2017-02-15 - Asiakastiedote

OYL 16:11 §:n mukaisesti nähtävänä pidettävät asiakirjat koskien Elite Yhteisöpalvelut Oy:n sulautumista Elite Varainhoito Oyj:öön


OYL 16:11 §:n mukaisesti nähtävänä pidettävät asiakirjat

Elite Varainhoito Oyj:n hallitus on 16.2.2017 hyväksynyt Elite Yhteisöpalvelut Oy:n sulautumisen Eliteen.

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n mukaisesti seuraavat asiakirjat ovat nähtävillä tällä internetsivustolla ja yhtiöiden pääkonttorissa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki. Asiakirjat ovat ladattavissa ja tulostettavissa.

1. Sulautumissuunnitelma

2. Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

3. Jos sulautumiseen osallistuvan julkisen osakeyhtiön viimeisen tilikauden päättymisestä on kulunut sulautumissuunnitelman allekirjoituspäivään mennessä yli kuusi kuukautta, kunkin tällaisen yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päivältä, joka ei saa olla kolmea kuukautta sulautumissuunnitelman allekirjoituspäivää aiempi, tai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettu osavuosikatsaus viimeisen tilikauden jälkeiseltä kuudelta tai yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta;

4. Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti tekemät varojen jakamista koskevat päätökset

  • Elite Varainhoito Oyj:n yhtiökokous on 23.3.2016 päättänyt varojen jakamisesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa

    .

  • Elite Yhteisöpalvelut Oy ei ole tehnyt varojen jakamista koskevia päätöksiä vuoden 2016 aikana.

5. Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön viimeisen tilikauden jälkeen laaditut osavuosikatsaukset

6. Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 

7. kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön osalta 4 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumissuunnitelmasta