Vakuutuksia ja paketoituja sijoitustuotteita koskeva sääntely uudistuu


Ensi vuonna tiukentuva EU-sääntely vaikuttaa vakuutusmuotoisista ja paketoiduista sijoitustuotteista annettaviin tietoihin. Käytännössä asiakas saa sijoitustuotteista aiempaa tarkempia tietoja.

Vuoden 2018 alusta alkaen pankkien, vakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden sekä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden on annettava asiakkaalle vakiomuotoinen avaintietoasiakirja tietyistä tuotteista. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi:

  • vaihtoehtorahastot

  • vähittäismarkkinoiden strukturoidut tuotteet (myös strukturoidut talletukset)

  • sijoittamiseen ja säästämiseen käytettävät vakuutukset

  • sijoitusrahastot (vasta 2020 alusta alkaen).

Näitä tuotteita kutsutaan EU:n sääntelyssä PRIIPS-tuotteiksi (Packaged retail and insurance-based investment products).

Uusi sääntely koskee koko EU:ta, ja sen tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta.

Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Asiakirjan tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse. 

Elite tulee julkaisemaan sääntelyn mukaiset avaintietoasiakirjat verkkosivuillaan vuoden alusta.

Vakuutuksia koskeva sääntely laajenee

Helmikuussa 2018 astuu voimaan uusi vakuutusten tarjoamista koskeva sääntely. Jatkossa myös vakuutuksien tarjoajia koskee samankaltainen tuotehallintamenettely kuin sijoituspalveluiden tarjoajia.

Sijoitusvakuutusten osalta sekä vakuutuksenantajan että vakuutusedustajan tulee huolehtia eturistiriitatilanteiden ehkäisemisestä ja hallinnasta. Sijoitusvakuutukseen liitettävän sijoitustuotteen asianmukaisuus ja soveltuvuus asiakkaalle tulee arvioida vastaavalla tavalla kuin sijoituspalvelua tarjoavien yritysten osalta on edellytetty jo aikaisemmin.

Vakuutusten tarjoamiseen liittyvien eturistiriitojen hallitsemiseksi kielletään sellaiset myyntitavoitteet, edut ja palkitsemisjärjestelmät, jotka kannustaisivat suosittelemaan muuta kuin asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa vakuutusta.

Myös vakuutuksien tarjoamiseen osallistuvan henkilöstön ammattitaidolle ja ylläpitämiselle sekä kehittämiselle asetetaan yksityiskohtaisempia vaatimuksia.

Eliten toiminnassa on noudatettu uuden sääntelyn mukaisia periaatteita jo tähänkin asti.


Raisa Friberg
Varatoimitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj


Lue myös aiemmat artikkelit:

Sijoituspalveluiden sääntely uudistuu – sijoittajansuoja ja läpinäkyvyys paranevat

Sääntely kiristyy, digitalisaatio etenee – paraneeko palvelu