2021-01-05 - Asiakastiedote

Sääntömuutoksia Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoisijoitusrahastossa


Hyvä asiakkaamme,

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston (”Rahasto”) sääntöjä muutetaan seuraavilta osin:

Lunastustoimeksiannon määräaika
Rahaston sääntöjä muutetaan siten, että lunastustoimeksiannon on oltava perillä Rahastoyhtiössä tai Rahastoyhtiön asiamiehellä viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen toivottua Lunastuspäivää.

Rahasto-osuuksien merkintä
Rahaston sääntöjä muutetaan siten, että säännölliset merkintäpäivät ovat kunkin kalenterivuoden maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeinen pankkipäivä.

Rahaston varojen arvostaminen
Rahaston sääntöihin tehdään muutos, jonka mukaan Rahasto voi erityisestä syystä arvostaa kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit muuhun kuin kiinteistönarvioitsijan määrittelemään käypään arvoon. Tällaisessa tilanteessa Rahasto perustelee menettelynsä toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Rahastolle luovutetun apporttiomaisuuden arvostaminen
Rahaston sääntöjä muutetaan siten, että Rahastolle luovutetun apporttiomaisuuden arvostamista koskevista erityissäännöistä luovutaan. Rahastolle luovutettu apporttiomaisuus arvostetaan noudattaen Rahaston sääntöjen 11 §:ssä mainittuja Rahaston varojen arvostamista koskevia periaatteita.

Rahaston kulujen jaksottaminen
Rahaston sääntöjä muutetaan siten, että Rahasto voi Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä jaksottaa Rahaston kiinteistöjen hankinnasta aiheutuneet kulut, kuten varainsiirtovero ja ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot.

Rahaston vastaamat kulut
Rahaston sääntöjä muutetaan siten, että Rahaston vastaamien kiinteistösijoituskohteiden vuokraustoimintaan liittyvien kulujen esimerkkiluetteloon lisätään vuokraustoimintaan liittyvät vuokrauspalkkiot.

Sääntömuutoksista on ilmoitettu Finanssivalvonnalle lain edellyttämällä tavalla. Sääntömuutokset tulevat voimaan 08.02.2021.

Sääntömuutoksen voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Ystävällisin terveisin

EAB Rahastoyhtiö Oy
Hallitus