Rahastojemme säännöt muuttuvat


EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sääntöjen rakennetta selkeytetään ja sisältöä yhdenmukaistetaan. Elite Alfred Berg -sijoitusrahastojen säännöt koostuvat 9.9.2018 alkaen yhteisistä säännöistä sekä näitä täydentävistä rahastokohtaisista säännöistä.

Rakenteellisen muutoksen yhteydessä Elite Alfred Bergin rahastojen sääntöihin tehdään monia muutoksia. Valtaosa muutoksista on teknisiä tai muita vähäisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa muun muassa rahastojen nimikäytäntöä sekä arvon määrittämiseen ja julkaisemiseen sekä rahasto-osuuksien merkintään, lunastukseen ja vaihtoon liittyviä käytäntöjä. Sääntömuutokset eivät edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Keskeisimmät muutokset 9.9.2018 alkaen:

 • Rahastojen nimissä Elite- ja Alfred Berg -nimet muutetaan muotoon Elite Alfred Berg, esimerkiksi Elite Korko on jatkossa Elite Alfred Berg Korko.

 • Likvidien rahastojen merkintä- ja lunastustoimeksiantojen katko- eli cut-off-aikoja yhtenäistetään. Alfred Berg Korkovarainhoitoa, Alfred Berg Osakevarainhoitoa ja Alfred Berg Optimaalivarainhoitoa koskevien toimeksiantojen katkoajat ovat edelleen klo 10. Muita rahastoja koskevien toimeksiantojen on jatkossa oltava perillä viimeistään klo 13.

 • EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osalta siirrytään yhden säilytysyhteisön malliin. Rahastojen säilytysyhteisönä toimii 9.9.2018 lukien Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori.

 • Rahasto-osuudenomistajien kokouskäytäntöjä yhdenmukaistetaan siten, että kutsu kokoukseen lähetetään viimeistään kuukautta ennen kokousta.

 • Rahastojen sääntöjen muuttamismenettely muuttuu. Jatkossa sääntömuutos saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon joko kirjeitse tai julkaisemalla se Rahastoyhtiön verkkosivulla.

Sääntömuutokset koskevat seuraavia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja:

 • Elite Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto

 • Elite Korko Sijoitusrahasto

 • Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto

 • Elite Osake Sijoitusrahasto

 • Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto

 • Elite Trendi Sijoitusrahasto

 • Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto

 • Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge

 • Sijoitusrahasto Alfred Berg Aktiivinen Fokus

 • Sijoitusrahasto Alfred Berg Korkovarainhoito

 • Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimaalivarainhoito

 • Sijoitusrahasto Alfred Berg Osakevarainhoito

 • Sijoitusrahasto Alfred Berg Suomi Fokus

 • Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold

 • WIP Hakkapeliitat SijoitusrahastoPia Hiden
Johtaja, Legal & Compliance
Elite Alfred Berg


Lue myös asiakastiedote sääntömuutoksista: Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säännöissä