Salkunhoito: Varovaisen positiivisesti kohti kesää


Salkunhoitoa avoimessa arkkitehtuurissa

Sijoituskohteidemme valinta perustuu avoimeen arkkitehtuuriin. Eli olemme riippumaton varainhoitaja ja voimme valita jokaiseen sijoitusideaan järkevimmän ja kustannustehokkaimman toteutustavan. Käytössä on sekä aktiivisesti hallinnoidut rahastot, passiiviset indeksituotteet sekä suorat sijoitukset osakkeisiin ja velkakirjoihin sekä johdannaissopimukset. Käytämme suurimmilla osakemarkkinoilla pääasiassa kustannustehokkaita indeksituotteita eli ETF:iä.  Tämä ei ole vain kustannuskysymys, vaan tehokkaasti hinnoitelluilla markkinoilla aktiivisten osakerahastojen saavuttama lisätuotto indeksiin verrattuna on kiven alla. 


Vasta julkaistun tutkimuksen* mukaan neljä viidestä Eurooppaan sijoittavista ja jopa 97 % Yhdysvaltoihin sijoittavista osakerahastoista on jäänyt vertailuindeksinsä tuotosta viimeisen viiden vuoden aikajaksolla. Tätä tilastoa selittää pitkälti kaksi seikkaa: 


1)    Suuret yhtiöt ovat tuottaneet selvästi paremmin kuin osakevalitsijoiden suosiossa olevat pienyhtiöt.
2)    Aktiiviseksi markkinoidut rahastot eivät sisällöltään juurikaan poikkea sijoituksesta indeksirahastoon, jolloin lisätuoton saavuttaminen ei ylipäätään ole mahdollista. 


Poikkeuksia toki on, mutta näiden yksittäisten rahastojen löytäminen on haastavaa. Vähemmän tehokkailla kehittyvillä osakemarkkinoilla valitsemme edelleen salkunhoitajia, jotka tuntevat paikalliset yhtiöt kuin omat taskunsa. Indeksisijoitukset kehittyvillä markkinoilla ovat ongelmallisia siitä syystä, että indeksit painottavat usein epäsuotuisia toimialoja, kuten raaka-aineyhtiöitä ja valtionyhtiöitä, joiden kohdalla osakkeenomistajan oikeudet häviävät usein poliittisille intresseille.


*S&P Dow Jones Indices: SPIVA® Europe Scorecard (2016)


Mitä palkat edellä, sitä hinnat perässä
Olemme pitkään eläneet alhaisen inflaation ympäristössä, mikä on heijastunut muun muassa alhaisena korkotasona ja investointihalukkuutena sekä maltillisina odotuksina tulevasta talouskasvusta. Samoin kuin odotukset voivat suhdanteen huipulla ylittää todellisen kasvun, voi pitkään jatkunut alakulo pitää odotukset tulevasta epärealistisen alhaisina. Leikkausten, sopeutusten ja tehostamisten trendi on kiinnittänyt odotukset tulevasta hintatason noususta eli inflaatiosta alhaiselle tasolle. Esimerkiksi Euroopassa hinnoitellaan velkakirjamarkkinoilla noin prosentin vuosittaista inflaatiota seuraavalle kymmenelle vuodelle, mikä on selvästi alle Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitteen.

KK katsaus 04 kuva 1


Lähde: Bloomberg

Kuvasta näkyy kuinka sijoittajien odotukset euroalueen inflaatiosta ovat laskeneet. Odotukset ovat vain noin puolet Euroopan keskuspankin pitkän aikavälin 2 prosentin inflaatiotavoitteesta. Mikäli keskuspankki onnistuu pääsemään edes lähelle tavoitettaan, tulee inflaatio ylittämään tämänhetkisen odotukset selvästi. Olemmekin vähitellen alkaneet varautua inflaatio-odotusten nousuun.


Maailmantalous kuitenkin kasvaa ja suuressa osassa maailmaa tasaisesti parantuva työllisyys ja yritysten korkeat tulosmarginaalit parantavat työntekijöiden asemaa. Palkkaneuvotteluissa tämä tuo paineita palkankorotuksiin. Odotukset palkankorotuksista on yksi merkittävimmistä ajureista, joka vaikuttaa inflaatio-odotuksiin.  Vaikka emme varsinaisesti odota inflaation lähtevän laukkamaan lähivuosina, emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että inflaatio ylittää tämänhetkiset odotukset. Olemmekin huhtikuussa lisänneet inflaatiosidonnaisten velkakirjojen osuutta varainhoitosalkuissamme, mikä mahdollistaa hyötymisen inflaatio-odotusten kasvusta.


Varovaisen positiivisesti kohti kesää
Olemme hiljalleen nostaneet osakepainoa alkuvuoden aikana markkinoiden saadessa tukevaa maaperää jalkojensa alle. Keskuspankkien rahapolitiikka on nyt astetta läpinäkyvämpää kuin alkuvuonna: Euroopan keskuspankki julkisti lisää elvytystä maaliskuussa ja Yhdysvallat jatkanee asteittaista ohjauskoron nostoa tänä vuonna. Myös pelko Kiinan talouden voimakkaasta hidastumisesta on väistynyt toistaiseksi.


Länsimarkkinoilla suosimme edelleen eurooppalaisia osakkeita, joissa yhtiöiden tulosten kehitykselle näemme suotuisammat olosuhteet kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa. Olemme myös ottaneet askelia takaisin kehittyville markkinoille suosien edelleen alhaisista raaka-ainehinnoista hyötyviä talouksia ja maita, joissa toteutetaan uudistushenkistä politiikkaa. Näihin alueisiin kuuluvat Itä-Eurooppa, Intia ja Kaakkois-Aasia. Varaudumme myös inflaatio-odotusten kasvuun suosimalla suuryhtiöitä, joilla on hinnoitteluvoimaa ja enemmän joustoa tuotantokustannusten suhteen. Korkosijoituksissa suosimme yrityslainoja sekä vaihtuvakorkoisia lainoja, mukaan lukien edellä mainitut inflaatiosidonnaiset lainat. 


KK katsaus 04 kuva 2

Lähde: Bloomberg

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat jääneet viime vuosina selvästi jälkeen länsimarkkinoista. Suhteellisen heikkoa menestystä selittää osin raaka-aineiden hintojen lasku, sillä suuri osa kehittyvistä markkinoista on raaka-aineiden tuottajia. Olemme vähitellen lisänneet kehittyvien markkinoiden painoa suosien edelleen alhaisista raaka-aineiden hinnoista hyötyviä talouksia.