Metsälahjavähennys avuksi sukupolvenvaihdokseen


Metsälahjavähennys avuksi metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Uusi metsälahjavähennys tuli voimaan 1.1.2017. Metsälahjavähennystä syntyy metsätilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä maksetun lahjaveron perusteella. Vähennyksen tavoitteena on muun muassa vauhdittaa metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoja ja lisätä puun tarjontaa.

Oikeus metsälahjavähennykseen voi syntyä lahjoitetun metsän tai lahjanluonteisella kaupalla myydyn metsän osalta. Sen sijaan perintönä saadusta metsästä metsälahjavähennystä ei synny.

Metsä-järvi

Metsälahjavähennykseen ovat oikeutettuja ainoastaan luonnolliset henkilöt, mutta oikeutta ei ole rajattu lahjanantajan lähiomaisiin. Esimerkiksi osakeyhtiöillä tai yhteismetsillä ei ole oikeutta metsälahjavähennykseen. Vähennysoikeus voi muodostua myös silloin, kun henkilö on saanut lahjana osuuden metsätilasta ja harjoittaa metsätaloutta verotusyhtymässä tai yhdessä puolisonsa kanssa.

Oikeus metsälahjavähennykseen voi syntyä, mikäli alla mainitut edellytykset täyttyvät:

  • Metsä on saatu lahjana 1.1.2017 tai sen jälkeen.

  • Lahjansaaja on maksanut metsälahjasta lahjaveron.

  • Kyseessä ei ole perintö- ja lahjaverotuksessa tarkoitettu yhteislahja.

  • Lahjana saatuun metsään ei ole sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta.

  • Lahjana saatu metsä on arvostamislain mukaiselta verotusarvoltaan / pinta-alaltaan riittävän suuri.

Näin metsälahjavähennys lasketaan

Vähennyspohjaa syntyy, mikäli metsämaan arvostamislain mukainen arvo ylittää 30 000 euroa tai metsän pinta-ala on yli 100 hehtaaria. Vähennysoikeus syntyy nimenomaan raja-arvon ylittävään osaan kohdistuvan lahjaveron perusteella. Raja-arvo on lahjansaajakohtainen. Myös vähennys tehdään aina kunkin henkilön osalta erikseen.

Arvostamislain mukainen metsän arvo määräytyy seuraavasti:

metsän arvo = 10 x metsämaan pinta-ala (hehtaaria) x metsämaan keskimääräinen kuntakohtainen vuotuinen tuotto (euroa/hehtaari)

Sen sijaan alhaisen metsäntuoton alueilla, kuten Pohjois-Suomessa, metsälahjavähennyksen alaraja on 100 hehtaaria.

Metsälahjavähennyspohja on 30 000 euron alarajan ylittävästä osasta maksettu lahjavero x 2,4.

Esimerkki: Mäntyharjulla sijaitsevan 50 hehtaarin metsätilan lahjoitus lahjanantajan lapselle

Metsätilan käypä arvo on 200 000 €, ja lahjaveron määrä 22 100 €.

Metsähehtaarin arvo Mäntyharjulla on arvostuslain mukaan 1 385,60 euroa hehtaarilta. Näin ollen kyseisen metsätilan arvo on arvostamislain mukaan 50 ha x 1 385,60 €/ha = 69 280 euroa.

Metsälahjavähennyspohja muodostuu seuraavasti:

(69 280 € - 30 000 €) / 69 280 € x 22 100 € x 2,4 = 30 072 €

Metsälahjavähennys voidaan tehdä metsänomistajan kaikkien metsien metsätalouden puhtaasta pääomatulosta eli metsätalouden nettotulosta, jossa metsätalouden veronalaisista tuloista on vähennetty kaikki metsätalouden vähennykset. Vähennys tulee käyttää metsän lahjoitusvuotta seuraavan 15 vuoden aikana.


Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Toimitusjohtaja
Elite Laki Oy

Haluatko tietää lisää metsälahjavähennyksestä tai metsän sukupolvenvaihdoksesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.