Sijoittajan loppuvuoden vero-optimointi


Verotuksen näkökulmasta sijoittajan kannattaa loppuvuonna tutkia omaa sijoitussalkkuaan ja verovuoden aikana tekemiään luovutuksia sekä pääomatuloja. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta, jotta oman verotuksen optimointi onnistuu tehokkaasti. Verotusta suunniteltaessa sijoittajan tulee huomioida ainakin seuraavat asiat.

Luovutusvoitot

Mikäli verovuoden aikana tehdyt luovutukset ovat olleet voitollisia, on luovutusvoitoista tulossa veroseuraamuksia. Pienistä arvopapereiden myynneistä ei kuitenkaan synny veronalaista luovutusvoittoa. Mikäli arvopapereiden luovutukset ovat enintään 1 000 euroa, ei luovutusvoitosta synny veroseuraamuksia. Myyntivoiton määrällä ei ole merkitystä, vaan myyntihinta on ratkaiseva. Verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushintojen tulee olla yhteensä enintään 1 000 euroa.

Luovutusvoittojen veroseuraamuksia voi kuitenkin tasata hyödyntämällä aiempina verovuosina syntyneitä, mutta vielä hyödyntämättömiä luovutustappioita. Luovutusvoittojen määrää voi myös vähentää myymällä tappiollisia arvopapereita sijoitussalkusta.

Luovutustappiot

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tuloverolain muutoksen myötä omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot voi vähentää luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista verovuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Omaisuuden luovutusvoittojen ohella pääomatuloja ovat muun muassa osinko-, korko- ja vuokratulot sekä metsätalouden puunmyyntitulot. Lisäksi pääomatuloja syntyy yritystoiminnan ja maataloustoiminnan pääomatulo-osuudesta.

Esimerkiksi, jos sijoittajalla on vuodelta 2018 sijoitusasunnon vuokraamisesta kertynyttä vuokratuloa 10 000 euroa ja arvopapereiden myynnistä syntyneitä luovutustappioita 5 000 euroa, voi sijoittaja vähentää edellä mainitun 5 000 euron luovutustappion suoraan saamistaan vuokratuloista.

Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot vähennetään edelleen vanhan lainsäädännön mukaisesti. Näin ollen vuonna 2015 ja aiemmin syntyneet luovutustappiot voi vähentää ainoastaan omaisuuden luovutuksista syntyneistä luovutusvoitoista.

Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia luovutustappion syntymisvuonna ja viiden sitä seuraavan vuoden ajan.

Luovutusjärjestys

Osakkeita ja rahasto-osuuksia myytäessä on syytä muistaa, että luovutuksissa noudatetaan lähes poikkeuksetta niin sanottua FIFO-periaatetta (first in, first out). Periaatteen mukaan ensin ostetut saman yhtiön osakkeet tai saman rahaston rahasto-osuudet myydään ensin pois. Eli luovutuksen katsotaan tapahtuvan aina vanhimmasta omistuksesta alkaen.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämisen maksut

Myös vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksut ovat vähennyskelpoisia pääomatuloista. Maksut voi vähentää vain vakuutettu itse. Maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa.

Vähennyskelpoisuuden osalta on kuitenkin syytä huomioida, että maksujen vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa myös se, milloin sopimus on tehty. Uusien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen vähennysoikeuden edellytyksenä on vuodesta 2013 alkaen ollut se, että säästöjä ryhdytään nostamaan vasta sen jälkeen, kun itse säästäjä on eläkeiässä. Tämä tarkoittaa työntekijän eläkelain mukaista lykättyä vanhuuseläkeikää, joka on 68 vuotta. Sen sijaan ennen vuotta 2013 tehdyn sopimuksen osalta eläkeiän alaraja on 63 vuotta.

Maksuja saa vähentää aikaisintaan siltä verovuodelta, jonka aikana vakuutettu tai varoihin oikeutettu täyttää 18 vuotta, ja viimeistään siltä verovuodelta, jonka aikana eläkettä tai pitkäaikaissäästämissopimuksen suorituksia aletaan maksaa.

Sijoittajan muistilista loppuvuodelle

  • Tarkista verotuksessa aiemmin vahvistetut luovutustappiot ja milloin ne ovat vanhentumassa.

  • Tutki pystytkö hyödyntämään verotuksessa vahvistetut tappiot esimerkiksi myymällä arvopapereita, joissa on arvonnousua.

  • Muista, että vuoden 2016 ja sen jälkeen realisoituneet luovutustappiot voi hyödyntää kaikissa pääomatuloissa, esimerkiksi vuokratuloissa.

  • Tarkista nykyisten sijoitustesi hankintahinnat ja löytyisikö hyödynnettäviä tappioita.

  • Myyntivoittoa laskettaessa hankintamenoon lisätään voiton hankkimisesta aiheutuneet menot.

  • Voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja ovat muun muassa sijoituslainan korot, omaisuudenhoitopalkkiot ja sijoittamiseen liittyvä kirjallisuus.

  • Käytettäessä hankintameno-olettamaa luovutushinnasta ei saa vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja tai muita kuluja.

  • Hyödynnä alle 1 000 euron luovutusten verovapaus.Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel