2019-08-12 - Sääntely ja verotus

Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset yhtiön verotuksessa


Eduskunta hyväksyi alkuvuodesta elinkeinoverolain muutoksen. Heinäkuun alussa voimaan tulleen lain myötä tulolähdejako poistui. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Mitä seikkoja osakeyhtiön verovuosien 2019 ja 2020 verotuksessa on syytä huomioida?

Kesäkuun lakivinkissä kerroimme henkilökohtaisen tulolähteen eli niin sanotun TVL-tulolähteen poistumisesta osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta. Yleishyödylliset yhteisöt sekä muun muassa julkisyhteisöt, asuntoyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt on rajattu uuden sääntelyn ulkopuolelle. Niiden verotus säilyy ennallaan.

Lakimuutoksen jälkeen lakimuutoksen kohteena olevan yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen (TVL) kuulunut omaisuus kuuluu jatkossa pääsääntöisesti yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen (EVL) lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, muuhun omaisuuteen. Muuhun omaisuuteen kuuluu sellainen varallisuus, joka ei palvele yhteisön pääasiallista tulonhankkimistoimintaa. Esimerkiksi sijoitustarkoituksessa omistetut arvopaperit voivat olla muuta omaisuutta, samoin kuin esimerkiksi yhteisön taseessa oleva osakehuoneisto, jota vuokrataan yhtiön ulkopuolisille tahoille.

Aiemmille verovuosille vahvistetut tulolähteiden tappiot

Vuosina 2010–2019 vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen tappiot siirtyvät elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Näin aiemmat henkilökohtaisen tulolähteen osalta vahvistetut tappiot ovat 2020 vähennyskelpoisia kaikista elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloista tappion syntymisvuotta seuraavat 10 vuotta.

Mikäli esimerkiksi osakeyhtiön elinkeinotoiminta on päättynyt, mutta se harjoittaa edelleen esimerkiksi sijoitustoimintaa, tulolähteiden yhdistämisen jälkeen vanhoja elinkeinotoiminnan tappioita voidaan vähentää sijoitustoiminnan tuotoista.

Luovutustappiot

Luovutustappioiden osalta henkilökohtaisessa tulolähteessä verovuosina 2015–2019 syntyneet luovutustappiot, joita ei ole vielä vähennetty, siirtyvät vähennettäviksi elinkeinotulolähteessä. Aiemmin vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot ovat vähennettävissä vuodesta 2020 alkaen kuitenkin vain elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvan uuden omaisuuslajin, muun omaisuuden, luovutusvoitoista. Muuhun omaisuuteen kuuluu sellainen varallisuus, joka ei palvele yhteisön tulonhankkimistoimintaa, esimerkiksi sijoitustarkoituksessa omistetut arvopaperit.

Luovutustappion vähennyksen voi tehdä syntymisvuodelta ja sitä seuraavat viisi verovuotta. Esimerkiksi vuonna 2015 syntynyt henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappio on vähennettävissä vielä vuoden 2020 muun omaisuuden luovutusvoitoista, mutta tämän jälkeen tappio vanhenee.

Huomioi nämä verovuosien 2019 ja 2020 osalta

Jos yhtiö myy vuoden 2019 aikana esimerkiksi henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan asuinhuoneiston, josta syntyy luovutustappiota, ovat tappiot vähennyskelpoisia vain muista henkilökohtaisen tulolähteen luovutusvoitoista. Mikäli yhtiöllä ei ole henkilökohtaisen tulolähteen luovutusvoittoja, joista tappiota voisi vähentää, vahvistetaan tästä henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappio. Tappio on vuodesta 2020 alkaen vähennettävissä vain yhteisön muun omaisuuden luovutusvoitoista vuosina 2020–2024.

Jos yhtiö vuorostaan myy asuinhuoneiston tappiolla 1.1.2020 tai tämän jälkeen päättyvällä tilikaudella, ovat tappiot vähennettävissä kaikista tuloista, siis myös varsinaisen liiketoiminnan tuottamista tuloista.