2019-06-28 -

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen säännöissä


EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ja Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Alla on listattu rahastojen sääntöihin tehdyt keskeiset muutokset:
• Osuudenomistajien kokouksista luovutaan.
• Paperisista osuustodistuksista luovutaan.
• Rahastoyhtiölle yksipuolinen oikeus lunastaa rahasto-osuudet mm. silloin, jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon, minkä takia rahastoyhtiölle aiheutuisi kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita.
• Sijoitusrahastot on jatkossa mahdollisuus jakaa yhteen tai useampaan alarahastoon. Alarahastojen sijoituspolitiikat voivat poiketa toisistaan.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tehty pieniä teknisiä muutoksia sekä sanamuotojen yhdenmukaistamisia.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.8.2019. Sääntömuutoksen voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Helsingissä 28.6.2019

EAB Rahastoyhtiö Oy 
Hallitus