2018-08-09 - Asiakastiedote

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säännöissä


EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sääntöjen rakennetta on selkeytetty ja sisältöä yhdenmukaistettu. Elite Alfred Berg -sijoitusrahastojen osalta rahastojen säännöt koostuvat jatkossa Elite Alfred Berg -sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä sekä näitä täydentävistä rahastokohtaisista säännöistä.

Rakenteellisen muutoksen yhteydessä rahastojen sääntöihin tehtiin monia muutoksia. Valtaosa muutoksista on teknisiä tai muita vähäisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa mm. arvon määrittämiseen ja julkaisemiseen sekä rahasto-osuuksien merkintään, lunastukseen ja vaihtoon liittyviä käytäntöjä.

Keskeisimmät muutokset liittyvät rahastojen nimikäytännön, palkkiorakenteen ja säilytyspalkkion käsittelyn yhdenmukaistamiseen. Rahasto-osuudenomistajien kokouskäytäntöjä on yhdenmukaistettu siten, että kutsu kokoukseen lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Rahastojen sääntöjen muuttamismenettelyä on muutettu siten, että jatkossa sääntömuutos saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon joko kirjeitse tai julkaisemalla se Rahastoyhtiön verkkosivulla. EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osalta on siirrytty yhden säilytysyhteisön malliin ja kaikkien rahastojen säilytysyhteisönä toimii 9.9.2018 lukien Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori.

Sääntömuutoksia on tehty seuraaviin EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin:

Elite Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto
Elite Korko Sijoitusrahasto
Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto
Elite Osake Sijoitusrahasto
Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto
Elite Trendi Sijoitusrahasto
Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto
Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge
Sijoitusrahasto Alfred Berg Aktiivinen Fokus
Sijoitusrahasto Alfred Berg Korkovarainhoito
Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimaalivarainhoito
Sijoitusrahasto Alfred Berg Osakevarainhoito
Sijoitusrahasto Alfred Berg Suomi Fokus
Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold
WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto

Finanssivalvonta on 7.8.2018 hyväksynyt edellä mainittuihin rahastoihin liittyvät sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 9.9.2018. Sääntömuutoksen voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Helsingissä 9.8.2018

EAB Rahastoyhtiö Oy
Hallitus