Sijoitusrahastojen sääntöihin tulee muutoksia kevään 2019 aikana


Sijoitusrahastolain kokonaisuudistus on valmistunut, ja uusi sijoitusrahastolaki tuli voimaan 1.3.2019. Laki keventää rahastoyhtiöiden hallinnollisia velvoitteita. Uusi laki sisältää myös muutamia rahasto-osuudenomistajien asemaan vaikuttavia muutoksia, joista kerromme alla.

Paperisista osuustodistuksista luovutaan

EAB Rahastoyhtiö Oy luopuu paperisista osuustodistuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia paperisia osuustodistuksia ei enää anneta ja jo luovutetut paperiset osuustodistukset pyydetään takaisin. Paperisten osuustodistusten merkitys on ollut tähänkin mennessä vähäinen, sillä rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja merkitsee siihen omistusten siirrot. EAB Rahastoyhtiö on kevään 2019 aikana yhteydessä niihin osuudenomistajiin, joilla on rekisteritietojen mukaan paperinen osuustodistus.

Osuudenomistajien kokouksista luovutaan

Säännöllisesti vuosittain järjestettävistä osuudenomistajien kokouksista luovutaan. Jatkossa rahasto-osuudenomistajien kokous voidaan kutsua koolle hallituksen, tilintarkastajan, hallituksen riippumattoman jäsenen taikka niiden osuudenomistajien pyynnöstä, joilla on yhteensä vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista. Rahasto-osuudenomistajien valitseman hallituksen jäsenen sijaan rahastoyhtiön hallituksessa tulee jatkossa olla riippumaton hallituksen jäsen.

Rahastoyhtiölle oikeus rahasto-osuuksien yksipuoliseen lunastamiseen

Jatkossa rahastoyhtiöllä on oikeus lunastaa rahasto-osuudet laissa ja rahaston säännöissä määritellyissä poikkeuksellisissa tilanteissa ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta. Rahastoyhtiöllä olisi oikeus yksipuoliseen lunastukseen mm. silloin, jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon, minkä johdosta rahastoyhtiölle aiheutuisi kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita.

Sääntömuutokset voimaan kevään 2019 aikana

Edellä mainittujen lakimuutosten voimaansaattaminen edellyttää, että rahastojen sääntöjä muutetaan. Sääntömuutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt muutokset ja ne on saatettu osuudenomistajien tietoon. Sääntömuutoksista tiedotetaan rahastoyhtiön verkkosivuilla www.eabgroup.fi/rahastohallinto.Pia Hidén
Johtaja, Legal & Compliance
Elite Alfred Berg