2021-03-08 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 10: Korkomarkkinoiden liikkeet edelleen keskiössä


Viime viikon kehitys

Kahden laskuviikon jälkeen osakemarkkinat kääntyivät viikolla 9 loivaan nousuun. Keskeisistä markkinoista Yhdysvallat olivat kovimmassa nousussa perjantaina 5.3.2021 nähdyn vahvan nousupäivän jälkeen, mutta myös muualla viikon tuottokehitys oli selvästi positiivinen (Kehittyvät alueet +1,98 %, Japani +1,63 %, Eurooppa +1,19 %). Nousun myötä globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät viikon päätteeksi reilun kahden prosentin nousuun.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli sen sijaan kaksijakoista; EMU-alueen valtionlainojen tuottokehitys oli nollan tuntumassa ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainat lievästi positiiviset (+0,20 %), mutta riskillisemmät omaisuuslajit, kuten matalamman luottoluokituksen globaalit yrityslainat ja kehittyvien alueiden velkakirjat, selvästi negatiiviset.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Massarokotusten etenemisen ja koronapandemian kehityksen ohella markkinoiden fokus oli viime viikolla pitkälti korkomarkkinoiden kehityksessä ja elvytyspaketin etenemisessä Yhdysvalloissa. Maturiteetiltaan pidempien korkojen nousu jatkui, etenkin Yhdysvalloissa, verrattain voimakkaana, kun esimerkiksi USA:n 10 vuoden valtionlainan korko nousi tilapäisesti jo yli 1,6 %:iin (nousua vuoden alusta 70 korkopistettä) ja korkokäyrä (10 vuoden ja 2 vuoden valtionlainojen tuottotasojen erotus) jyrkkeni entisestään. Markkinat ovat yhä huolestuneempia siitä, että USA:n talouden toipumisen myötä riski inflaation nopealle nousulle on selvästi kasvanut, mikä vääjäämättä johtaa tilanteeseen, missä Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) on normalisoitava omaa rahapolitiikkaansa aiemmin arvioitua nopeammin.

Viime viikon torstaina (4.3.) pitämässään puheenvuorossaan Wall Street Journalin konferenssissa Fedin pääjohtajan Jerome Powellin sanoma tämän teeman ympärillä ei markkinoita tyydyttänyt. Powell toisteli pitkälti samaa varovaista näkemystä, että olemme vielä kaukana keskuspankin keskeisten tavoitteiden, työllisyyden ja hintavakauden, osalta. Fedin mukaan rahapolitiikan normalisoinnin aloittamiseen on vielä matkaa. Powell sanoi huomioineensa korkojen nopean nousun, mutta ei suoranaisesti ilmaissut huoltaan nousevasta korkotasosta. Powell kuitenkin muistutti, että jos rahoitusolosuhteet tiukkenevat liikaa, Fed on valmis toimimaan. Osa markkinatoimijoista olisi halunnut pankin ilmoittavan valmiutensa korkokäyrän kontrollointiin (Japanin tapaan) nykyisen osto-ohjelman sisällä (painottamalla enemmän pidemmän maturiteetin ostoja keinona loiventaa käyrää). Pankin haluttomuus puuttua nopeasti kohoavaan korkotasoon nosti selvästi pitkiä korkoja ja samalla edelleen latisti markkinatunnelmaa sekä osake- että korkomarkkinoilla.

Elvytyspaketin osalta Yhdysvaltojen senaatti pääsi viikonloppuna pitkän väännön jälkeen sopuun tulevasta 1 900 miljardin taalan paketista. Vastoin odotuksia, paketin koko pysyi lähes ennallaan ja vastasi pitkälti jo aikaisemmin edustajainhuoneessa läpäissyttä pakettia (katso viikkokatsaus 3: ”Lisää elvytystä luvassa”). Senaatissa tehtiin pieniä tarkennuksia muun muassa työttömyysturvan laajuuteen ja kokoon, mutta kyse on selvästi odotuksia isommasta loppupaketista. Minimipalkan nosto 15 taalaan tunnissa jäi kuitenkin odotetusti paketin ulkopuolelle. Seuraavaksi paketista on määrä vielä muodollisesti äänestää edustajainhuoneessa (läpihuutojuttu demokraattien hallitsemassa huoneessa), arviolta tiistaina 9.3., jonka jälkeen presidentti Joe Biden pääsee sen allekirjoittamaan. Vaikka republikaanit pitivät elvytystä edelleen tarpeellisena, he kritisoivat voimakkaasti paketin kokoa tilanteessa, missä Yhdysvaltojen talous jo osoittaa elpymisen merkkejä. Heidän mielestään vaarana on, että heitetään lisää bensiiniä liekkeihin ja talous pääse ylikuumentumaan.

Makrosaralla saatiin perjantaina lisää dataa Yhdysvaltojen talouden elpymisestä, kun helmikuun työllisyysraportti julkaistiin. Helmikuussa maatalouden ulkopuolella syntyi selvästi aiempaa enemmän uusia työpaikkoja (toteuma 379 000, odotus 200 000, edellinen 49 000), erityisesti yksityisellä palvelusektorilla, mikä painoi virallisen työttömyysasteen (U-3) 6,2 %:iin (tammikuu 6,3 %). Vaikka työllisyyden paraneminen oli selvästi odotuksia voimakkaampaa, korkomarkkinat pysyivät rauhallisena ja pitkät korot vastoin odotuksia laskivat muutaman korkopisteen. Myös osakemarkkinat reagoivat selvästi positiivisesti näihin uutisiin, ja pääindeksi nousi perjantaina miltei kaksi prosenttia.

Tulevan viikon tapahtumat

Tulevan viikon makrouutisten osalta markkinoiden huomio on keskiviikkona julkaistavissa helmikuun inflaatioluvuissa Yhdysvalloista. Odotuksissa on sekä pohjainflaation (inflaatio pl. energia) että inflaation hienoista nousua vuoden takaisesta. Tämän lisäksi markkinoiden huomio on torstaina 11.3. pidettävässä Euroopan keskuspankin maaliskuun korkokokouksessa sekä perjantaina 12.3. julkaistavissa Yhdysvaltojen maaliskuun kuluttajaluottamusindeksissä.

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-10-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-10-tuottotaulukko 0

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella