Onko yrityksesi valmistautunut verotarkastukseen?


Verotarkastuksen kohteeksi voivat joutua käytännössä kaikki yritykset toimialasta ja liikevaihdosta riippumatta. Verotarkastuksessa selvitetään, onko yritys antanut Verohallinnolle oikeat ja riittävät tiedot toiminnastaan. Verotarkastuksessa asiakas saa myös paljon neuvoja ja ohjausta, mutta usein tarkastuksista seuraa maksuunpanoja ja veroriitoja, jotka voivat välillä kestää vuosiakin.

Kalliit veroriidat ja jälkiverotustilanteet voidaan usein välttää hyvillä neuvoilla jo ennakkoon. Maksuunpanot koskevat varsin usein samoja tai saman tyyppisiä tilanteita, joten huomion kiinnittäminen etukäteen yleisimpiin virhetilanteisiin auttaa välttämään jälkikäteisiä maksuunpanoja.

Tyypillisiä verotarkastuksessa esiin nousevia asioita ovat esimerkiksi:

  • Yrityksen omistajalle kuuluvat yksityiskulut, jotka on vähennetty yrityksen kirjanpidossa

  • Yrityksen ja sen omistajien tai työntekijöiden välillä tapahtuneet kaupat ja niiden hinnoittelu

  • Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomalle alihankkijalle maksetut työkorvaukset

  • Kysymykset siitä, mitä kuluja voidaan vähentää vuosikuluina ja mitkä menot pitää aktivoida ja poistaa useamman vuoden aikana kuluina

  • Kansainväliset tilanteet ja kysymykset siitä, onko henkilö yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen Suomessa

  • Yrityksen kirjanpitoon merkityt arvonalentumiset

  • Erilaiset arvonlisäverotukseen liittyvät virhetilanteet

Suurennuslasi-laskin

Esimerkiksi verotarkastuksissa puututaan usein niinkin yleiseen asiaan kuin yrityksen omistamien henkilö- tai pakettiautojen arvonlisäverovähennyksiin.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime vuoden lopulla ratkaisun (KHO 20.11.2020 / 4250), joka kuvastaa henkilö- ja pakettiautojen arvonlisäverokäsittelyyn liittyvää problematiikkaa.

Kyseisessä KHO:n julkaisemassa tapauksessa A Oy harjoitti sähkönsiirtotoimintaa. Yhtiöllä oli sähkönsiirron vikapäivystystä varten henkilö- ja pakettiautoiksi rekisteröityjä ajoneuvoja. Asiassa saadun selvityksen mukaan ajoneuvoja käytettiin yhtiön vikapäivystykseen liittyvien ajojen lisäksi yhtiön työntekijöiden päivystysaikana tapahtuviin henkilökohtaisiin ajoihin, kuten kaupassa käyntiin. Tällainen ajoneuvojen käyttö vikapäivystyksessä mahdollisti yhtiön mukaan mahdollisimman nopean valmiuden vastata vikatilanteisiin.

Arvonlisäverolain 114 §:n henkilöautoja koskevasta vähennysoikeuden rajoituksesta seuraa, että henkilöauton vähäinenkin yksityiskäyttö estää vähennyksen tekemisen. Pakettiautoihin kohdistuvista kustannuksista voi tehdä vähennyksen arvonlisäverolain 117 §:n mukaisesti vain siltä osin kuin autoa on käytetty vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että siltä osin kuin ajoneuvoja käytettiin päivystysaikana yhtiön työntekijöiden henkilökohtaisiin ajoihin, ajoneuvot eivät olleet yhtiön vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Yhtiöllä ei näin ollen ollut oikeutta vähentää henkilöautojen hankintaan ja käyttöön liittyviin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja miltään osin eikä pakettiautojen vastaaviin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja siltä osin kuin pakettiautoja käytettiin työntekijöiden yksityisajoihin.

Henkilöautojen alv-vähennykset menetettiin siis kokonaan johtuen päivystysaikana tehdyistä vähäisistä yksityisajoista ja pakettiautojen vähennyksistä menetettiin yksityisajojen osuus. Henkilöautojen osalta vähäinenkin yksityisajo estää henkilöautojen alv-vähennykset kokonaan. Verotarkastuksissa voidaan näihin tilanteisiin puuttua, minkä jälkeen henkilöautoista saattaakin tulla todella kalliita yrityksille. Selkeintä onkin tehdä selkeät säännöt auton käytölle jo autoa hankittaessa, jotta vältyttäisiin jälkikäteen tapahtuvilta maksuunpanoilta.

Suomen verojärjestelmä on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuvan oikeus- ja verotuskäytännön seuraaminen on haastavaa. Onneksi verotuksen kanssa ei tarvitse kuitenkaan selvitä yksin, vaan yrittäjien tukena on hyviä kirjanpitäjiä, tilintarkastajia ja lakimiehiä. Asioiden selvittämisellä etukäteen voidaan välttää pahimmat karikot.

Verotarkastajan ja verovelvollisen kohdatessa verovelvollinen jää usein yksin altavastaajan asemaan, joten ammattitaitoinen apu on yritykselle tarpeen. Ota yhteyttä neuvonantajiin ja valmistaudu tarkastukseen viimeistään silloin, kun verovirastosta soitetaan ja kerrotaan yritykseen tulevasta verotarkastuksesta.

Kirjoittaja on toiminut usean vuoden ajan verotarkastajana ja sen jälkeen toistakymmentä vuotta verojuristina.

Henri Pelkonen prelex oy

Henri Pelkonen
veroasiantuntija, lakimies, osakas
PreLex Oy