2018-09-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.8.2018


Suhtautuminen markkinoiden riskiin jakaa sijoittajien mielipiteitä

Markkinoiden tulkinnan vaikeus on näkynyt monissa eri omaisuusluokkien tuotteiden tuotoissa tämän vuoden aikana. Suhtautuminen markkinoiden tarjoamaan riskiin jakaa sijoittajien mielipiteet. Jotkut sijoittajat nostavat osakepainoaan, kun taas toiset korostavat näkymien riskisyyttä osakepainoa pienentämällä. Allokaatiossamme jatkamme edelleen osakkeiden lievää ylipainottamista perusteena vahvana jatkunut tuloskasvu ja houkuttelevien vaihtoehtoisten sijoitusten puute.

Vaikka sijoittajien riskinsietokyky on välillä ollut koetuksella, ovat he saanet korvauksen ottamastaan riskistä. Korkosijoitusten hoitaminen on osoittautunut varsin haasteelliseksi ja vain aktiivisella toiminnalla on ollut mahdollista päästä haluttuun lopputulemaan vallitsevassa matalassa/nousevassa korkoympäristössä. Olemme jo omissa korkorahastoissamme pystyneet aktiivisella näkemyksellä luovimaan suurimpien karikoiden ohi.

Toimialavalintojen merkitys lisätuoton lähteenä on korostunut, ja olemme kesän aikana lisänneet panostuksia muun muassa terveydenhuolto- ja finanssisektorille. Finanssisektorin osalta olemme olleet USA:n suhteen optimistisempia kuin Manner-Euroopan suhteen. Euroopassa seuraamme pankkisektorin uutisia Italiasta ja Espanjasta. Uutisissa on ollut lisääntyvässä määrin kommentteja toiveista saada aikaan yritysjärjestelyjä Euroopan pankkisektorin sisällä. Euroopassa pohjoismaiset pankit houkuttelivat kesällä enemmän kuin Manner-Euroopan pankit.

Olemme salkunhoidossa keskustelleet entistä kiivaammin kehittyvien markkinoiden pitämisestä lievässä ylipainossa. Puhuttaessa kehittyvien markkinoiden ongelmista näkyvimmin esillä ovat olleet Venäjän sanktiot sekä Argentiinan ja Turkin ongelmat. Luoko alkuvuoden heikkous houkuttelevia ostomahdollisuuksia vai onko tämä vasta alkusoittoa tulevalle heikkoudelle? Joutuisimmeko perääntymään lievästä ylipainosta kehittyvillä markkinoilla? Millainen rooli Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisella on ollut kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden/korkomarkkinoiden kuluvan vuoden alamäessä? Suurin liike dollarin vahvistumisessa lienee nähty, vaikka Yhdysvaltojen keskuspankilta odotetaan kahta koron nostoa loppuvuodelle.

Lievän osakeylipainomme perusta on edelleen kasvavat tulokset, eikä toisen kvartaalin tulosanti tätä horjuttanut. Tuloskasvuodotukset ovat tuloskauden jälkeen pysyneet lähes paikallaan sekä kuluvan että ensi vuoden osalta. Globaalin tuloskasvun odotetaan pysyvän edelleen vahvana runsaassa 10 %:ssa, vaikka Yhdysvaltojen osalta tuloskasvu normalisoituu 10 %:n tuntumaan. Tähän on arviomme mukaan varsin mahdollista päästä, mikäli kauppasotauhat eivät eskaloidu täysimittaiseksi globaaliksi kauppasodaksi. Toisaalta, jotta nykyiset osakkeiden arvostustasot olisivat perusteltavissa, vaaditaan myös vahvaa tuloskasvua.

Huolimatta negatiivisesta uutisvirrasta liittyen kauppasodan uhkaan ja kehittyvien talouksien valuuttojen syöksyyn, globaalit markkinat ovat jatkaneet nousuaan. Positiivinen vire näkyi myös meidän uudistetussa sijoittajien markkinatunnelmaindeksissä, joka on noussut 12 pistettä heinäkuusta lukemaan 76, indikoiden riskihalukkuuden säilyneen korkealla tasolla negatiivisesta uutisvirrasta huolimatta.

Elite Alfred Bergin markkinatunnelmamittari 31.8.2018

markkinatunnelmamittari


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg