Muistathan, että vakuutuskorvausten osittainen perintöverovapaus poistuu


Henkivakuutuskorvaukset siirtyvät 1.1.2018 alkaen kokonaan perintöveron alaisuuteen lähiomaisten osalta. Muutos koskee sekä voimassa olevia että uusia vakuutussopimuksia. Hyvällä etukäteissuunnitelulla ja edunsaajamääräyksen päivittämisellä turvaat omaisuuden siirtymisen sijoitusvakuutuksestasi verotehokkaasti.

Vielä vuoden 2017 ajan vakuutuksenottajan kuoleman johdosta maksettava vakuutuskorvaus on lähiomaisille (mm. lapsille ja lapsenlapsille) perintöverovapaa siltä osin kuin kunkin edunsaajan tai perillisen saama samasta kuolemantapauksesta johtuva vakuutuskorvaus on enintään 35 000 euroa. Jos edunsaajana on leski, leskelle kuolemantapauksen johdosta maksettavien vakuutuskorvausten yhteismäärästä verovapaata on puolet tai vähintään 35 000 euroa. Verovapaan osuuden ylittävä osa vakuutuskorvauksesta on perintöveron alaista.

Edellä mainitut verovapaudet poistuvat vuoden 2018 alussa. Kaikki henkivakuutuskorvaukset ovat 1.1.2018 lukien kokonaan perintöveron alaisia sekä perillisten että lesken osalta. Muutos koskee sekä voimassa olevia että uusia vakuutussopimuksia.

Osittaisen verovapauden poistuminen vaikuttaa eniten niihin vakuutuksiin, joilla on pyritty erityisesti lesken aseman turvaamiseen. Tällöin vakuutuksen edunsaajina ovat esimerkiksi puoliso tai omaiset. Alla oleva esimerkki osoittaa, miten lakimuutos vaikuttaa lesken verotukseen. Toisaalta esimerkki osoittaa, miten huolellisella suunnittelulla, edunsaajamääräyksen päivittämisellä sekä tarvittavien oikeudellisten asiakirjojen muutoksilla voit turvata omaisuuden siirtymisen sijoitusvakuutuksesta verotehokkaasti myös muutoksen jälkeen.

Esimerkki: aviopari, jolla on avioehto

Kummallakaan puolisoista ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Toisella puolisoista on varallisuutta yhteensä 700 000 euroa ja toisella 200 000 euroa. Varakkaamman puolison omaisuuteen kuuluu 300 000 euron sijoitusvakuutus, jossa edunsaajana on puoliso.

Tavoite:

Mikäli puolisoista varakkaampi kuolee ensin, on hänen tavoitteenaan turvata lesken asema kuolemansa jälkeen sijoitusvakuutuksen edunsaajamääräyksen avulla. Leski saa kuolintapauskorvauksena sijoitusvakuutuksesta 300 000 euroa. Lesken tulisi saada 300 000 euroa mahdollisimman verotehokkaasti myös vuodesta 2018 alkaen.

Lesken veroseuraamukset vuonna 2017: 3 500 euroa*
Veroseuraamukset 1.1.2018 alkaen: 23 300 euroa*

Lakimuutoksen myötä leski maksaisi siis perintöveroa 23 300 euroa, mikäli mitään suunnittelutoimenpiteitä ei tehdä.

Toimenpiteitä verosuunnitteluun:

  1. Muutetaan sijoitusvakuutuksen edunsaajamääräystä siten, että edunsaajaksi määrätään kuolinpesä.

  2. Päivitetään avioehtoa siten, että puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen kuolintilanteessa.

  3. Varakkaampi puoliso ohjaa testamentilla 50 000 euroa varoistaan kuolemansa jälkeen puolisolleen.

Avioehdon muutoksen johdosta puolisoilla on kuolintapauksessa avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Koska sijoitusvakuutuksesta kuolemantapauksen johdosta maksettavan henkivakuutuskorvauksen edunsaajaksi on määritetty kuolinpesä, huomioidaan vakuutuskorvaus kokonaisuudessaan ensin kuolleen puolison avio-oikeuden alaisena omaisuutena. Tällöin leski saa puolison kuoleman jälkeen tehdyssä osituksessa verovapaana tasinkona noin 250 000 euroa. Lisäksi leski saa perintönä ensin kuolleen puolison laatiman testamentin perusteella 50 000 euroa. Ottaen huomioon lesken puolisovähennys perintöverotuksessa (90 000 euroa), saa leski puolisoltaan tulevan 50 000 euron perintöosuuden verovapaasti.

Näin ollen suunnittelun jälkeen leski ei maksa perintöveroa lainkaan, vaan hän saa varakkaamman puolison kuoleman jälkeen verovapaasti yhteensä 300 000 euroa avio-oikeuden ja testamentin nojalla. Lesken asema turvattiin siis ilman leskelle koituvia perintöveroseuraamuksia.

*Perintöveron määrässä on huomioitu perintöverosta vapaat osuudet sekä lesken puolisovähennys, joka on vuoden 2017 alusta alkaen 90 000 euroa.

Mitä voit tehdä?

Tulevan lakimuutoksen takia omien vakuutussopimusten edunsaajamääräykset on syytä tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa niitä. Edunsaajamääräysten päivityksen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää tutkia asiantuntijan kanssa myös perheoikeudellisten asiakirjojen, kuten mahdollisen avioehdon ja testamentin, ajantasaisuus ja tarvittaessa päivittää asiakirjat vallitsevan lainsäädännön mukaisiksi.

Kuten edellä kuvattu esimerkki osoittaa, voidaan omaisuuden siirtyminen jälkipolville ja tarvittaessa lesken aseman turvaaminen uudessakin säädösympäristössä suunnitella verotehokkaasti. Tämä kuitenkin edellyttää, että vakuutuksenottajan tavoitteet, varallisuus sekä perhesuhteet kartoitetaan tarkasti ja omaisuutta suunnitellaan kokonaisuutena. Näin edunsaajamääräykset ja tarvittavat oikeudelliset asiakirjat pystytään päivittämään asiakkaan tahdon ja tavoitteiden mukaisiksi, verotehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Eliten asiantuntijat auttavat sinua edunsaajamääräysten tarkistamisessa, omaisuuden perintösuunnittelussa sekä oikeudellisten asiakirjojen ja edunsaajamääräysten päivittämisessä. Etsimme verotehokkaan ratkaisun juuri sinun tavoitteisiisi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Teemu Pieviläinen
Johtava lakimies
Elite Laki Oy
Tässä artikkelissa esitettävät tiedot ja toimenpiteet kuvaavat esimerkinomaisesti toteutettavia suunnittelutoimenpiteitä. Jokainen suunnittelutilanne on erityislaatuinen ja siksi toimenpiteet on kartoitettava ja tehtävä tapauskohtaisesti asiantuntijan toimesta. Laskelmat perustuvat Suomessa vuonna 2017 voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä 1.1.2018 voimaan tulevaan perintö- ja verolainsäädäntöön. Perintö- ja lahjaverotusta koskeva lainsäädäntö ja muu lainsäädäntö voi muuttua. Artikkelissa kuvattuihin perintösuunnittelutoimenpiteisiin ei tule ryhtyä ilman Eliten asiantuntijan apua. Elite ei vastaa pelkästään tämän artikkelin perusteella tehtävistä toimenpiteistä.