Sijoittaja, huomioi ainakin nämä vähennykset verotuksessasi


Verovelvollisen tulee itse tarkastaa veroilmoitus ja vaatia siitä mahdollisesti puuttuvat vähennykset. Kokosimme yhteen sijoittajan näkökulmasta tärkeimmät pääomatuloista tehtävät vähennykset.

Huomaathan, että sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta sijoitettu varallisuus ei näy veroilmoituksellasi. Sijoittaessasi varallisuutta tällaisen sopimuksen sisällä sinun ei tarvitse huolehtia veroilmoituksen täyttämisestä tältä osin. Sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus ovat sekä verotehokkaita että vaivattomia ratkaisuja hoitaa omaa sijoitusvarallisuutta. Kysy lisää sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta asiantuntijoiltamme.

TULONHANKKIMISMENOT

Voit vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Kulujen täytyy liittyä sijoitustoiminnan tulojen hankkimiseen. Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi tulonhankkimiseen kohdistuvan lainan korko- ja hoitokulut sekä lainan järjestelypalkkiot. Tulonhankkimiseen kohdistuvan lainan korot ja hoitokulut sekä lainan järjestelypalkkiot voi vähentää verotuksessa täysimääräisesti. Arvopapereiden, arvo-osuuksien tai näihin rinnastettavien sijoitusten omaisuudenhoitoon ja säilyttämiseen liittyvät kulut voi myös vähentää. Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenoissa on kuitenkin 50 euron omavastuu. Esimerkiksi omaisuudenhoitomaksut ovat siis omavastuuosuus huomioiden vähennyskelpoisia. Mikäli ilmoitat tai korjaat hoito- ja säilyttämismenoja, ilmoita ne vähentämättä omavastuuosuutta.

Tulonhankkimismenoja ovat myös esimerkiksi sijoitustoimintaan liittyvät jäsenmaksut, palvelut, puhelin-, tietoliikenne- ja tarvikekulut sekä sijoittamiseen liittyvä kirjallisuus. Edellä mainitut kulut ovat tyypillisiä menoja, joita ei ole valmiiksi merkittynä esitäytetylle veroilmoitukselle, vaan ne tulee itse lisätä.

Menotositteita ei liitetä veroilmoitukseen, vaan ne tulee säilyttää. Voit vähentää ainoastaan omat kulusi. Mikäli esimerkiksi tulonhankkimislaina on puolisoiden yhteinen laina, siitä johtuvat kulut tulee jakaa puolisoiden kesken.

LUOVUTUSTAPPIOT

Luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia kaupantekovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena.

Omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot ovat vuodesta 2016 alkaen olleet luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotuksessa vähennyskelpoisia luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista. Sen sijaan ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista.

Vuodesta 2016 alkaen syntyneet luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista. Luovutusvoitoista vähentämättä jäänyt osuus vähennetään verovuoden puhtaan pääomatulon määrästä ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.

Luovutustappioita ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.

PÄÄOMATULOLAJIN TAPPIO

Mikäli pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on enemmän kuin tuloja, muodostuu pääomatulolajin alijäämää. Tällöin alijäämästä myönnetään ensin alijäämähyvitys ansiotulojen veroista. Jos saat alijäämähyvitystä, se näkyy verotuspäätöksessäsi kohdassa ”Veroista ja maksuista tehtävät vähennykset”. Alijäämähyvitykselle on säädetty enimmäismäärä. Mikäli alijäämähyvitys ei riitä, vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavan 10 verovuoden ajan pääomatuloista.

Mikäli et voi hyödyntää alijäämähyvityksen enimmäismäärää kokonaan omassa verotuksessasi, voit siirtää sen vähennettäväksi puolisosi verotuksessa.

JÄLKIMARKKINAHYVITYS TULONHANKKIMISMENONA

Jälkimarkkinahyvitys on korkoa vastaava hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakirjalainoista. Joukkovelkakirjalainan oston yhteydessä ostaja voi maksaa jälkimarkkinahyvitystä myyjälle. Jälkimarkkinahyvitys on tällöin ostajalle tulonhankkimismenoa, ja hän voi vähentää sen omassa verotuksessaan. Jälkimarkkinahyvitystä kertyy joukkovelkakirjan luovutusta edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta.

VAPAAEHTOISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN JA PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISEN MAKSUT

Yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut ovat vähennyskelpoisia pääomatuloista. Maksut saa vähentää pääomatuloista maksuvuonna. Maksut voi vähentää, vaikka pääomatuloja ei olisi. Silloin maksujen perusteella myönnetään niin sanottu erityinen alijäämähyvitys.

Maksut saa vähentää vain, jos vakuutus on itse otettu tai puolison ottamana saatu. Jos vakuutus on tehty jollekin muulle henkilölle, maksuja ei saa vähentää. Vähennyksen tekee aina se puoliso, jonka hyväksi vakuutus on otettu. Saat siis vähentää maksun pääomatuloistasi, jos sinut on nimetty vakuutetuksi. Näin on siinäkin tilanteessa, että puolisosi on ottanut sinulle vakuutuksen ja maksanut maksut.

Maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Vähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran siltä vuodelta, kun täytät 18 vuotta. Viimeisen kerran vähennyksen saa tehdä siltä vuodelta, kun eläkettä ryhdytään maksamaan.

Vähennyskelpoisuuden osalta on kuitenkin syytä huomioida, että maksujen vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa myös se, milloin sopimus on tehty. Uusien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen vähennysoikeuden edellytyksenä on vuodesta 2013 alkaen ollut se, että säästöjä ryhdytään nostamaan vasta sen jälkeen, kun säästäjä on eläkeiässä. Tämä tarkoittaa työntekijän eläkelain mukaista lykättyä vanhuuseläkeikää, jonka alaraja on 68 vuotta. Sen sijaan ennen vuotta 2013 tehdyn sopimuksen osalta eläkeiän alaraja on 63 vuotta.

VEROILMOITUSPALVELU

Yhteistyökumppanimme Premium Groupin veroilmoituspalvelun avulla tarjoamme vaivattoman ja tehokkaan tavan hoitaa veroilmoitukseen liittyvät asiat. Näin veroilmoituksesi tehdään asiantuntevasti ja ajallaan kuntoon sekä varmistutaan, että kaikki tulot ja vähennykset tulee ilmoitettua ja verotettua oikein. Näin maksat veroa vain siitä määrästä, josta kuuluukin. Palveluun kuuluu myös verotuspäätöksen tarkastaminen puolestasi, mahdollisten korjauspyyntöjen tekeminen sekä lisäselvityspyyntöihin vastaaminen.

Veroilmoituspalvelun käyttäminen on helppo tapa välttyä verotukseen liittyviltä riskeiltä ja varmistaa, että kaikki tulot ja vähennykset tulee ilmoitettua asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

VEROILMOITUKSESI YKSINKERTAISTAMINEN

Aiheuttaako veroilmoituksen täyttäminen harmaita hiuksia? Haluatko tietää, miten pystyt yksinkertaistamaan veroilmoituksesi sisältöä esimerkiksi osake- tai rahastosijoitusten osalta? Kysy lisää asiantuntijoiltamme.Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Senior Legal Counsel