Mitä vastuullisuus tarkoittaa Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahastoissa?


Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahastojen tarkoituksena on nopeuttaa siirtymistä uusiutuvalla energialla toimivaan tulevaisuuteen ja hillitä ilmastonmuutosta. Kanavoimalla pääomia uusiutuvan energian sijoituksiin edistämme kansainvälisiä pyrkimyksiä rajoittaa maailman keskilämpötilan nousu alle Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen tavoitteen.

Yksinkertaisimmillaan sijoituksemme tuottaa uusiutuvaa energiaa, joka puolestaan tarjoaa tuottoa sijoittajillemme. Tuotettu uusiutuva energia tukee siirtymistä hiilineutraaliin maailmaan korvaamalla kestämättömät energialähteet puhtaalla voimalla.

Sijoituskohteidemme tuottaman uusiutuvan energian ja sijoitusten aikaansaamien päästövähennysten lisäksi olemme sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen käytäntöihin sekä toimivaan ja tehokkaaseen hallintotapaan. Näin voimme tuottaa uusiutuvaa energiaa tehokkaasti ja samalla huolehtia ympäristöstä ja yhteisöistä, joissa toimimme.

Elite Alfred Bergin vastuullisen sijoittamisen lähestymistapa uusiutuvan energian rahastoissa keskittyy viiteen osa-alueeseen. Nämä ovat 1) ympäristö, 2) työpaikan terveys ja turvallisuus, 3) hallinto, 4) yhteisö ja 5) liiketoimintaetiikka. Vastuullinen sijoittaminen on integroitu sijoitusprosessiimme ja jakautuu ajallisesti kahteen osa-alueeseen: ennen sijoituspäätöstä tehtäviin arviointeihin ja toimenpiteisiin sekä sijoitusten jatkuvaan hoitoon ja hallintaan.

Ennen sijoituspäätöstä:

 • Tunnistamme optimaaliset sijoitus- ja tuotantomahdollisuudet.

 • Otamme huomioon rahastojen sijoitusrajoitukset.

 • Arvioimme tiukasti vastuullisuusriskejä ja teemme suunnitelman niiden lieventämiseksi.

 • Noudatamme sijoituskomiteaprosessia sijoitusten teossa.

 • Perustamme ja hallinnoimme sijoituksen tekoon vaadittavia yritysrakenteita.

Sijoitusten hoito ja hallinta:

 • Seuraamme ja raportoimme työturvallisuus-, yhteisö-, hallinto- ja ympäristöasioista.

 • Hallitsemme sijoitustoimintamme vaikutuksia ympäröivään yhteisöön ja luontoon.

 • Pidämme yhteyttä paikalliseen yhteisöön ja tuemme sitä.

 • Luomme hallinnon vähimmäisstandardit sekä noudatamme lakeja ja määräyksiä.

 • Varmistamme liiketoiminnan jatkuvuuden.

 • Kehitämme ja jaamme parhaita käytäntöjä.

 • Valvomme ja raportoimme vastuullisuusasioista.


Miten vastuullisuutta toteutetaan käytännössä?

Elite Alfred Bergillä on kaksi uusiutuvan energian infrastruktuurirahastoa: uusiutuvaan energiaan Euroopassa sijoittava Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky sekä aurinkovoimaan Intiassa sijoittava Elite Intian Aurinko I Ky.

Elite Intian Aurinko -rahastomme kautta olemme sijoittaneet neljään aurinkovoimapuistoon Intiassa. Intiassa on erittäin otolliset olosuhteet aurinkoenergian tuotannolle. Lisäksi sijoitusten ilmastonmuutoksen vastainen vaikutus on suurempi kuin esimerkiksi Euroopassa, koska Intian energiantuotanto on hyvin kivihiilivaltaista. Sijoitusta hoidetaan yhdessä kahden muun sijoittajan, Fortum Oyj:n ja UK Climate Investments LLP:n, kanssa. Intiassa tuemme paikallisia yhteisöjä voimakkaasti sijoittamalla vuosittain noin 100 000 euroa yhdessä kanssasijoittajiemme kanssa laitosten ympärillä olevien paikallisten yhteisöjen elinolojen parantamiseksi. Lisäksi olemme tehneet osaan laitoksista lisäsijoituksia puhdistusrobottien muodossa. Nämä robotit vähentävät merkittävästi paneelien puhdistuksiin käytettävää veden määrää, millä on suuri merkitys varsinkin kuivemmilla alueilla.

Vuonna 2020 koronapandemian alkaessa otimme käyttöön monia lisätoimenpiteitä paikalla olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja terveyden sekä laitosten jatkuvan toiminnan varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa työntekijöiden määrän vähentäminen laitoksilla minimiin, liikkumisen rajoittaminen laitosten välillä, tiukat maskien käyttöohjeet sekä panostaminen laitosten etähallintaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi huolto- ja korjaustoimenpiteistä laitoksilla toteutettiin vain välttämättömät. Vuonna 2020 laitokset säästyivät koronavirustapauksilta, mutta tänä vuonna koronaviruksen Delta-muunnoksen levitessä Intiassa pandemia on valitettavasti vaikuttanut myös laitosten toimintaan. Tänä vuoden huhtikuussa Bhadlan laitos oli karanteenissa ja toukokuussa Pavagadan laitos oli samassa tilanteessa. Fortumin paikallinen johto kuitenkin työskenteli tarmokkaasti tilanteen vakauttamiseksi, eikä laitosten jatkuva toiminta häiriintynyt. Olemme hyvin ylpeitä tästä saavutuksesta ja tyytyväisiä siitä, että olemme selvinneet koronapandemiasta Intiassa verrattain kuivin jaloin.

Tarkoituksenamme on jatkaa vastuullisuustyötämme ja vastuulista sijoittamista huhtikuussa lanseeratun Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund -rahaston muodossa. Rahasto keskittyy tulevina vuosina eurooppalaisiin uusiutuvan energian sijoituksiin. Uskomme, että erityisesti uusiutuvan energian tuotannon järkevä kasvattaminen on avainasemassa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491