2016-05-31 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus toukokuu 2016


Maailmantalous Yhdysvaltojen kulutuksen varassa

maailmantalous yhdysvaltojen kulutuksen varassa

  • Globaalin talouden keskeisenä riskinä on edelleen Kiinan talouskasvun hidastuminen

  • Euroopassa kasvu on vakainta, mutta herkintä - poliittiset riskit erityisongelmana

  • Yhdysvaltojen kulutus pitää yllä koko maailmantaloutta

Globaalin talouden keskeisenä riskinä on edelleen Kiinan talouskasvun hidastuminen. Kiina yrittää jälleen vakauttaa talouttaan lisäelvytyksellä, vaikka aikaisemmat kerrat eivät ole onnistuneet. 

Euroopassa kasvu on vakaata, mutta toisaalta Eurooppa myös reagoi tällä hetkellä herkästi muiden talousalueiden tilanteisiin. Kiinan talouden uudelleenhidastuminen onkin Euroopan kasvun suurin riskitekijä. Alkuvuonna kehittyviltä markkinoilta on saatu odotuksia parempia makrolukuja ja Euroopassakin luvut ovat menossa parempaan suuntaan. Näistä syistä näemme Euroopan ja kehittyvät markkinat houkuttelevampana sijoituskohteena.

Globaali talous on kuitenkin edelleen pitkälti Yhdysvaltain kuluttajien varassa, jotka jatkavat kulutustaan teollisuuden taantumasta huolimatta. 


Kiina lisää voimakkaasti elvytystä

Kiina on reagoinut vuoden vaihteen talouden heikkoon jaksoon kiihdyttämällä sekä velanantoa että infrastruktuuri-investointeja. Ensimmäisen neljänneksen aikana velananto kasvoi yhdellä biljoonalla dollarilla, joka on 10 prosenttia Kiinan kansantaloudesta! 

Lyhyellä aikavälillä velanannon kasvattaminen on välttämätöntä äkkijarrutuksen välttämiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä 6,5 - 7,0 %:n kasvutavoite on kestämätön, koska kasvu perustuu velkaantumiseen. Kiinan kokonaisvelka on jo huolestuttavan korkea - 250 % bkt:sta. Kun kaikki niin sanotusti alhaalla roikkuvat hedelmät eli helpoimmat talouskasvun mahdollistajat on jo poimittu, lisävelalla saadaan aikaan aina vain vähemmän taloudellista kasvua. Taloutta tervehdyttävä reformi on käynnistetty, mutta turvautuminen jälleen näin suureen velkaelvytykseen kuvastaa, miten vaikeaa investointimallista luopuminen on.


Euroopan kasvu on vakiintunut

Euroopan kasvu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä puolitoista prosenttia, mikä on kohtuullista nykyisessä alhaisen kasvun maailmassa. Eurooppa on kuitenkin epäyhtenäinen talousalue. Saksan ja Espanjan kasvuluvut ovat kohtuullisia, kun taas Ranskan ja Italian kasvu on vaatimatonta.  Euroopan kasvua vauhdittaa öljyn hinnan lasku sekä pakolaisongelmaan liittyvä kasvava fiskaalielvytys, eli pakolaisuuden aiheuttamien kustannusten kattaminen lisäbudjetoinnilla. Myös Euroopassa kasvu on yhä selkeämmin kuluttajan varassa.

Euroopan erityisongelmat liittyvät poliittisiin riskeihin. Britannian pysyminen EU:ssa on kyselyjen mukaan yhtä todennäköistä kuin lähteminenkin EU:sta. Markkinoille eroaminen olisi riski, jonka suuruuden ennakointi on mahdotonta. Eurooppaa rasittaa myös Kreikan rahoituksellinen vakauttaminen, joka on edelleen tekemättä. Lisäksi Espanjan ja Portugalin poliittinen tilanne on epäselvä. Kasvunäkymät ovat Euroopassa kuitenkin parantuneet epävakaudesta huolimatta. 

Yhdysvaltain dollarin vahvuus tukee historiallisesti katsottuna Euroopan vientimahdollisuuksia. Vientivetoinen Eurooppa on riippuvainen kehittyvien talouksien kasvusta, joten Kiinan kasvun hidastuminen uuden elvytysruiskeen jälkeen on erityisesti Euroopan riski. 


Yhdysvallat on kulutuksen varassa

Yhdysvaltain taloudessa on kaksi riskiä, jotka eivät yleensä kasva samanaikaisesti: teollisuuden suhdanne hidastuu ja poikkeuksellisesti työmarkkinat kiristyvät samaan aikaan. 

Yhdysvaltojen teollisuuden suhdanne seuraa pitkälti Kiinan supersyklin taittumista. Samaan aikaan kotimarkkinoiden tilanne seuraa pitkään jatkunutta elvyttävää, ultrakevyttä rahapolitiikkaa, joka on nyt kiristymässä. Rahapolitiikan kiristyminen vaikuttaa myös työmarkkinoihin, jolloin työllisyysnäkymät heikkenevät.

Lisäksi Yhdysvaltojen raskaan teollisuuden ongelmat ovat jatkuneet ja palkkainflaatio on kiihtynyt myös alkuvuonna. Keskuspankki on siis kiristämässä rahapolitiikkaa, kun Kiinan talous on epävakaa ja oma teollisuus on vaikeuksissa. Yhdysvaltojen kasvu onkin kotimaisen kulutuksen varassa, johon kohdistuu nyt painetta ja riskitekijöitä. Koko maailmantalous on tällä hetkellä hyvin riippuvainen Yhdysvaltojen kulutuksen jatkuvuudesta, joten mahdolliset negatiiviset muutokset vaikuttavat merkittävästi myös koko maailmantalouteen.


Yhteenveto

Kiinan riskit eivät ole poistumassa, mikä rasittaa kehittyvien talouksien osakemarkkinoita. Osa kehittyvistä markkinoista on merkittävästi hyötynyt energian ja raaka-ainehintojen laskusta ja toisaalta öljyn hinnan viimeaikainen nousu on vauhdittanut pörssikursseja erityisesti Venäjällä ja Brasiliassa. Yhdysvaltain markkinoilla kulutussektori on sijoittajalle vakain vaihtoehto. Vaikka Euroopassa on joukko ennustamattomia poliittisia riskejä, kokonaisuutena Euroopan osakemarkkinat näyttävät vakaimmilta. Arvostusmielessä kehittyvät markkinat sekä Eurooppa näyttävät houkuttelevimmilta suhteessa Yhdysvaltojen osakemarkkinaan.