2016-02-15 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus tammikuu 2016


Öljymarkkinolla käynnissä pudotuspelit?

Vuodenvaihde osoittautui erittäin vaiheikkaaksi ja epävarmuus kasvoi käytännössä kaikilla markkinapaikoilla. Osakkeet ovat alkuvuoden aikana ehtineet laskea globaalisti jo noin 10 prosenttia. Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto joulukuussa oli odotettu liike, mutta odotukset nopeasta koronnostotahdista ovat selvästi vähentyneet viime viikkoina raaka-aineiden hintaromahduksen alentaessa inflaatio-odotuksia.

Öljyn hinta on ollut laskusuunnassa jo puolitoista vuotta ja pelkästään viimeisen kolmen kuukauden aikana hinta on laskenut noin kolmanneksen. Näin suuri hinnanlasku on osoitus suuresta epätasapainosta öljyn kysynnän ja tarjonnan välillä. Öljyvarastot ovat globaalisti tarkastellen korkealla tasolla, mikä kertoo kroonisesta ylituotannosta, mitä ei helpota Iranin pääsy kansainvälisille markkinoille osan sitä vastaan asetettujen pakotteiden poistuttua viime viikolla. Öljyntuottajat ovat olleet haluttomia laskemaan tuotantoaan useista syistä. Ensinnäkin tuotannon alas- ja ylösajaminen on kallista, eivätkä öljy-yhtiöt halua irtisanoa kokeneita poraustiimejä kevyin perustein. Lisäksi velkaiset öljy-yhtiöt tarvitsevat kassavirtaa lainakulujen kattamiseksi. Käynnissä näyttäisi olevan öljyntuottajien välinen tuimakatseinen tuijotuskilpailu, mutta ensimmäisiä silmänräpäytyksiä voimme joutua odottelemaan vielä pitkään.

graafi 4.1

Kuvaaja esittää vientikelpoisen Pohjanmeren Brent -raakaöljyn markkinahintaa Yhdysvaltain dollareissa viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Hinnoittelu perustuu lähimpänä erääntyvän toimitukseen velvoittavan futuurisopimuksen hintaan. Mittayksikkö on barreli, joka on noin 159 litraa. Vielä kesäkuussa 2014 Brent –raakaöljyn barrelihinta oli noin 115 dollarin paikkeilla.

Lohikäärmevaluuttaa uhkaa kärventyminen

Viime viikot ovat olleet rytinää osakemarkkinoilla, ja syytä voidaan perustellusti etsiä Kiinan suunnalta. Kiinan osakemarkkinat ovat jälleen laskeneet voimakkaasti yksityissijoittajien myydessä osakkeitaan hinnalla millä hyvänsä. Kaupankäynti Shanghain pörssissä keskeytettiin kahtena päivänä lähes heti pörssien avauduttua indeksien päivämuutoksen saavuttaessa päivänsisäisesti -7 % tason. Tämän vuodenvaihteessa käyttöön otetun ”virtakytkin” -säännön oli tarkoitus vakauttaa markkinoiden toimintaa, mutta käytännössä vaikutus oli päinvastainen. Näin ollen Kiinan markkinavalvoja päätti poistaa säännön käytöstä jo muutaman päivän jälkeen.

Kiinan osakemarkkinoita suurempi kysymys liittyy Kiinan valuutan juanin arvoon, joka on vahvistunut dollarin vanavedessä. Kiinalaiset vientiyhtiöt ovat menettäneet kilpailukykyään vahvistuneen valuutan johdosta, sillä useat kilpailijamaat Aasiassa ovat tietoisesti heikentäneet omien valuuttojensa arvoja. Viime syksy osoitti, että maailman osakemarkkinat reagoivat herkästi juanin muutoksiin ja pelko isommasta devalvaatiosta leijuu koko ajan valuutan yllä. Kiinan kansanpankki ja puoluejohto pyrkivät vakauttamaan tilanteen muun muassa pitämällä valuutan arvon vakaana, mutta historiallisesti yrityksillä keskusjohtoisesti vakauttaa markkinoita on ollut taipumus ennemmin tai myöhemmin epäonnistua.

Kuluttajaa ja yrityksiä tukee alentunut energian hinta, jonka arvioimme hyödyttävän etenkin eurooppalaisia osakkeita. Samalla taloudellinen aktiviteetti Euroopassa näyttää vahvimmalta vuosiin. Osoituksena tästä on euroalueen ostopäällikköindeksin (PMI) kehitys vuoden aikana, joka nousi jälleen joulukuussa päätyen vuoden korkeimmalle tasolleen. Samoin euroalueen talous kasvaa maltillista tahtia kaikista vuoden aikana ilmenneistä negatiivisista tapahtumista (terrori-iskut, Volkswagenin päästöhuijaus) huolimatta. Arvioimme alhaisen energian hinnan hyödyttävän myös Japania, Yhdysvaltoja sekä osaa kehittyvistä talouksista.

graafi 5

Kuvaaja esittää Kiinan juanin (tunnetaan myös nimellä renminbi) arvon Yhdysvaltain dollareissa. Valuutta on vahvistunut suhteessa dollariin jo useita vuosia, mutta valuuttakurssin arvo on alentunut sykäyksittäin helmikuusta 2014 alkaen.

Luottamus korkean riskin lainoihin horjuu

Yleisen korkotason alhaisuuden ja riskittömän koron puuttumisen lisäksi korkomarkkinoita haastaa velallisten takaisinmaksukykyyn liittyvien riskilisien nousu, mikä on suoraan alentanut velkakirjojen markkina-arvoja. Syitä tähän on useita: yritysten tuloskasvun pysähtyminen, voimakkaat liikkeet valuuttamarkkinoilla sekä raaka-aineiden hintojen aleneminen, joka saattaa voimakkaasti velkaantuneiden raaka-ainetuottajien maksukyvyn kyseenalaiseksi.

Keskusteluissamme korkosalkunhoitajien kanssa on toistuvasti esiin noussut myös toinen riskitekijä: markkinoiden ohuus, joka voi pahentaa markkinoiden syöksykierteitä vaikeina ajanjaksoina. Osittain tämä markkinoiden ohuus (heikko likviditeetti) johtuu lisääntyneestä sääntelystä, mikä on johtanut pankkien kaupankäyntivarastojen pienenemiseen vain murto-osaan entisestä tasosta. Velkakirjamarkkinoiden koon kasvettua ja keskimääräisen velallisen luottoluokituksen heikennyttyä täytyy markkinoiden kulkea ohutta nuoraa pitkin, mikäli sijoittaja mielii säilyä kuivin jaloin.

Riskilisien nousu tarkoittaa käytännössä sitä, että sijoittajat odottavat kohtaavansa lähivuosilta aiempaa enemmän luottotappioita velkakirjasijoituksissaan. Toisin sanoen konkurssien odotetaan lisääntyvän. Tämä pelko on hyvin aiheellinen öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen painuessa yhä alemmaksi tehden raaka-aineyhtiöiden toiminnasta vähemmän kannattavaa. Takavuosien raaka-ainehintojen perusteella tehdyt laskelmat investointien kannattavuudesta ovat joutuneet romukoppaan. Ongelmat yhdellä talouden sektorilla voivat aiheuttaa myyntipainetta myös turvallisempana pidetyillä markkinoilla.

Jos markkinoille syntyy myyntipaniikki, voi tästä aiheutua loistava ostopaikka. Ostajalla tulee kuitenkin olla valmiudet kestää kovaakin kurssiheiluntaa.

graafi 6

Kuvaaja esittää markkinatietopalvelu Bloombergin koostamaa maailmanlaajuista alhaisen luottoluokituksien yrityslainojen indeksoitua tuottoa. Lainojen markkina-arvoilla painotettu indeksi sisältää pääosin Yhdysvaltain dollareissa ja pienemmässä määrin muissa valuutoissa noteerattuja velkakirjoja. Kuvaajasta näkyy, että korkean riskin velkakirjojen korkea korkotuotto ei ole riittänyt kompensoimaan riskilisien kasvusta johtunutta velkapääoman arvon alentumista.


TÄRKEÄÄ TIETOA:

Edellä esitetty ei välttämättä päde asiakaskohtaisesti räätälöidyille yksilöllisille varainhoitosalkuille. Mennyt tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Materiaalin laatija: Elite Varainhoito Oyj (jäljempänä ”Elite”), päätoimiala: sijoituspalveluiden tarjoaminen yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamalla tavalla. Elite Varainhoito -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Elite Laki Oy (2627314-6, lakiasiainpalvelut), Elite Life Oy (2377248-4, vakuutusasiamiestoiminta), Elite Rahastohallinto Oy (2179399-4, sijoitusrahastotoiminta), Elite Vakuutuspalvelu Oy (2278762-5, vakuutusasiamiestoiminta), Elite Varainhoito Oyj (1918955-2, sijoituspalvelutoiminta) sekä EPL Rahastot Oy (2529814-9, pääomarahastotoiminta).
 
Elite Varainhoito Oyj tarjoaa sijoituspalveluitaan sidonnaisasiamiestensä kautta, jotka toimivat Elite Varainhoito Oyj:n vastuulla ja lukuun tarjotessaan sijoituspalveluita. Siltä osin, kun materiaalissa viitataan sijoitussidonnaisiin tai muihin vakuutuksiin, materiaalin on laatinut Elite Vakuutuspalvelu Oy. Elite  Vakuutuspalvelu Oy  tekee yhteistyötä itsenäisten Eliten toimintatapaan sitoutuneiden vakuutusedustajien kanssa, jotka vastaavat toiminnastaan itse. Siltä osin, kun materiaalissa viitataan verotukseen tai juridiseen neuvontaan, on materiaalin laatinut Elite Laki Oy.

Pääkonttorin osoite: Eteläesplanadi 22 A, (2. krs), 00130 Helsinki. Asiakaspalvelu 0201 558 610, www.elitevarainhoito.fi. Yhtiöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiöiden toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki), www.finanssivalvonta.fi 

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. 

Elite ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Vaikka raportin/esityksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan käytetyn datan oikeellisuus, Elite ei vastaa siinä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai puutteista.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, vaan Eliten valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä, markkinoista tai sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden, markkinoiden tai sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tämä katsaus on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman Eliten suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Elitelle ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

Eliten edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.

Eliten pääasiallinen palvelukieli on suomi. Ruotsin- ja englanninkieliset materiaalit ovat käännöksiä suomenkielisestä versiosta ja saattavat sisältää käännösvirheitä, joista Elite ei ota vastuuta.