Sääntely kiristyy – paraneeko palvelu?


Ensi vuoden alussa astuu voimaan uusi sijoituspalveluja sääntelevä yhteiseurooppalainen direktiivi nimeltään MiFID II. Voimaan tullessaan sääntely lisää markkinoiden ja tuotteiden läpinäkyvyyttä sekä parantaa sijoittajansuojaa. Tämä on yksiselitteisesti positiivinen asia. Tullessaan uusi sääntely aiheuttaa kuitenkin merkittäviä investointikuluja sekä jatkuvia, esimerkiksi lisääntyneeseen raportointiin liittyviä kustannuksia. Nämä kulut valuvat palveluiden hintoihin, sillä lienee epätodennäköistä, että sijoituspalveluyritysten toimintaan investoineet osakkeenomistajat tai muut rahoittajat tyytyisivät jatkossa pienempään tuottoon.

Uudet sääntelystä koituvat kulut ovat myös suurelta osin luonteeltaan kiinteitä eli sijoituspalvelun tarjoajan koosta riippumattomia, minkä seurauksena uusien toimijoiden tuleminen markkinoille vaikeutuu entisestään. Tämä taas vähentää kilpailua ja nostanee palvelujen hintaa. Voi olla, että joidenkin palvelujen kohdalla ei enää löydy taloudellista yhtälöä, jolla niitä voisi tarjota kaikille asiakasryhmille. Tästä löytyy esimerkki Alankomaista, jossa sijoitusneuvonnan tarjoaminen pienille asiakkaille on vähentynyt merkittävästi. Kilpailun mahdollisesti pienentyessä luonnollinen seuraus voi olla jäljelle jäävien toimijoiden kannattavuuden parantuminen. Tämä on tuskin ollut poliittinen tavoite, kun sääntelyä on lähdetty kiristämään finanssikriisin jälkeen. Voimalla on usein vastavoima, kuten tässäkin tapauksessa.

Sijoituspalvelujen tarjoajat elävät positiivisen muutoksen aikaa

Mikä sitten tekee tästä muutoksesta positiivisen? Samaan aikaan tapahtuva voimakas digitalisaatio toimii kulujen osalta vastavoimana. Hyödyntämällä uutta teknologiaa voidaan monet työläät hallintotehtävät hoitaa jatkossa tehokkaammin ja parhaimmillaan niistä vapautuva aika voidaan käyttää asiakkaiden parempaan palveluun ja esimerkiksi tehokkaampaan riskienhallintaan. Paljon puhutaan teknologian aiheuttamasta työttömyydestä. Todellisuus lienee hieman laimeampi, sillä uusia tehtäviä ja kokonaan uusia palveluja syntyy vanhojen tilalle, kuten on käynyt aiemmissakin murrosvaiheissa. Joka tapauksessa teknologia tulee mahdollistamaan paljon aiempaa paremmat palvelut. Parhaimmillaan voidaan esimerkiksi luoda toimintamalli, jossa yhdistetään uusi teknologia sekä sääntelyn vaatima sijoittajansuoja siten, että palveluista tulee yksilöllisempiä, paremmin asiakkaan tarpeita vastaavia ja helpommin ymmärrettäviä. Eikä tämän siis tarvitse maksaa enempää. Lisää seuraa viimeistään vuodenvaihteen jälkeen…

Elitelle meneillään oleva muutos on suuri mahdollisuus ja vastaa myös strategiaamme, jonka keskeinen tavoite on yhä parempi palvelukokemus.


Daniel Pasternack

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
Elite Varainhoito Oyj


Lue lisää uudesta sääntelystä artikkelista ”Sijoituspalveluiden sääntely uudistuu – sijoittajansuoja ja läpinäkyvyys paranevat”.