2016-03-01 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus helmikuu 2016


Öljy ja Yuan edelleen markkinoiden ajureina

Osakemarkkinat jatkoivat luisussa alkuvuonna sijoittajien kaihtaessa laajasti korkeariskisiä sijoituskohteita. Keskuspankkiirien vihjailut kevyen rahapolitiikan jatkumisesta eivät ole saaneet suuntaa muutetuksi. Markkinoita hermostutti jo viime kesältä tutut teemat: Kiinan valuutan devalvaatiokierteen jatkuminen ja öljyn hinnan raju halpeneminen. Vaikka edullisen energian hinnan voi nähdä eräänlaisena veronalennuksena suurimmalle osalle maailman kuluttajista ja yrityksistä, vaikuttaa öljyn hinta olleen viimeisen vuoden aikana markkinoiden pelkomittari öljyn markkinahinnan seuratessa tarkasti osakemarkkinoita. Pyrimmekin katsomaan lyhytaikaisen heilunnan yli ja keskitymme osakesijoituksissamme niille talouden sektoreille, jotka eniten hyötyvät edullisesta energiasta.

Öljyn hinnan stabiloituminen vähentäisi pelkoja velkaisten öljy-yhtiöiden konkurssiaallon tarttumisesta myös terveisiin yhtiöihin rahoituskanavien tukkeutuessa. Näemme hyvät mahdollisuudet hinnan vakiintumiselle myöhemmin tänä vuonna, sillä esimerkiksi maailman suurimmassa öljyntuottajamaassa Yhdysvalloissa investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin ovat käytännössä jäissä ja öljypumppuja on poistettu tuotannosta. Samalla Yhdysvaltalaiset öljyntuottajat ovat onnistuneet alentamaan tuotantokustannuksiaan, jonka ansiosta öljypumppuja pystytään aiempaa joustavammin ottamaan käyttöön hinnan noustessa. On syytä pitää mielessä, että öljyn kysyntä maailmassa on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja edullinen hinta tekee öljystä erittäin kilpailukykyisen energiamuodon. Pääomavaltaisilla aloilla sopeutuminen uuteen tasapainotilaan ei kuitenkaan tapahdu hetkessä.

Öljy ja osakkeet seuraavat toisiaan

Kuvaaja esittää maailmanlaajuisesti hajautetun osakeindeksin hintakehitystä sekä Pohjanmeren Brent –raakaöljyn markkinahintaa viimeisen vuoden ajalta. Hinnat on noteerattu euroissa. Raakaöljyn mittayksikkö on barreli, joka on noin 150 litraa. Vaikka edullisen öljyn voi tulkita olevan valtaosalle yrityksistä ja kuluttajista myönteinen asia, on öljy halventunut lähes samaa tahtia osakemarkkinoiden kanssa tarkastelujaksolla.

Japani liittyi miinuskerhoon

Japanin keskuspankki tarjosi helmikuun alussa pienen yllätyksen liittymällä negatiivisten korkojen kerhoon, jossa esimerkiksi Euroopan keskuspankki on ollut jo kesästä 2014 lähtien. Käytännössä negatiivinen talletuskorko tarkoittaa sitä, että pankit joutuvat maksamaan keskuspankkiin tallettamistaan varoista. Keskuspankin toimet heijastuvat nopeasti myös muihin korkoihin ja esimerkiksi Japanin kymmenvuotisen valtionlainan korko kävi ensimmäistä kertaa miinuksella keskuspankin ilmoituksen jälkeen.

Korkotason muutokset näkyvät luonnollisesti myös tavallisten pankkiasiakkaiden talletuskoroissa, sillä pankit siirtävät markkinoiden korkotason asiakkailleen. Historiallisesti talletusasiakkaille maksettu korko on ollut jonkin verran alhaisempi, kuin keskuspankista saatu korko. Nollatason saavuttaminen on muuttanut tilannetta, sillä pankit ovat olleet toistaiseksi haluttomia ottamaan käyttöön negatiivisia talletuskorkoja kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa. Syyt ovat varsin selvät: mikäli tilille maksettava korko olisi negatiivinen, olisi asiakkaiden kannattavampaa säilyttää ylimääräiset varat käteisenä, jota negatiivinen korko ei pääse nakertamaan. Suuren luokan talletuspako voisi puolestaan asettaa pankkien vakavaraisuuden vaakalaudalle, jolloin soppa olisi valmis. Koska negatiivista korkotasoa ei saada siirrettyä täysimääräisesti asiakkaille, joutuvat pankit käytännössä itse maksamaan negatiivisen koron ja talletuskoron välisen eron. Näin ollen mekanismista, joka oli ennen yksi pankkitoiminnan keskeinen tulonlähde, on yhtäkkiä muodostunut kustannuserä.

Talletuksista varmaa tappiota


talletuskorko

Keskuspankit Euroopassa ja Japanissa veloittavat liikepankeilta korkoa talletuksista keskuspankissa. Negatiivisella korolla halutaan kannustaa pankkeja luotonantoon, mutta nähtäväksi jää, kuinka tehokkaaksi tämä epätavanomainen keino osoittautuu. Negatiivinen korko on korkosijoittajan riesana myös pidemmän juoksuajan valtionlainoissa Japanissa ja euroalueella.

Pankit ahtaalla Euroopassa

Viime päivien uutisotsikot muistuttavat pelottavalla tavalla vuosista 2007-2008, kun saksalainen finanssijätti Deutsche Bank sekä Saksan valtionvarainministeri joutuivat vakuuttamaan yhtiön pystyvän suoriutumaan lainavelvoitteistaan. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan heikentyvän taseessa olevien ongelmaerien alaskirjausten sekä markkinavalvojien määräämien sakkojen ja niihin liittyvien lakikulujen vuoksi. Toisessa suuressa EU-maassa, Italiassa, puolestaan valmistellaan maan pankkien taseessa olevien ongelmaluottojen, joita arvioidaan olevan vähintään 200 miljardin euron edestä, siivoamista pankkien taseista erilliseen roskapankkiin.

Pankkisektorin ongelmista huolimatta, emme ole nähneet tarvetta muuttaa painopistealueitamme osakesijoitusten osalta. Euroopassa talouden toipuminen on hitaassa käynnissä elvytyksen ja yksityisen kulutuksen toimiessa ajureina. Pitkään painuksissa ollut pankkien luotonanto yrityksille sekä kuluttajien ja yritysten luottamus tulevaan on jo pidemmän aikaa ollut kasvussa. Jälkimmäisestä kertoo muun muassa muuta maailmaa korkeammalla tasolla olevat ostopäällikköindeksit. Lisäksi Eurooppa on yksi suurimmista raaka-öljyn nettokuluttajista.

Suuret liikkeet markkinoilla tarjoavat mahdollisuuksia, jos sijoittajien odotukset erkaantuvat todellisesta tuottopotentiaalista tai, jos sijoittajat joutuvat turvautumaan pakkomyynteihin. Kuten olemme aikaisemmissa katsauksissa todenneet, ovat tuottoerot eri toimialojen välillä olleet erittäin suuria viime kuukausina. Myös näkemyserot osake- ja korkosijoittajien välillä ovat kasvaneet, sillä korkomarkkinat hinnoittelevat merkittävää kasvua yritysten maksukyvyttömyysriskille, kun taas analyytikoiden tulosennusteet povaavat keskimäärin edelleen kohtalaista tuloskasvua useimmille yhtiöille.


Pankit paineessa

Pankit paineessa 0

Kuvaaja näyttää eurooppalaisten osakkeiden sekä pankkisektorin keskimääräisen hintakehityksen viime vuoden elokuusta. Epävarmuus pankkien taseiden laadusta ja vakavaraisuudesta on kasvanut ja pankkisektori onkin ollut yksi eniten laskeneista toimialoista Euroopassa viime kuukausina.

Markkinanäkemys lyhyesti:

Tuottohakuisuus:

korkonakemys

TÄRKEÄÄ TIETOA:

Edellä esitetty ei välttämättä päde asiakaskohtaisesti räätälöidyille yksilöllisille varainhoitosalkuille. Mennyt tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Materiaalin laatija: Elite Varainhoito Oyj (jäljempänä ”Elite”), päätoimiala: sijoituspalveluiden tarjoaminen yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamalla tavalla. Elite Varainhoito -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Elite Laki Oy (2627314-6, lakiasiainpalvelut), Elite Life Oy (2377248-4, vakuutusasiamiestoiminta), Elite Rahastohallinto Oy (2179399-4, sijoitusrahastotoiminta), Elite Vakuutuspalvelu Oy (2278762-5, vakuutusasiamiestoiminta), Elite Varainhoito Oyj (1918955-2, sijoituspalvelutoiminta) sekä EPL Rahastot Oy (2529814-9, pääomarahastotoiminta).
 
Elite Varainhoito Oyj tarjoaa sijoituspalveluitaan sidonnaisasiamiestensä kautta, jotka toimivat Elite Varainhoito Oyj:n vastuulla ja lukuun tarjotessaan sijoituspalveluita. Siltä osin, kun materiaalissa viitataan sijoitussidonnaisiin tai muihin vakuutuksiin, materiaalin on laatinut Elite Vakuutuspalvelu Oy. Elite  Vakuutuspalvelu Oy  tekee yhteistyötä itsenäisten Eliten toimintatapaan sitoutuneiden vakuutusedustajien kanssa, jotka vastaavat toiminnastaan itse. Siltä osin, kun materiaalissa viitataan verotukseen tai juridiseen neuvontaan, on materiaalin laatinut Elite Laki Oy.

Pääkonttorin osoite: Eteläesplanadi 22 A, (2. krs), 00130 Helsinki. Asiakaspalvelu 0201 558 610,www.elitevarainhoito.fi. Yhtiöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiöiden toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki),www.finanssivalvonta.fi 

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. 

Elite ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Vaikka raportin/esityksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan käytetyn datan oikeellisuus, Elite ei vastaa siinä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai puutteista.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, vaan Eliten valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä, markkinoista tai sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden, markkinoiden tai sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessawww.elitevarainhoito.fi. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tämä katsaus on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman Eliten suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Elitelle ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

Eliten edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.

Eliten pääasiallinen palvelukieli on suomi. Ruotsin- ja englanninkieliset materiaalit ovat käännöksiä suomenkielisestä versiosta ja saattavat sisältää käännösvirheitä, joista Elite ei ota vastuuta.