Tuomme markkinoille uuden pääomarahaston vastuullisille ammattisijoittajille


Elite Alfred Berg tuo markkinoille uuden instituutiosijoittajille suunnatun vaihtoehtorahaston, joka keskittyy uusiutuvan energian infrastruktuurisijoituksiin.

Elite Alfred Berg aloittaa uuden eurooppalaiseen uusiutuvaan energiaan sijoittavan infrastruktuurirahaston, Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky:n (jäljempänä EAB RE Infra), joka aloittaa toimintansa 16.4.2021.

Energiamarkkinoilla on käynnissä voimakas murros, jota kiihdyttää globaali paine ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tätä tavoitetta edistetään ympäri maailmaa kestävää kehitystä koskevilla suosituksilla ja säännöksillä, joihin valtaosa kehittyneen maailman valtioista on sitoutunut. Myös muutokset kuluttajien asenteissa ja käyttäytymisessä ilmastoystävällisempien ratkaisujen suuntaan ohjaavat yrityksiä ja yhteiskuntia tukemaan energiamarkkinoiden vääjäämätöntä murrosta. Vastuullinen sijoittaminen uusiutuvaan energiaan tukee tätä muutosta – vieläpä niin, ettei sijoittajan tarvitse luopua tuoton tavoittelusta.

EAB RE Infran sijoitustoiminnan tärkeänä kulmakivenä on vahva ESG-vaatimusten huomiointi. Sijoituskohteiden valinnassa ja hallinnoinnissa huomioidaan olennaiset ESG-riskit ja -mahdollisuudet kaikilla vastuullisen sijoittamisen osa-alueilla. Sijoituskohteet läpivalaistaan erityisellä tarkkuudella ympäristövaikutusten osalta, ja sijoittajat tulevat saamaan kattavan raportin säännöllisesti muun muassa positiivisten ympäristövaikutusten osalta.

EAB RE Infra hankkii valmiita tai luvan saaneita rakennusvalmiita aurinko- ja tuulivoimalaitoksia Euroopassa ja kehittää niitä mahdollisuuksien mukaan tapauskohtaisesti. Rahasto poikkeaa monesta muusta vastaavan kategorian rahastosta keskittymällä sijoituskohteiden kehittämiseen. Rahasto voi ostaa jo toiminnassa olevia voimalaitoksia, jotka tuottavat vakiintunutta kassavirtaa, mutta joiden toimintaa on mahdollista kehittää esimerkiksi laajentamalla ja/tai uudistamalla tuotantokapasiteettia. Toisaalta myös luvan saaneet, mutta vielä rakentamattomat tuotantolaitokset ovat rahastolle kiinnostavia. Laitosten tuotannosta saatavaa sähköä pyritään myymään lähtökohtaisesti kahdenvälisillä pitkäaikaisilla sähkönmyyntisopimuksilla (PPA), ja esimerkiksi valtiollisiin sähkötariffeihin suhtaudutaan varauksella niiden sisältämien ulkoisten riskien vuoksi.

Elite Alfred Bergillä rahaston hoidosta ja sijoitustoiminnasta vastaa nimetty neljän hengen salkunhoitotiimi. Rahaston sijoitustoiminta on aktiivista, ja salkunhoidossa hyödynnetään Elite Alfred Bergin laajaa kansainvälistä kumppaniverkostoa kehitysprojektien läpiviennissä sekä uusien kohteiden hankinnassa ja haltuunotossa.

Sijoituskohteissa on lähtökohtaisesti operatiiviseen toimintaan keskittyneet paikalliset tiimit, joiden toimintaa rahaston salkunhoito ohjaa ja valvoo. Salkunhoitotiimillä on yhteenlaskettuna erittäin pitkä kokemus ja syvällinen ymmärrys energiamarkkinoista sekä vahvaa rahoitusosaamista.

eab re infra avainhenkilot


Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky:n salkunhoitotiimi

EAB RE Infra on määräaikainen AIFM-rahasto (8 vuotta + mahdollisuus jatkoaikaan 2+2 vuotta tietyn prosessin mukaisesti). Rahaston tavoitekoko on noin 250 miljoonaa euroa, jolla voidaan arviomme mukaan rakentaa 4–8 kohteeseen hajautettu portfolio riippuen luonnollisesti kohdetarjonnasta ja -valinnasta. Rahaston kokonaistuottotavoite koko sijoitusajalle on kulujen jälkeen 9–11 % vuodessa, josta noin 5 %:n kassavirta on tavoitteena jakaa sijoittajille vuosittain laitosten tuotannon kautta saatavista sähkönmyyntituloista.

Ensimmäinen SFDR 8 -luokituksen saanut vaihtoehtorahasto Suomessa

EAB Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky luokiteltiin Finanssivalvonnan lupaprosessin yhteydessä EU:n uuden ESG-sääntelyn (SFDR) 8. artiklan tuotteeksi eli vaaleanvihreäksi tuotteeksi. Tämä on ensimmäinen SFDR 8 -luokituksen saanut vaihtoehtorahasto Suomessa. Maaliskuussa 2021 voimaan astuneella SFDR-sääntelyllä pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistamaan ESG-kriteeristöä. Rahasto täyttää sääntelyn asettamat tiukat kriteerit, ja rahastoon sijoittaneille raportoidaan säännöllisesti siitä, kuinka sen edistämät ympäristö- tai yhteiskunnalliset näkökohdat tai kestävyystavoitteet ovat toteutuneet sijoituksissa. 

EAB RE Infra on järjestyksessään toinen Elite Alfred Bergin hallinnoima uusiutuvan energian infrastruktuurirahasto. Ensimmäinen, Elite Intian Aurinko I Ky, perustettiin vuonna 2018, ja se on sijoittanut Intiassa neljään aurinkovoimalaan yhdessä Macquarie Groupin hallinnoiman rahaston ja Fortumin kanssa.

Annamme mielellämme lisätietoa EAB RE Infra -rahastosta. Ole rohkeasti yhteydessä yhteyshenkilöösi Elite Alfred Bergillä.


Timo Koivumäki

Timo Koivumäki
Myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg


P.S. Elite Alfred Berg järjestää keskiviikkona 24.3.2021 klo 10.00-11.30 Teams-webinaarin, jossa käsitellään vaikuttavuussijoittamista erityisesti uusiutuvan energian tarjoamien mahdollisuuksien kannalta. Kysy lisää tai ilmoittaudu seminaariin osoitteessa Institutionalsales@eabgroup.fi.

Lue myös: Uusi SFDR-sääntely helpottaa sijoitustuotteiden vastuullisuuden arviointia