Perintö- ja lahjaverotus kevenee vuoden 2017 alusta


  • Vuoden 2017 alusta alkaen perintö- ja lahjaverotus kevenee erityisesti suuremmissa lahjoissa ja perinnöissä.

  • Lesken ja alaikäisten lasten perintöverotusta kevennetään.

  • Henkivakuutuskorvausten verovapaat osat poistunevat vuoden 2018 alusta alkaen.

  • Perintösuunnittelun merkitys kasvaa.

Perintö- ja lahjavero alenee

Hallituksen tavoitteena on keventää vuoden 2017 alusta alkaen yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdokseen liittyvää perintö- ja lahjaverotusta. Verokevennykset painotetaan erityisesti euromäärältään suurimpiin lahjoihin ja perintöihin. Veroasteikkoihin tehdään muiltakin osin pieniä kevennyksiä.

Kevennykset toteutetaan painottaen ne ensimmäisen veroluokan lahjoihin. Pienten lahjojen verotusta kevennetään nostamalla lahjaveroasteikon alaraja 4 000 eurosta 5 000 euroon. Tämä tarkoittaa sitä, että niin sanotun verovapaan lahjan enimmäismäärä nousee 3 999 eurosta 4 999 euroon. Seuraavien veroportaiden alarajat nostetaan 17 000 eurosta 25 000 euroon ja 50 000 eurosta 55 000 euroon. Lisäksi muita kuin alimman portaan veroprosentteja alennetaan 1–3 prosenttiyksiköllä.

Lahjaveron toisen veroluokan asteikon portaat muutetaan vastaamaan ensimmäisen veroluokan portaita ja veroprosentteja alennetaan 2–4 prosenttiyksiköllä alla olevan taulukon mukaisesti.

Verotaulukko

Perintöverotuksen osalta ensimmäisen veroluokan perintöveroprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisessa portaassa. Toisen veroluokan portaat asetettaisiin ensimmäisen veroluokan portaita vastaaviksi ja veroprosentteja alennettaisiin kahdesta neljään prosenttiyksiköllä. Katso alla oleva taulukko.

Verotaulukko2

Lakimuutoksen johdosta suurimpien lahjoitusten veroprosentti laskee alle vastaavan perintöveroprosentin. Tätä voidaan pitää merkittävänä uudistuksena, sillä jatkossa lahjoitusta verotetaan ylemmissä veroportaissa keveämmin kuin vastaavaa perintöä.

Lakimuutoksen yhteydessä kevennetään myös yrityksen sukupolvenvaihdoksen huojennusta koskevien säännösten soveltamisedellytyksiä alaikäisten perillisten osalta. Sukupolvenvaihdokseen liittyvistä uudistuksista lisää seuraavassa verovinkissä.

Henkivakuutuskorvausten verovapaat osat poistuvat vuoden 2018 alusta

Vielä tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan sijoitusvakuutuksen edunsaajana oleva lähiomainen voi saada kuoleman perusteella maksettavasta henkivakuutuskorvauksesta verovapaasti 35 000 euroa. Leskelle maksettavasta korvauksesta verovapaata on puolet, kuitenkin vähintään 35 000 euroa. Viimeisimmän perintö- ja lahjaverolain uudistamista koskevan hallituksen esityksen mukaan vuoden 2018 alusta alkaen kaikki henkivakuutuskorvaukset ovat kokonaan perintöveron alaisia kaikkien lähiomaisten osalta. Uutta lainsäädäntöä on tarkoitus soveltaa tilanteisiin, joissa vakuutettu kuolee 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Muutoksen johdosta suurimpia häviäjiä ovat ne täysi-ikäiset perilliset, joiden perinnön ja henkivakuutuskorvauksen yhteismäärä on pieni. Edellä esitetyt perintöveroasteikkojen kevennykset sekä alla tarkemmin kuvattavat alaikäisyys- ja puolisovähennysten korotukset kompensoivat kuitenkin veron määrää. Suurien perintöosuuksien ja vakuutuskorvausten yhteydessä perillisten verotaakka voi jopa pienentyä nykyisestä.

Muut sijoitusvakuutuksen edut sen sijaan säilyvät edelleen ennallaan. Luovutusvoitoista ei makseta veroa vakuutuksen sisällä. Näin kertyneet luovutusvoitot voidaan sijoittaa aina kokonaisuudessaan uudelleen. Luovutusvoittoja ei tarvitse myöskään ilmoittaa veroilmoituksessa vakuutuksen voimassaoloaikana. Lisäksi esimerkiksi kotimaisten pörssiosakkeiden osingoista, velkakirjojen koroista tai vastaavista tuotto-osuuksista ei makseta veroa vakuutuksen voimassaoloaikana eikä niitä tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Vakuutukseen sijoitetun pääoman nostaminen on verovapaata. Pääomatuloveroa maksetaan vasta, kun vakuutuksesta nostetaan varoja yli sijoitetun pääoman.

Puoliso- ja alaikäisyysvähennykset nousevat

Henkivakuutuskorvausten osittaisesta verovapaudesta luopumisen vastapainoksi lesken ja alaikäisten lasten perintöverotusta kevennetään. Lesken niin sanottua puolisovähennystä korotetaan nykyisestä 60 000 eurosta 90 000 euroon. Alaikäisyysvähennystä vuorostaan korotetaan 40 000 eurosta 60 000 euroon. Kun otetaan huomioon perintöveroasteikon alaraja 20 000 euroa, voi esimerkiksi leskeksi jäävä aviopuoliso ensi vuodesta alkaen saada verovapaasti perintöä yhteensä 109 999 euroa.

Perintösuunnittelun merkitys kasvaa

Lahja- ja perintöverotukseen esitettyjen muutosten myötä perintösuunnittelun etukäteistoimenpiteiden merkitys kasvaa. Omaisuuden lahjoittaminen tulee muutoksen myötä yhä edullisemmaksi tavaksi siirtää omaisuutta jälkipolville. Puolisovähennyksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää vuorostaan testamentin laatimista. Toinen vaihtoehto on ohjata leskelle varoja sijoitusvakuutuksen edunsaajamääräyksen avulla.

Hyvin suunnitelluilla ja aikataulutetuilla etukäteistoimenpiteillä voidaan saada yhä merkittävämpiä verosäästöjä perillisille. Eliten perintösuunnitelman avulla laadimme juuri sinulle yksilöllisen, kokonaisvaltaisen ja verotehokkaan suunnitelman konkreettisine toimenpiteineen. Näin perillisesi voivat säästää kymmeniä tuhansia euroja perintöveroissa.