2021-04-06 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 14: Lisää elvytystä luvassa


Viime viikon kehitys

Pääsiäisen takia typistetty pörssiviikko jatkui pääosin varsin positiivisena, kun kaikki päämarkkinoiden indeksit olivat tuntuvassa nousussa. Suurin nousu koettiin kehittyvillä markkinoilla (+2,5 %), mutta myös Aasiassa (+2,2 %), Pohjois-Amerikassa (+1,6 %) sekä Euroopassa (+1,2 %) osakemarkkinoiden tuottokehitys oli selvästi positiivinen. Tämän seurauksena maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät euromääräisesti 1,45 %:n nousuun.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli epäyhtenäisempää. Korkojen maltillisen nousun seurauksena EMU-valtioiden valtionlainatuotot jäivät negatiivisiksi (-0,17 %), kun taas sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot päätyivät lievään nousuun kaventuneiden luottoriskipreemioiden seurauksena. Kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen tuotot päätyivät euromääräisesti niin ikään lievään nousuun, kun taas taalamääräisten velkakirjojen tuotot jäivät edellisen viikon tasoon.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Positiivisen markkinatuoton takana on sekä korkomarkkinoiden rauhoittuminen että odotuksia paremmat makrotalousluvut, etenkin Yhdysvalloista. Tämän lisäksi markkinatunnelmaa piristi Yhdysvaltojen uuden hallinnon esittämä laaja, yli 2 200 miljardin taalan suuruinen pandemian jälkeinen elvytyspaketti (”American Jobs Plan”).

Uuden massiivisen elvytyspaketin avulla maan kilpailukykyä halutaan parantaa pidemmällä aikavälillä. Paketti sisältää mm. investointeja pahasti rappeutuneeseen liikenneinfrastruktuuriin (tiet, sillat, raideliikenne, lentokentät), yhteiskuntatekniikkaan (laajakaista, sähkö, vesi), panostuksia tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä vanhusten hoivaan. Paketin on määrä toteutua seuraavan 8 vuoden aikana ja sitä tullaan rahoittamaan mm. nostamalla yhteisöveroa 21 %:sta 28 %:iin ja nostamalla monikansallisten yritysten minimiveroa 21 %:iin. Paketin läpimeno kongressissa tässä laajuudessa on vielä kysymysmerkki, mutta merkittävään pakettiin löytyy selvä kannatus yli puoluerajojen.

Makrouutisten osalta mielenkiinto kohdistui erityisesti USA:n maaliskuun työllisyysraporttiin. Raportin mukaan maahan syntyi maaliskuussa maatalouden ulkopuolella peräti 916 000 uutta työpaikkaa (odotus: 660 000), mikä on voimakkainta kasvua sitten viime vuoden elokuun. Nopeasti kohentuneen työllisyystilanteen takana ovat parantuneet terveysolosuhteet (Covid -19), rokoteohjelman hyvä vauhti, laajemmat uudelleenavaamiset sekä finanssipoliittiset kannustimet (mm. pandemian 1 900 miljardin taalan elvytyspaketin positiiviset vaikutukset). Vahvan työllisyysraportin seurauksena työttömyysaste painui kahdella kymmenyksellä 6 %:iin, vaikka työmarkkinoiden osallistumisaste nousi kymmenyksellä 61,5 %:iin. Vaikka työpaikkojen nousu on jatkunut verrattain voimakkaana, on kuitenkin tie takaisin pandemiaa edeltävälle työllisyystasolle vielä pitkä. Työllisyys on vielä 8,4 miljoonaa alhaisempi kuin ennen kriisiä ja miltei 4 miljoonaa ihmistä on poistunut työvoimasta. Tästä huolimatta työllisyystilanteen odotetaan edelleen selvästi kohentuvan eteenpäin mentäessä.

Tulevan viikon tapahtumat

Viikon 14 makrokalenteri on edellisviikkoa ohuempi. Tarjolla on mm. tiistaina 6.4. helmikuun työttömyysaste Euroalueelta (odotus: 8,1 %, edellinen: 8,1 %), torstaina 8.4. helmikuun tuottajahinnat Euroalueelta (odotus: 0,6 % k/k, edellinen: 1,4 % k/k) sekä perjantaina 9.4. maaliskuun tuottajahinnat (pl. ruoka ja energia) Yhdysvalloista (odotus: 0,2 % k/k, edellinen: 0,2 % k/k) ja helmikuun teollisuustuotantoluvut Ranskasta (odotus: 0,5 % k/k, edellinen: 3,3 % k/k) ja Saksasta (odotus: 1,5 % k/k, edellinen: -2,5 % k/k).

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-14-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Korkopuolella näkemyksemme pysyivät myös ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-14-markkinatuotot


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.