Perintösuunnittelu alentaa perillistesi perintöverorasitusta


Artikkelimme perinnöstä luopumisesta herätti runsaasti keskustelua Suomen perintö- ja lahjaverojärjestelmästä sekä perintöverojen maksamiseen liittyvistä ongelmatilanteista. Itse perintö- ja lahjaveroa koskevaan lainsäädäntöön emme voi vaikuttaa. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuitenkin osoittaa, että omien perillisten perintöveroseuraamuksia voidaan alentaa tehokkaasti Suomen lainsäädännön tarjoamin keinoin. 

Suomen lainsäädäntö tarjoaa useita mahdollisuuksia, joiden avulla perilliset voivat säästää huomattavia summia perintöveroissa. Tämä edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua jo perittävän elinaikana. Perintösuunnittelun perusongelmana on, että tehokasta perintösuunnittelua yritetään toteuttaa liian myöhään tai sitä ei tehdä ollenkaan. Osin tämä johtuu myös siitä yleisestä luulosta, että tavanomaisen omaisuuden osalta perintösuunnittelua ei kannata tehdä lainkaan. Perintösuunnittelu koetaan vain varakkaiden etuoikeudeksi.

Alihintaiset kaupat

Osa perintösuunnittelun keinoista on varsin tunnettuja ja paljon käytettyjä, kuten esimerkiksi verovapaat lahjoitukset (4 999 euroa) kolmen vuoden välein tai omaisuuden lahjoitus hallintaoikeus pidättäen. Mutta suuri osa perintösuunnittelun keinoista on ihmisille varsin tuntemattomia. Esimerkiksi alihintainen kauppa eli kauppa, joka tehdään vähintään 75,1 %:lla kohteen käyvästä arvosta, on oiva tapa siirtää varallisuutta huokeampaan hintaan omille jälkipolville. Lisäksi kaupan yhteydessä voi vielä pidättää itselleen tai kolmannelle hallinta- ja käyttöoikeuden kaupan kohteeseen joko määräajaksi tai eliniäksi. Hallintaoikeuden pidättäminen laskee kohteen kauppahintaa, koska pidätettävä hallintaoikeus rasittaa kaupan kohdetta ja siten omistajan oikeutta hallita omaisuuttaan. Tällöin esimerkiksi omaisuutta ei voida luovuttaa ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta. Hallintaoikeuden haltijalla säilyy omaisuuden käyttöoikeus sekä oikeus omaisuuden tuottoon.

Hyödyntämällä lahjoituksia, alihintaisia kauppoja ja hallintaoikeuksien pidättämistä perintösuunnittelun välineinä voidaan varallisuutta siirtää jälkipolville verotehokkaasti, nauttien kuitenkin itse esimerkiksi omaisuuden tuotosta, kuten vuokratuloista. Omistusoikeuden siirtäminen jälkipolville jo elinaikana on tehokasta verosuunnittelua perillisten perintöveroja ajatellen. Koska omistusoikeus on siirretty jo elinaikana perillisille, ei tällainen omaisuus kuulu kuoleman jälkeen kuolinpesän varoihin. Suomen progressiivisen perintöverojärjestelmän johdosta suurten omaisuuserien, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden, omistusoikeuden siirtämisellä perillisille jo elinaikana voidaan säästää tuhansia euroja perintöverotuksessa.

Testamentti – merkittävä osa suunnittelua

Testamentilla on suuri merkitys perintösuunnitteluprosessissa. Testamentilla voidaan hajauttaa perintöä useammalle eri sukupolvelle tai esimerkiksi turvata lesken asemaa eri tavoin. Lisäksi testamenttiin otettavien kirjausten avulla testamentinsaaja voi testamentintekijän kuolinhetken jälkeen määrätä esimerkiksi siitä, ottaako hän testamentissa osoitetun perinnön vastaan täysin omistus- ja hallintaoikeuksin vai ottaako hän vastaan ainoastaan esimerkiksi hallintaoikeuden testamentin perusteella tulevaan omaisuuteen ja luopuu omistusoikeudesta omien perillistensä hyväksi. Näin mahdollistetaan omaisuuden verotehokas siirtäminen yhden sukupolven yli, mutta säilytetään kuitenkin omaisuuteen hallintaoikeus. Lisäksi perinnöstä luopuneen pidättämä hallintaoikeus alentaa luopujan sijaan tulevien perillisten perintöveron määrää. Testamentti mahdollistaa hyvinkin monipuolisen perintösuunnittelun testamentintekijän tahdon mukaisesti.

Esimerkki perintösuunnittelusta

Aviopari: Nainen 57 v., mies 57 v.
Perilliset: Tytär 36 v., 2 lasta
Tytär 32 v., 2 lasta

Omaisuus:
Omakotitalo 250 000 €
Kesämökki 100 000 €
Sijoitusasunto 135 000 €
Sijoitukset 29 700 €
Talletukset 30 000 €
Velkaa 25 000 €

Yllä olevassa esimerkissä tyttäret maksaisivat molempien vanhempiensa kuoleman jälkeen yhteensä 50 380 euroa perintöveroja, mikäli minkäänlaista perintösuunnittelua ei tehtäisi. Kun puolisoille laaditaan perintösuunnitelma oikein ajoitettuine toimenpiteineen, säästetään veroissa kymmeniä tuhansia euroja. Kyseisessä tapauksessa suunnitelman perusteella tulevat veroseuraamukset ovat laskennallisesti lopulta 7 334 euroa. Perintösuunnitelman avulla perilliset säästäisivät veroissa yli 43 000 euroa.

Esimerkkitapauksessa perintösuunnitelman lähtökohtana on varallisuuden siirtäminen osittain lapsille sekä suoraan yhden sukupolven yli lapsenlapsille. Suunnittelun välineinä on käytetty lahjoituksia ja alihintaisia kauppoja hallintaoikeuksia pidättäen sekä testamenttia.

Esimerkki osoittaa, että Suomen lainsäädäntö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia perintösuunnittelua varten. Tässä artikkelissa käsitellään vain osaa perintösuunnittelun keinoista.

Perintösuunnitelmasi

Perintösuunnittelun onnistumisen edellytyksenä on, että suunnitellut toimenpiteet ovat tehokkaita ja toimivia ja että toimenpiteet suoritetaan asiantuntevasti ja oikeassa aikataulussa. Perintösuunnitelmaa laadittaessa omaisuuden ohella on tärkeää huomioida myös henkilöiden oma elämäntilanne, heidän perillistensä elämäntilanne sekä tietysti myös tahto ja halu tehdä suunnittelutoimenpiteitä. Lisäksi suunnittelussa on syytä varautua mahdollisiin odottamattomiin elämänmuutoksiin.

Elite Alfred Bergin perintösuunnitelman avulla saat yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita onnistunut perintösuunnittelu edellyttää, sekä laskelman toimenpiteiden johdosta syntyvästä verosäästöstä. Perintösuunnitelma on aina yksilöllinen. Se laaditaan omaisuuttasi varten, sinun etu ja tahto huomioiden. Perintösuunnitelma sisältää aina myös testamentin, edunvalvontavaltakirjan ja hoitotestamentin laatimisen. Eli asiakirjat, jotka jokaisella tulee olla laadittuna tulevaisuuden varalle.

Asiantuntijamme pitävät huolen siitä, että suunnitellut toimenpiteet tehdään oikein ja oikea-aikaisesti. Kysy lisää varallisuutesi kokonaisvaltaisesta perintösuunnittelusta asiantuntijoiltamme.


Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy


Lue myös: Perinnöstä luopuminen verosuunnittelun välineenä

Lataa avuksesi: Kuolinpesän hoito-opas

Disclaimer

Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ja toimenpiteet kuvaavat esimerkinomaisesti perintösuunnitteluprosessia. Jokainen perintösuunnittelutilanne on erityislaatuinen ja siksi toimenpiteet on kartoitettava ja tehtävä tapauskohtaisesti asiantuntijan toimesta. Artikkelissa esitetyt tiedot on hankittu luotettavista tietolähteistä ja tietojen oikeellisuudesta on pyritty varmistumaan huolellisesti. Artikkelissa ilmenevät laskelmat on laadittu siten, että niissä ei ole otettu huomioon tuoton tai inflaation vaikutusta omaisuuteen. Verotukseen liittyvät laskelmat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, joka voi muuttua. Verojen määrässä on huomioitu pidätettyjen hallintaoikeuksien arvot. Laskelmat voivat muuttua puolisoiden kuolinhetkien mukaan. Elite Alfred Berg ei vastaa pelkästään tämän artikkelin perusteella tehtävistä perintösuunnittelutoimenpiteistä, eikä pelkästään tämän artikkelin perusteella tule ryhtyä tässä artikkelissa kuvattuihin toimenpiteisiin.