli USA:n keskuspankki Fedin korkokokous keskiviikkona 28.4. Fed piti odotetusti ohjauskorkonsa ennallaan 0,0 - 0,25 %:n vaihteluvälissä. Pankki ilmoitti myös edelleen jatkavansa QE (Quantitative Easing) -ostoja nykytahdilla (vähintään 80 mrd./kk valtio- ja 40 mrd./kk asuntovakuudellisia lainoja), kunnes talous osoittaa merkittävää toipumista kohti inflaatio- ja työllisyystavoitteita. Pankin mukaan talouden toipuminen on jatkunut työllisyyden ja talouden aktiviteetin osalta, ja pandemiasta kärsineet sektorit ovat myös osoittamassa toipumisen merkkejä. Pankin näkemyksen mukaan inflaationäkymät ovat edelleen vakaat, vaikka inflaation odotetaan hetkellisesti kiihtyvän johtuen tilapäisistä tekijöistä, kuten kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta sekä helposta vertailuajanjaksosta. Pankki ei näe inflaatiopaineen olevan pysyvää, johtuen mm. työmarkkinoiden vapaasta kapasiteetista. Markkinat odottavat keskuspankin ilmoittavan osto-ohjelman asteittaisesta alasajosta aikaisintaan vuoden lopussa. Ensimmäisen ohjauskoron noston odotetaan edelleen tapahtuvan vasta vuoden 2023 aikana.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-18-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Vaikka osakemarkkinat ovat monin paikoin täysin toipuneet pandemian aiheuttamasta kurssien syöksystä viime vuoden maalis- ja huhtikuussa, näemme vielä osakkeissa tuottopotentiaalia. Osakemarkkinoita tukevia seikkoja on vielä useita: fiskaalielvytyksen antama vauhti kuluttajille, keskuspankkien jatkuva elvyttävä rahapolitiikka, talouksien asteittainen toipuminen massarokotusten kiihdyttyä, sekä listattujen yhtiöiden voimakas tuloskasvu kuluvana vuonna.

Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-18-markkinatuotot

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.