2021-08-11 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 31.7.2021: Markkinat tienristeyksessä


11. Elokuu 2021 Markkinakatsaukset

Lisääntyneestä markkinaheilunnasta huolimatta sijoitusmarkkinoiden tuotot olivat myös heinäkuussa positiiviset, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi lopulta +0,7 %:n nousuun.

Alueiden välillä oli kuitenkin isoja eroavaisuuksia tuotoissa: Suomessa kurssit nousivat miltei 6 % vahvasti edenneen tuloskauden turvin ja kurssit olivat tuntuvassa nousussa myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Sen sijaan tuottokehitys Aasiassa oli Kiinan markkinalaskun takia (-13,9 %) varsin negatiivinen. Kiinan markkinalaskun taustalla oli lisääntynyt sääntelypaine teknologiasektoria ja viimeisimpänä yksityistä koulutussektoria koskien. Kiinan hallitus on antanut direktiivin, jonka mukaan kaikkien nykyisten koulun jälkeisten tuutorointiyhtiöiden (ns. after-school tutoring, AST) pitää toimia voittoa tavoittelemattomasti. Maan hallitus on myös kieltänyt ulkomaisen pääoman käytön alalla sekä AST-palvelujen mainonnan. Kyseinen sektori on verrattain pieni, mutta sijoittajia huolestuttaa, mihin sektoriin rajoituksia tullaan mahdollisesti asettamaan seuraavaksi.

Markkinakatsaus 31.7.2021

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli niin ikään pääsääntöisesti positiivinen. EMU-valtioiden valtionlainatuotot olivat korkotason voimakkaan laskun myötä varsin positiiviset (+1,84 %), mutta myös korkeamman luottoluokituksen euroyrityslainojen tuotot päätyivät selvään nousuun (+1,15 %) Kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen tuotot päätyivät lievään nousuun (+0,35 %), kun taas kehittyvien alueiden paikallisessa valuutassa noteerattujen velkakirjojen tuotot päätyivät laskuun (-0,6 %).

Lisääntynyt markkinaheilunta johtuu useista tekijöistä, mutta vahvimpana on kasvava huoli makrotalouden kasvukuvan hyytymisestä, mikä on saanut osan sijoittajista varpailleen. Vahvan toipumisjakson jälkeen ilmassa on indikaattoreita suvantovaiheeseen siirtymisestä. Kasvulukujen alhaiset vertailuajankohdat ovat siirtymässä historiaan ja makroyllätysindikaattorit ovat selvästi maltillistumassa. Tämä on näkynyt myös siinä, että sijoittajien mielenkiinto talouskasvun voimakkaasta toipumisesta hyötyneitä sektoreita kohtaan on maltillistunut ja mielenkiinto defensiivisiä sektoreita kohtaan on voimistunut. Lisääntyneen markkinaheilunnan takana on myös sijoittajien huoli keskuspankkien rahapolitiikan liian nopeasta normalisoitumisesta (etenkin Yhdysvalloissa) nopeasti kohonneen inflaation ajamana. Tämä on näkynyt korkokäyrän loiventumisena (maturiteetiltaan pidempien ja lyhyempien valtionlainojen korkotasojen erotus), mikä on klassinen indikaattori korkomarkkinoiden hinnoittelemasta taantumariskin noususta. Pessimistisimmät asiantuntijat varoittavat jopa paluusta 1970-luvun stagflaatioon eli korkean inflaation ja matalan kasvun aikaan.

Vaikka edellä mainitut riskit ovat kesän aikana hieman nousseet, kasvuun liittyvät pelot ovat mielestämme liioiteltuja, sillä talouskasvu on jatkunut suhteellisen vakaana, tuloskausi on tähän mennessä sujunut selvästi odotuksia vahvemmin, kasvun moottorina toimiva yksityinen kulutus on jatkunut vahvana parantuneen työllisyyskehityksen ajamana ja keskuspankit ovat edelleen sitoutuneet pitämään rahapolitiikkansa elvyttävänä. Vaikka yllä mainitut positiiviset ajurit ovat mielestämme edelleen markkinoita tukevia, tiedostamme erityisesti koronakriisin pitkittymiseen liittyvät riskit Delta-muunnoksen takia. Seuraamme tarkasti sen vaikutuksia talouskasvuun ja yhtiöiden tuloskasvuun sekä mahdollisia implikaatioita keskuspankkien rahapolitiikkaan.

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi heinäkuussa ennallaan ja suosimme edelleen osakkeita korkosijoitusten kustannuksella. Osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla neutraalissa ja Euroopassa lievässä alipainossa ja Japanissa reilussa alipainossa. Myös korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.