Miten vastuullisuus näkyy Elite Alfred Bergin osakesijoittamisessa?


Elite Alfred Bergin osakesijoituksissa vastuullisuustyö jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 1) vastuullisuustiedon hyödyntäminen osana sijoitusprosessia, 2) tiettyjen sijoitusten ja toimialojen poissulkeminen sekä 3) aktiivinen omistajuus.

Vastuullinen-sijoittaminen2-1200-628


Vastuullisuustiedon hyödyntäminen ja sijoitusten poissulkeminen


Elite Alfred Berg hyödyntää salkunhoidossaan BNP Paribas’n ESG-tutkimusta (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto), johon kuuluvat maailmanlaajuinen yritysvastuunormien seuranta ja ympäristörikkeiden arviointi. Seulomme suorat osake- ja korkosijoitukset BNP:n ja Norges Bankin sulkulistojen avulla, joiden kriteereinä on sekä toimialarajoitteita että yrityskohtaisia normirikkomuksia. Lisäksi integroimme vastuullisuusanalyysin osaksi sijoitusprosessia. Uuden sijoituskohteen hankinnassa salkunhoitaja tekee aina kohteesta subjektiivisen arvion vastuullisuuden näkökulmasta. Jos uudessa tai olemassa olevassa yhtiössä jokin asia askarruttaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun tai hallinnon osalta, kysymme asiaa suoraan yhtiöstä ja/tai yhtiötä analysoivalta pankilta tai muulta vastaavalta toimijalta. Kun olemme saaneet mielestämme riittävästi tietoa asiasta tai koemme, että yhtiö kuuntelee huoliamme, teemme lopullisen päätöksen hankinnasta, oli se sitten sijoituspäätös, luopumispäätös tai muu toimenpide.

Sovellamme poikkeuksetta siis kahden suuren sijoittajan ja varainhoitajan sulkulistaa: BNP Paribas Asset Managementin (BNPP AM) ja Norges Bank Investment Managementin sulkulistaa. Edellinen on maailman johtavia vastuullisia varainhoitoyhtiöitä sekä huomattava EAB Group Oyj:n osakkeenomistaja, minkä ansiosta saamme sulkulistan käyttöömme. Listalla on noin 300 yhtiötä mukaan lukien niiden tytäryhtiöt. Sulkulistan kriteereinä ovat mm. UN Global Compactin vastainen toiminta, asbestikuidun valmistus, hiilivoimaan keskittyminen, kiistanalaiset aseet, kaivostoiminta avolouhintana, ydinvoima sellaisissa maissa, jotka eivät noudata kansainvälisiä standardeja turvakysymyksissä, palmuöljyn tuotanto ei-vastuullisesti sekä tupakkatuotteiden valmistus. Tämän lisäksi emme sijoita aikuisviihdesektoriin. BNPP AM:n käyttämässä sulkulistassa on kaksi tasoa: niin sanottu varsinainen sulkulista, jolla olevista yhtiöistä tulisi luopua tietyn ajan kuluessa, ja niin sanottu tarkkailulista, jolla olevat yhtiöt ovat tarkemman seurannan ja aktiivisen vuoropuhelun kohteena.

Norges Bank Investment Management hallinnoi yhtä maailman suurimmista eläkerahastoista, ja sen poissulkulistalla on noin 150 yhtiötä. Lista on julkinen ja yleisesti käytössä useilla varainhoitajilla ja instituutiosijoittajilla. Sulkulistan kriteereinä ovat muun muassa korruptio, eettisten normien vastainen toiminta, hiilivoimaan keskittyminen, ydinaseiden valmistus, tupakkatuotteiden valmistus, ihmisoikeuksien rikkominen sekä vakavat ympäristövahingot.

Aktiivinen omistajuus


Aktiivinen omistajaohjaus on osa EAB Group Oyj:n vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Aktiivisia omistajaohjauksen työvälineitä ovat yhtiön toimintaan vaikuttaminen esimerkiksi tapaamalla yhtiön johtoa sekä äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksessa.

Rahastojen sijoitustoiminnassa vastuullisuus ja aktiivinen omistajuus toteutuvat kiinnittämällä kohdeyhtiöiden valinnassa huomioita muun muassa siihen, että kohdeyhtiö toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja arvioi omassa toiminnassaan kestävään kehitykseen sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä näkökohtia. Lisäksi rahaston salkunhoitaja seuraa aktiivisesti niiden yhtiöiden kehitystä, joiden osakkeisiin rahasto on sijoittanut. Salkunhoitaja tapaa tarvittaessa yrityksen johtoa ja pyrkii tapaamisissa korostamaan vastuullisuuden periaatteita ja niiden merkitystä sekä vaikuttamaan esimerkiksi hallituskokoonpanoihin.

Kunkin rahaston salkunhoitaja on velvollinen seuraamaan rahaston kohdeyhtiöiden yhtiökokouksia ja ryhtymään tarvittaviin toimiin äänivallan käyttämiseksi. Äänivallan käyttäminen yhtiökokouksessa voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun yhtiössä suunnitellaan merkittäviä muutoksia, jotka liittyvät yhtiö- tai pääomarakenteeseen, vastuullisuuteen, palkitsemiseen, hallituksen tai ylimmän johdon kokoonpanoon ja nimitysprosessiin taikka tilintarkastukseen. Käytännön tasolla toimimme niin sanottujen ”heikon” arvosanan yhtiöiden kanssa siten, että pyrimme ensin vaikuttamaan yhtiöiden toimintaan. Yhtiön osaketta ei myydä automaattisesti, jos yhtiöllä on selvät ja konkreettiset suunnitelmat vastuullisuuden parantamiseksi tulevaisuudessa.

Vastuullisen sijoitustoimintamme keskiössä ovat myös läpinäkyvyys ja raportointi. Ensimmäinen konserniyhtiömme sitoutui YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) jo vuonna 2011, ja nykyään periaatteita noudatetaan soveltuvin osin koko konsernissa. Raportoimme vastuullisesta sijoitustoiminnastamme vuosittain PRI-organisaatiolle julkisella raportilla.

Marko Saastamoinen, salkunhoitaja, Elite Alfred Berg


Marko Saastamoinen
Salkunhoitaja
Elite Alfred Berg