Miten vastuullisuus näkyy Elite Alfred Bergin korkosijoittamisessa?


Elite Alfred Bergin korkosijoitukset käsittävät sekä suorat joukkovelkakirjasijoitukset että sijoitukset erityyppisiin korkorahastoihin. Vastuullisuusprosessien osalta suorien joukkovelkakirjasijoitusten tärkeimmät teemat ovat: 1) vastuullisuustiedon integrointi osaksi sijoitusprosessia, 2) tiettyjen sijoitusten ja toimialojen poissulkeminen sekä 3) aktiivinen vaikuttaminen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoihin.

Markkinat-ESG-1200-628

Vastuullisuustiedon hyödyntäminen ja sijoitusten poissulkeminen suorissa joukkovelkakirjasijoituksissa

Elite Alfred Berg hyödyntää salkunhoidossaan BNP Paribas’n ESG-tutkimusta (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto), johon kuuluvat maailmanlaajuinen yritysvastuunormien seuranta ja ympäristörikkeiden arviointi. Seulomme suorat korkosijoitukset BNP:n ja Norges Bankin sulkulistojen avulla, joiden kriteereinä on sekä toimialarajoitteita että yrityskohtaisia normirikkomuksia. Lisäksi integroimme vastuullisuusanalyysin osaksi sijoitusprosessia. Uuden sijoituskohteen hankinnassa salkunhoitaja tekee aina kohteesta subjektiivisen arvion vastuullisuuden näkökulmasta. Jos uudessa tai olemassa olevassa yhtiössä jokin asia askarruttaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun tai hallinnon osalta, kysymme asiaa suoraan yhtiöstä ja/tai yhtiötä analysoivalta pankilta tai muulta vastaavalta toimijalta. Kun olemme saaneet mielestämme riittävästi tietoa asiasta tai koemme, että yhtiö kuuntelee huoliamme, teemme lopullisen päätöksen hankinnasta, oli se sitten sijoituspäätös, luopumispäätös tai muu toimenpide.

Aktiivinen omistajuus suorissa joukkovelkakirjasijoituksissa

Korkosijoitusten osalta vastuullisuus ja aktiivinen omistajuus toteutuvat kiinnittämällä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden valinnassa huomioita muun muassa siihen, että liikkeeseenlaskija toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja arvioi omassa toiminnassaan kestävään kehitykseen sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä näkökohtia. Lisäksi kiinnitämme huomiota yksittäisen joukkovelkakirjaemission ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi siihen, onko kyseessä ns. vihreä joukkovelkakirja (”green bond”).

Aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteisiimme on osa vastuullisen sijoittamisen politiikkaamme. Aktiivisen vaikuttamisen työvälineitä korkosijoituksissa ovat yhtiön toimintaan vaikuttaminen muun muassa keskustelemalla yhtiön johdon kanssa vastuullisuudesta sekä vaikuttaminen vastuullisuusasioihin erityisesti ensisijaismarkkinalla, kun yhtiö tekee esimerkiksi tunnusteluja uusien liikkeeseenlaskujen osalta.

Vastuullisuusprosessi korkorahastosijoituksissa

Rahastosijoitusten osalta painotamme seuraavia asioita: 1) rahastoyhtiön ja salkunhoidon vastuullisuusprosessin systemaattisuus, läpinäkyvyys ja perusteellisuus, 2) säännöllinen ja kattava raportointi vastuullisuustekijöiden osalta ja 3) aktiivisuus vastuullisuuskysymyksissä velkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden suuntaan. Ensimmäinen konserniyhtiömme sitoutui YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) jo vuonna 2011, ja nykyään periaatteita noudatetaan soveltuvin osin koko konsernissa. Lisäksi rahastosijoitusten osalta valitsemme rahastoja ensisijaisesti sellaisilta rahastoyhtiöiltä, jotka ovat PRI:n allekirjoittajia, raportoivat sääntöjen mukaisesti ja edistävät vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista.

Sami Eriksson, salkunhoitaja, Elite Alfred Berg

Sami Eriksson
Salkunhoitaja
Elite Alfred Berg