Palvelumme ydin ovat vastuulliset ja vaikuttavat sijoituspäätökset sekä aktiivinen omistaminen


Vastuullisuus ja positiivinen vaikuttavuus ovat vuosi vuodelta ja kuukausi kuukaudelta nousseet yhä merkittävämmiksi teemoiksi liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Koronapandemian aikana tämä erinomaisen toivottava vastuullisuuden korostuminen on päässyt aivan uuteen vauhtiin. Yhtenä merkkinä tästä on ollut useiden yritysten julkaisemat kunnianhimoiset tavoitteet esimerkiksi yritysten ympäristövaikutusten osalta.

Varainhoitajana näitä tavoitteita arvioidessa on tärkeää ymmärtää, mitä faktoja tavoitteiden taustalla on, mitä toimintoja – suoria tai välillisiä – ne kattavat ja mitä painopisteitä varainhoitajan olisi tällaisille tavoitteille hyvä asettaa.

Seisova jääkarhu

Vastuullisuus ja vaikuttavuus jaetaan yrityksissä tyypillisesti kolmeen alueeseen eli ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan. Tästä jaosta tulee myös paljon käytetty ESG-lyhenne (Environmental, Social and Governance). Myös liiketoiminnan kasvihuonekaasupäästöt jaetaan kolmeen luokkaan:

1) Suorat päästöt eli itse omistettujen tuotantolaitosten tai vastaavien aiheuttamat päästöt,

2) Epäsuorat päästöt omassa toiminnassa, kuten ostetun energian, lämmön tai matkojen päästöt ja

3) Epäsuorat päästöt koko tuotanto- tai palveluketjussa.

Varainhoitopalveluiden tuottajana pääpaino oman toiminnan vastuullisuuskysymyksissä liittyy hyvään hallintotapaan sekä sosiaaliseen vastuuseen. Tämä tarkoittaa Elite Alfred Bergin kohdalla esimerkiksi avoimuutta ja läpinäkyvyyttä palveluiden osalta sekä sen varmistamista, että palvelu vastaa riskitasoltaan asiakkaan tavoitteita. Sosiaalinen vastuu taas korostuu esimerkiksi henkilökunnan hyvinvointia koskevissa asioissa niin oman henkilökunnan kuin kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden henkilökunnan osalta.

"Oman toimintamme suoria ympäristöpäästöjä vähentämällä vaikuttavuus jäisi pieneksi. Sijoittamalla yhtiöihin, joilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, saamme paljon enemmän aikaiseksi”

Ympäristövastuun osalta meidän on syytä pitää pääfokus epäsuorissa ympäristövaikutuksissa. Palvelumme keskiössä ovat vastuulliset ja vaikuttavat sijoituspäätökset sekä aktiivinen omistaminen. Ainoastaan oman toimintamme suoria ympäristöpäästöjä vähentämällä vaikuttavuus jäisi liian pieneksi. Sen sijaan sijoittamalla yhtiöihin, joilla on tarpeeksi kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet tai joiden tuotteet ja palvelut edistävät päästöjen vähentymistä, saamme paljon enemmän aikaiseksi. Myös aktiivinen omistajuus on tärkeää ja pohdimmekin parhaillaan keinoja, joilla voisimme entistä enemmän toimia myös omistajan äänellä vauhdittaaksemme muutosta kestävämmän liiketoiminnan suuntaan.

Vastuullisia valintoja ei tarvitse tehdä tinkimällä sijoitustuotoista. Kuluttajat, yhteiskunta, sijoittajat, työntekijät ja kaikki muutkin sidosryhmät haluavat yrityksiltä yhä kestävämpiä ratkaisuja erityisesti ympäristön kuormituksen osalta. Ne yritykset, jotka ratkaisevat tämän parhaiten, saavat ison kilpailuedun. Vastuullisiin ratkaisuihin liittyy myös merkittävästi pienempi riski. Viime vuonna tämä näkyi vastuullisesti sijoittavien rahastojen ja ETF:ien tuotoissa esimerkiksi USA:ssa. Morgan Stanleyn raportti* osoittaa, että vuonna 2020 vastuulliset osakerahastot tuottivat keskimäärin 4,3 % enemmän kuin perinteiset osakerahastot. Itse uskon, että tämä trendi jatkuu pitkään. Tämä on juuri se, mitä haluamme viestiä tunnuslauseellamme #hyvänjarahantasapaino.

Daniel Pasternack

Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja
Elite Alfred Berg


* www.morganstanley.com/ideas/esg-funds-outperform-peers-coronavirus