Vakuutusten myynnin pelisäännöt tarkentuvat – asiakkaansuoja paranee


Vakuutusten tarjoamista koskeva sääntely muuttuu lokakuussa. Asiakkaansuoja paranee, kun pelisääntöjä tarkennetaan ja ne kirjataan lakiin.

Uusi vakuutusten tarjoamista koskeva sääntely tarkentaa ja täsmentää voimassa ollutta sääntelyä ja parantaa asiakkaansuojaa entisestään. Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) tulee sovellettavaksi 1. lokakuuta, ja sillä pannaan täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (IDD) vaatimukset. Samalla tulee voimaan muutoksia vakuutussopimus- ja vakuutusyhtiölakiin sekä kumotaan vakuutusedustuksesta annettu laki. Keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa eri EU-valtioiden kansalliset säädökset koskien vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoamista.

Nyt täytäntöönpantava IDD vastaa monelta osin aiemmin voimaantullutta rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviä eli MiFID II:a. Viime vuoden vaihteessa sovellettavaksi tullut MiFID II koski nimenomaisesti sijoituspalvelujen tarjoamista ja sijoitusalaa. Keskeinen ero on MiFID II:n ja IDD:n välillä on, että IDD koskee kaikkien vakuutusten tarjoamista – niin sijoitusvakuutusten kuin vahinko- ja henkilövakuutusten. Samoja pääsääntöjä ja vaatimuksia sovelletaan niin koti- ja autovakuutuksia kuin sijoitusvakuutuksia tarjoaviin toimijoihin.

Sijoituspalvelujen tarjoamista sääntelevä MiFID II edellyttää, että sijoituspalveluntarjoajan on selvitettävä tarkkaan asiakkaan sijoitustavoitteet ja arvioitava sijoitusratkaisun soveltuvuus asiakkaalle. Vastaavasti vakuutusten tarjoamista sääntelevä IDD edellyttää, että vakuutusta myytäessä selvitetään asiakkaan vakuutusturvan tarve ja että tarjottava vakuutusratkaisu sopii asiakkaalle ja on asiakkaan vakuutustarpeen mukainen. Aiemmin hyvään vakuutustapaan perustunut sääntö on nyt sisällytetty selkeämmin sääntelyyn. Samalla asiakkaan edun kanssa ristiriidassa olevat myyntitavoitteet kielletään; vakuutusta tarjoavan saama palkkio tai etu ei saa ohjata tarjoamaan asiakkaalle muuta, kuin tälle parhaiten soveltuvaa ratkaisua.

Asiakkaansuoja paranee myös IDD:n asettaessa uusia tai tarkempia vaatimuksia muun muassa asiamiehinä toimivien ammattipätevyydelle, koulutukselle ja osaamiselle. Lisäksi asiakkaalle on annettava aiempaa tarkempia tietoja vakuutuksesta ja vakuutuksen tarjoajasta niin vakuutussopimusta solmittaessa kuin vakuutuksen voimassa ollessa. Niin kutsuttuja kytkykauppoja ei enää sallita kuluttajamyynnissä ja niitä rajoitetaan myös muussa myynnissä.

Elite Alfred Berg on tähänkin saakka arvioinut sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen soveltumisen asiakkaalle osana asiakkaillemme tarjottavaa sijoituspalvelua. Suosittelemme välittämiämme vakuutusratkaisuja asiakkaalle vain silloin, kun ne ovat asiakkaan sijoitustoiminnan tavoitteiden ja henkilökohtaisten olosuhteiden mukaan perusteltuja. Laadimme ratkaisut aina sen mukaan, mikä soveltuu parhaiten asiakkaamme tarpeisiin.