Sijoituspalveluiden sääntely uudistuu – sijoittajansuoja ja läpinäkyvyys paranevat


Sijoituspalveluita koskeva sääntely uudistuu ensi vuoden alussa. Muutos parantaa sijoittajansuojaa ja lisää rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä.

Nykyinen sijoituspalveluiden tarjoamista koskeva yhteiseurooppalainen sääntely perustuu vuonna 2007 voimaan tulleeseen rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin, joka tunnetaan nimellä MiFID. Finanssikriisi ja markkinakehitys ovat kuitenkin edellyttäneet sääntelyn uudelleen tarkastelua. Uudistettu sääntelykokonaisuus MiFID II tulee voimaan koko Euroopassa 3.1.2018. Tavoitteena on parantaa sekä sijoittajansuojaa että rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä.

Läpinäkyvyys lisääntyy

Markkinoilla on tavanomaisesti käytössä järjestelyitä, joissa sijoituspalvelua tarjoava yritys maksaa osan veloittamastaan palkkiosta toiselle yritykselle, joka osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen ja tuottamiseen. Kyseessä voi olla vaikka tilanne, jossa luxemburgilainen rahastoyhtiö toimii yhteistyössä suomalaisen sijoituspalveluyrityksen kanssa tarjotakseen suomenkielistä palvelua Suomessa. Korvauksena suomalainen yritys saa rahastoyhtiöltä osan sen veloittamista palkkioista. Tällaista maksua kutsutaan sääntelyssä kannustimeksi. Kannustimia ovat kaikki rahalliset tai ei-rahalliset edut, joita sijoituspalveluyritys voi saada muulta taholta kuin asiakkaalta itseltään.

Elite on jo useita vuosia palauttanut rahastovarainhoidon asiakkaille ulkopuolisilta rahastoyhtiöiltä saamansa kannustimet.

Tähän asti kannustimet ovat olleet asiakkaalle näkymätön osa markkinoita. Kannustimien vaikutus on näkynyt asiakkaalle vain sijoituksen lopputuloksessa. Asiakkaan kannalta kannustimien rajoittaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen tarkoittavat avoimuutta ja tuotteiden helpompaa keskinäistä vertailtavuutta.

Jatkossa asiakkaille kerrotaan ennen sijoituksen tekemistä ja myös säännöllisesti sen jälkeen aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa sijoitustuotteen kustannuksista ja kannustimista. Vuoden 2018 alusta lukien omaisuudenhoitoa ja riippumatonta sijoitusneuvontaa tarjottaessa sijoituspalveluyritys ei saa vastaanottaa kannustimia lainkaan.

Vaatimukset henkilöstön ammattitaidosta tarkentuvat

Uusi sääntely tarkentaa henkilöstön ammattitaitoa koskevia vaatimuksia. Aiemmin sääntely ei ole asettanut erityisiä vaatimuksia asiakastyötä tekevän henkilöstön ammattitaidolle. Jatkossa sijoituspalveluita tarjoavilla yrityksillä tulee olla käytännöt, joilla ne varmistavat, että asiakastyötä tekevillä henkilöillä on tehtävien laatuun ja laajuuteen nähden riittävä tietämys ja pätevyys. Yrityksillä on myös velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstön tietämystä ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti.

Elitessä henkilöstön osaamista on jatkuvasti kehitetty ja asiakaspalvelutyötä tekevät suorittavat alan tutkintoja ja heidän osaamistaan ylläpidetään sisäisillä koulutuksilla.

Palveluiden ja tuotteiden soveltuvuuteen lisävarmistuksia

Jatkossa sääntelyllä pyritään entistä paremmin varmistamaan, että asiakkaille tarjotaan juuri hänen tilanteeseensa soveltuvia tuotteita ja palveluita. Jokaisen sijoituspalvelutuotteita valmistavan ja jakelevan on laadittava tuotehallintamenettely. Uusia tuotteita kehitettäessä on määriteltävä tuotteelle asiakaskohderyhmä ja varmistettava, että asiakaskohderyhmän kannalta merkitykselliset riskit ja kulurakenne arvioidaan. Samoin on arvioitava, mille asiakaskohderyhmille tuote ei sovellu. Lisäksi on varmistettava, että tuotteen jakelustrategia sopii asiakaskohderyhmään.

Yritysten on säännöllisesti uudelleenarvioitava tarjoamiaan tuotteita ja niihin liittyviä riskejä. Mikäli yritys jakelee toisen yrityksen tuotteita, sen on annettava palautetta tuotteen valmistajalle varmistaakseen, että valmistajallakin on tietoa tuotteen soveltuvuudesta kohderyhmälle. Tarvittaessa yrityksen on muutettava kohderyhmiä, joille tuotteita tarjotaan.

Jo nykyisin sijoituspalveluiden tarjoajan on arvioitava ennen sijoitusneuvonnan tai omaisuudenhoidon tarjoamista, soveltuuko tarjottu palvelu asiakkaalle. Jatkossa soveltuvuuden arvioinnista säädetään yksityiskohtaisemmin. Sijoituspalveluyrityksen on selvitettävä vähintään asiakkaan tietämys ja kokemus kyseisestä palvelusta sekä lisäksi kattavat tiedot asiakkaan taloudellisesti tilanteesta. Yrityksen on selvitettävä myös asiakkaan tappionsietokyky ja riskiraja varmistaakseen, että asiakkaalle suositellaan vain hänelle soveltuvia tuotteita. Eliten asiakkaiden taustatietokysely vastaa jo nykyisinkin hyvin pitkälti uuden lainsäädännön vaatimuksia.

Jatkossa tehdystä soveltuvuusarvioinnista tehdään soveltuvuuslausunto, jossa kerrotaan, millaisia neuvoja on annettu ja miten ne vastaavat asiakkaan tarpeita ja tavoitteita. Lausunto toimitetaan asiakkaalle ennen toimeksiannon toteuttamista. Kun kyseessä on omaisuudenhoito, soveltuvuusarviointi on päivitettävä säännöllisesti.

Viranomaisilla on jatkossa mahdollisuus kieltää tai rajoittaa jonkin tuotteen tarjoamista tai kieltää jonkin toimintamallin käyttäminen, mikäli se on tarpeen sijoittajansuojan tai markkinoiden vakauden taikka moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.


Raisa Friberg

Raisa Friberg
Varatoimitusjohtaja
Elite Varainhoito OyjLue myös: Sääntely kiristyy – paraneeko palvelu?