2021-11-30 - Asiakastiedote

Tiedote sääntömuutoksista1) Tuottosidonnaisia palkkioita koskevat muutokset


EAB Rahastoyhtiö Oy:n (”Rahastoyhtiö”) hallitus on 28.9.2021 päättänyt luopua sijoitusrahastoilta perittävistä tuottosidonnaisista palkkioista 1.1.2022 alkaen seuraavien Rahastoyhtiön hallinnoimien UCITS-rahastojen osalta:

 • Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahasto


Sääntömuutoksilla Rahastoyhtiö huomioi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 31.12.2021 mennessä sovellettavat ohjeet tuottoperusteisista palkkioista UCITS-rahastoissa ja tietyntyyppisissä vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa (AIF). Sääntömuutosten myötä Rahastoyhtiö lakkaa perimästä tuottosidonnaisia palkkioita edellä mainituilta rahastoilta, minkä arvioidaan vaikuttavan myönteisesti osuudenomistajien rahastoilta saamiin tuottoihin.


2) Kestävyyteen liittyvien tietojen antamista koskevat muutokset


Rahastoyhtiön hallitus on 2.9.2021 päättänyt hyväksyä sen hallinnoimien UCITS-rahastojen sääntöjä koskevat muutokset, jotka koskevat kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2019/2088 (”SFDR-asetus”) mukaisesti. Sääntömuutosten myötä seuraavat rahastot luokitellaan SFDR-asetuksen mukaisesti seuraavasti:

SFDR-asetuksen artikla 6 mukaiset rahastot

 • Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto


SFDR-asetuksen artikla 8 mukaiset rahastot

 • Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto

 • Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahasto

Edellä kuvatut Rahastoyhtiön hallituksen päätökset ovat edellyttäneet muutoksia rahastojen sääntöihin. Finanssivalvonta on vahvistanut rahastojen muutetut säännöt 30.11.2021, ja ne tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Muutetut säännöt ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Muutoksella ei ole vaikutusta rahastojen sijoitustoimintaan. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä Rahastojen osuudenomistajilta.

EAB Rahastoyhtiö Oy
Hallitus

Asiakastiedote liitteineen