Rahanpesulaki tuo yrityksille uusia velvollisuuksia 1.1.2019 alkaen


Vuoden 2019 alussa tulee voimaan lukuisia yrityksiä ja muita yhteisöjä velvoittava rahanpesulain asettama vaatimus ylläpitää ajantasaista listaa yhteisön tosiasiallisista edunsaajista. Yritysten tulee myös huolehtia tietojen rekisteröimisestä Patentti- ja rekisterihallituksen julkiseen rekisteriin.

Nykyinen rahanpesulaki eli laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuli voimaan 3.7.2017. Lailla pyritään sen nimen mukaisesti ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista asettamalla lain määrittelemille ilmoitusvelvollisille toimijoille muun muassa velvollisuuksia tuntea ja tunnistaa asiakkaansa sekä ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle.

Suurin osa rahanpesulain asettamista velvoitteista koskee ainoastaan ilmoitusvelvollisia toimijoita, joihin kuuluvat muun muassa rahoituslaitokset, asianajotoimistot ja kiinteistönvälitysliikkeet. Poikkeuksena on kuitenkin 1.1.2019 voimaan tuleva yhteisön velvollisuus ylläpitää ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan, mikä koskee kaikkia yrityksiä ja muita yhteisöjä pörssilistattuja osakeyhtiöitä lukuun ottamatta. Yhteisön tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan niitä luonnollisia henkilöitä, joilla on määräysvalta yhteisössä. Tämä määräysvalta voi perustua yli 25 prosentin omistusosuuteen yhteisössä tai oikeuteen käyttää yli 25 prosentin osuutta sen äänistä. Edunsaaja-aseman perusteena voi olla suoraan henkilöllä itsellään oleva määräysvalta. Määräysvalta voi perustua myös epäsuoraan omistukseen tai äänivaltaan, eli siihen, että yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta tai muu tosiasiallinen määräysvalta on yhteisöllä, jossa yksityishenkilöllä puolestaan on yksin määräysvalta.

Vuoden 2019 tammikuusta alkaen yritysten ja muiden yhteisöjen on ylläpidettävä tosiasiallisista edunsaajistaan ajantasaista listaa, joka sisältää edunsaajien nimet, syntymäajat, kansalaisuudet, asuinmaat sekä edunsaaja-aseman perusteen ja laajuuden. Lisäksi yhteisöille asetetaan velvoite rekisteröidä mainitut tosiasiallisten edunsaajien tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään tosiasiallisten edunsaajien rekisteriin. Rekisteröintiin on aikaa vuosi. Rekisteröinti alkaa 1.7.2019 ja sen on oltava valmis 1.7.2020 mennessä.

Velvollisuus ylläpitää tietoja tosiasiallisista edunsaajista ja rekisteröidä tiedot PRH:n rekisteriin aiheuttaa lisätyötä lukuisille yrityksille ja muille yhteisöille. Toisaalta edunsaajatietojen löytyminen yhdestä julkisesta rekisteristä voi jatkossa helpottaa yhteisöjen asiointia sijoituspalveluyhtiöiden ja muiden ilmoitusvelvollisten kanssa, kun sijoituspalveluyhtiöiden asiakkailtaan edellyttämät tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot löytyvät rekisteristä jo valmiina.

Teemu Vaskiluoto
Avustava lakimies
Elite Alfred Berg