Perinnöstä luopuminen verosuunnittelun välineenä


Perinnöstä voi luopua tietyin edellytyksin sekä ennen perittävän kuolemaa että perittävän kuoleman jälkeen. Koska perintöä ei ole pakko ottaa vastaan, voi perinnöstä luopuminen olla yksi tehokas keino säästää veroissa.

Perinnöstä luopumisen johdosta perintö siirtyy perimysjärjestyksessä seuraavina oleville henkilöille. Verosäästö perustuu ensinnäkin siihen, että usein perintö jakaantuu luopumisen johdosta useammalle perilliselle. Tällöin etua syntyy sekä useammasta verovapaasta euromäärästä että lievemmästä veroprogressiosta.

Esimerkki:

88-vuotias Hilkka menehtyy. Hilkalla on yksi lapsi, 63-vuotias Pekka. Pekalla on kolme lasta. Hilkalla on varallisuutta yhteensä 360 000 euroa.

Vaihtoehto 1: Pekka ottaa perinnön vastaan kokonaisuudessaan. Tällöin Pekka maksaa veroa perinnöstä yhteensä 47 300 euroa.

Vaihtoehto 2: Mikäli Pekka luopuu perinnöstä, siirtyy omaisuus luopumisen johdosta suoraan alenevassa polvessa oleville perillisille eli Pekan lapsille. Tällöin kunkin Pekan lapsen osuus perinnöstä on 120 000 euroa. Kukin Pekan lapsi maksaa perintöveroa 11 300 euroa. Kolmen lapsen perintöverot ovat siis yhteensä 33 900 euroa.

Toinen ja kenties vielä suurempi verosäästö luopumisen seurauksena syntyy, mikäli yksi tai useampi sukupolvi jää kokonaan verottamatta omaisuuden siirtyessä luopumisen johdosta suoraan alenevassa polvessa oleville perillisille.

Esimerkki:

Edellisessä esimerkissä esiintynyt Pekka menehtyy 70-vuotiaana.

Vaihtoehto 1: Kun huomioidaan Pekan Hilkalta perimä omaisuus (360 000) euroa sekä muu Pekan omaisuus 480 000 euroa, on hänellä varallisuutta kuolinhetkellään yhteensä 840 000 euroa. Pekan kunkin lapsen perintöosuus on 280 000 euroa, josta kukin lapsi maksaa perintöveroa 34 500 euroa. Kolmen lapsen perintöverot ovat siis yhteensä 103 500 euroa.

Vaihtoehto 2: Koska Pekka on luopunut aiemmin Hilkan kuoleman johdosta perintönä tulleesta omaisuudesta, on hänellä varallisuutta kuolinhetkellään yhteensä 480 000 euroa. Tällöin kunkin Pekan lapsen osuus perinnöstä on 160 000 euroa. Kukin Pekan lapsi maksaa perintöveroa 16 500 euroa. Kolmen lapsen perintöverot ovat siis yhteensä 49 500 euroa.

Edellä esitetyissä esimerkeissä vaihtoehtojen 1 mukaan toimittaessa, Pekka ja hänen lapsensa maksoivat perintöveroja yhteensä 150 800 euroa.

Mikäli esimerkeissä toimittiin vaihtoehdon 2 mukaan, maksoivat Pekan lapset perintöveroja yhteensä 83 400 euroa. Pekka ei maksanut veroja, koska hän luopui tehokkaasti perinnöstään Hilkan jälkeen. Näin ollen kaikki perintöveroseuraamukset huomioiden verosäästöä kertyi vaihtoehtoon 1 verrattuna 67 400 euroa.

Miten luopua perinnöstä tehokkaasti?

Perinnöstä tulee luopua oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, jotta luopumisella tavoitellut veroedut voidaan saavuttaa. Niin sanotussa tehokkaassa perinnöstä luopumisessa perinnöstä luopuja ei ole perintöverovelvollinen, vaan perintöverovelvollisuus ja perintö siirtyvät suoraan perimysjärjestyksessä seuraavina oleville eli sijaantulijoille.

Perinnöstä luopuminen on aina tehtävä kirjallisesti. Luopumisen voi tehdä erillisellä luopumisilmoituksella, jonka perinnöstä luopuja allekirjoittaa. Lisäksi on suositeltavaa, että kaksi todistajaa allekirjoittavat luopumisilmoituksen. Ilmoitus perinnöstä luopumisesta voidaan kirjata myös perukirjaan asianmukaisine allekirjoituksineen.

Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää myös, että luopuminen tapahtuu ehdoitta. Perinnöstä luopuja ei saa esimerkiksi määrätä millään tavoin sitä, kenelle omaisuus menee luopumisen johdosta.

Tehokkaalle perinnöstä luopumiselle ei ole säädetty varsinaista aikarajaa. Perinnönsaajalla on oikeus luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen, mikäli perinnönsaaja ei ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen katsotaan ottaneen perinnön vastaan. Esimerkiksi perunkirjoitukseen osallistumista ja kuolinpesän välttämättömien toimien hoitamista ei luokitella perintöön ryhtymiseksi. Jos taas perinnöstä luopuja on osallistunut esimerkiksi pesän omaisuuden jakamiseen tai tehnyt lakiosailmoituksen, kysymyksessä on lähtökohtaisesti perintöön ryhtyminen, jolloin perinnöstä ei voi enää luopua tehokkaasti.

Mitä virheellisestä luopumismenettelystä voi seurata?

Virheellinen menettely perinnöstä luopumisessa voi johtaa kaksinkertaiseen verotukseen. Tällöin puhutaan niin sanotusta tehottomasta luopumisesta. Tehottoman luopumisen johdosta luopuja joutuu suorittamaan perintöveron, vaikka luopuikin perinnöstä. Tämän lisäksi luopujan katsotaan lahjoittaneen sijaantulijalle luopumansa perintöosuuden. Näin ollen luopujan sijaan tuleva perillinen on velvollinen maksamaan vielä lahjaveron.

Esimerkki:

Pekka luopuu äitinsä Hilkan jälkeen häneltä tulevasta perintöosuudesta (360 000 euroa) vasta perinnönjakoa toimitettaessa. Pekan katsotaan jo ryhtyneen perintöön, joten kyseessä on tehoton perinnöstä luopuminen. Pekka maksaa tällöin perintöosuudesta (360 000 euroa) perintöverot 47 300 euroa. Koska Pekka on luopunut tehottomasti perinnöstä, tulkitaan luopuminen lahjaksi hänen lapsilleen. Kunkin lapsen lahjan arvo on 120 000 euroa, josta kukin lapsi maksaa lahjaveroa 12 500 euroa. Pekan kolme lasta maksavat siten lahjaveroa yhteensä 37 500 euroa. Näin ollen sekä Pekan että lasten veroseuraamukset ovat yhteensä 84 800 euroa.

Veroetujen saavuttamiseksi on siis erityisen tärkeää, että perinnöstä luopuminen tapahtuu muodollisesti oikein ja oikea-aikaisesti.

Huomionarvoista on myös se, että vainajan jälkeensä jättämä testamentti voi mahdollistaa luopumisen testamentilla tulevasta omaisuudesta tehokkaasti myös osittain. Osittaisessa luopumisessa testamentinsaaja esimerkiksi ottaa vastaan omistusoikeuksin vain osan hänelle testamentatusta omaisuudesta ja luopuu muusta omaisuudesta. Muutoin osittaista luopumista ei ole katsottu perintösaantojen osalta perintöverotuksessa tehokkaaksi. Testamentin perusteella tapahtuva tehokas osittainen luopuminen vaatiikin testamentin laatimisen ja tulkinnan osalta erityistä jäämistöoikeudellista asiantuntemusta.

Elite Alfred Bergin asiantuntijat ja lakimiehet auttavat sinua perinnöstä luopumiseen liittyvissä kysymyksissä ja omaisuutesi kokonaisvaltaisessa perintösuunnittelussa.

Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy


Lataa avuksesi: Kuolinpesän hoito-opas