Verotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukset tarjoavat useita eri toteutusvaihtoehtoja


Kysymys yrityksen seuraavasta jatkajasta on ajankohtainen jokaiselle yritykselle jossain vaiheessa. Sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla. Lisäksi sukupolvenvaihdosta voi edeltää erilaiset yritysjärjestelyt, joissa jatkettavan yrityksen varallisuus ja omistus järjestetään tarkoituksenmukaisiksi.

Isä-poika-laptop-1200-628


Riippuen valitusta toteutustavasta ja edeltävistä järjestelyistä onnistuneen sukupolvenvaihdoksen loppuun vienti voi kestää muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Ennakoivalla suunnittelulla varmistetaan yritystoiminnan jatkuminen, alkuperäisen yrittäjän ja yrityksen jatkajan tarpeiden ja toiveiden huomioon ottaminen sekä verotuksellisesti hyvä lopputulos. Usein suunnittelussa esiin tulevia seikkoja ovat muun muassa alkuperäisen yrittäjän rooli, tietotaidon siirtäminen ja jatkajan perehdyttäminen, vetovastuusta sopiminen useamman tahon kesken sekä yrittäjän taloudellinen turva tulevaisuudessa.

Verotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukset soveltuvat ensinnäkin sellaisiin osakekauppoihin, joissa alkuperäinen yrittäjä myy vähintään 10 prosentin omistusosuutta vastaavan osuuden yli 10 vuotta omistamistaan yrityksen osakkeista perheenjäsenelleen. Edellytykset täyttävästä kaupasta saatua myyntivoittoa ei laiteta maksuun, vaan ainoa veroseuraamus on jatkajalle aiheutuva varainsiirtovero (1,6 prosenttia kauppahinnasta). Sama kauppa ilman huojennuksia johtaisi myyjän luovutusvoittoverotukseen, joka olisi hankintameno-olettamaa käyttäen noin 20,4 prosenttia kauppahinnasta.

Sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa myös lahjana, joka vastaa vähintään 10 prosentin omistusosuutta yrityksen osakkeista ja äänioikeudesta. Edellytykset huojennusten saamiselle ovat kuitenkin merkittävästi tiukemmat, sillä luovutuksen kohteena olevan yhtiön toimintaa ja varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan arvioidaan melko tiukkojen kriteereiden kautta. Lisäksi jatkajan tulee tosiasiallisesti osallistua yhtiön päätöksentekoon, mikä yleensä toteutetaan hallituksen jäsenyydellä. Huojennusten soveltuessa maksuunpantavaa lahjaveroa huojennetaan merkittävästi (vero useimmiten noin 2-4 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta), minkä lisäksi vero jaetaan kymmenelle vuodelle korottomiin maksueriin.

Kaupan ja lahjan yhdistelmä saadaan tilanteessa, jossa käytettävä kauppahinta ylittää vain 50 prosenttia käyvästä hinnasta. Käytettävän kauppahinnan ja käyvän arvon välinen erotus katsottaisiin muutoin ostajan saamaksi lahjaksi, mutta huojennusedellytykset täyttävässä kaupassa sekä myyjän luovutusvoitto että ostajan lahjavero huojennetaan kokonaisuudessaan. Luovutuksen tulee kuitenkin näissä tilanteissa täyttää kaupalle sekä lahjoitukselle asetetut edellytykset.

Kauppahinta tai vaihtoehtoisesti lahjavero rahoitetaan yleensä saatavilla osingoilla, eikä jatkajan siten ole tarpeen hankkia ulkopuolista rahoitusta. Sukupolvenvaihdoksen jälkeisestä toiminnasta ja päätöksenteosta on kuitenkin hyvä sopia jo etukäteen, jotta vältytään erimielisyyksiltä.

Avustamme laaja-alaisesti sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä toimeksiannoissa, ottaen aina huomioon asiakkaan tahtotilan sekä verotuksellisesti hyvän lopputuloksen.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä.

Ville Laaksonen
PreLex Oy