2021-11-30 - Asiakastiedote

Tiedote sääntömuutoksista – AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto1) Tuottosidonnaisia palkkioita koskevat muutokset

EAB Rahastoyhtiö Oy:n (”Rahastoyhtiö”) hallitus on 25.11.2021 päättänyt osittain muuttaa Rahastoyhtiön hallinnoiman AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahaston (”Rahasto”) tuottosidonnaisen palkkion määräytymisperustetta.

Päätöksellä Rahaston rahasto-osuussarjakohtaiseksi vertailutuotoksi määräytyy jatkossa rahasto-osuussarjan suurimman historiallisen kalenterikuukauden puolivälin arvon ja päätösarvon perusteella toteutunut tuotto, johon on lisätty tuoton määräytymispäivästä laskettu kiinteä 2,5 %:n vuosituotto (kynnystuotto). Kynnystuoton lisääminen vertailutuottoon tiukentaa Rahaston tuottosidonnaisen palkkion määräytymisen reunaehtoja, mikä vuorostaan pienentää Rahastoyhtiön perimää tuottosidonnaista palkkiota.

Lisäksi päätöksellä muutetaan Rahaston tuottosidonnaisen palkkion laskentaväliä sääntelyvaatimusten mukaiseksi siten, että jatkossa Rahaston tuottosidonnainen palkkio lasketaan Rahaston aukiolopäivien mukaisesti kunkin kalenterikuukauden puolessavälissä ja lopussa.

Rahastoyhtiön tuottosidonnaisena palkkiona perimä osuus vertailutuoton ylitteestä säilyy ennallaan (12 %).

Rahaston nykyinen ja 31.12.2021 asti voimassa oleva tuottosidonnaisen palkkion vertailutuotto on rahasto-osuussarjan suurimman historiallisen kalenterikuukauden päätösarvon perusteella toteutunut tuotto. Rahaston nykyinen ja 31.12.2021 asti voimassa oleva tuottosidonnaisen palkkion laskentaväli on kuukausittainen.

Sääntömuutoksilla Rahastoyhtiö huomioi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 31.12.2021 mennessä sovellettavat ohjeet tuottoperusteisista palkkioista UCITS-rahastoissa ja tietyntyyppisissä vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa (AIF).


2) Kestävyyteen liittyvien tietojen antamista koskevat muutokset

Rahastoyhtiön hallitus on 2.9.2021 päättänyt hyväksyä Rahaston sääntöjä koskevat muutokset, jotka koskevat kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2019/2088 (”SFDR-asetus”) mukaisesti. Sääntömuutoksien myötä Rahasto luokitellaan SFDR-asetuksen artikla 8 mukaiseksi rahastoksi.

Edellä kuvatut Rahastoyhtiön hallituksen päätökset ovat edellyttäneet muutoksia Rahaston sääntöihin. Finanssivalvonta on vahvistanut Rahaston muutetut säännöt 30.11.2021, ja ne tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Muutetut säännöt ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Muutoksilla ei ole vaikutusta Rahaston sijoitustoimintaan. Sääntömuutoksien voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä Rahaston osuudenomistajilta.


EAB Rahastoyhtiö Oy
Hallitus


Asiakastiedote liitteineen