2022-05-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.4.2022: Korkomarkkinoiden myllerrys pilasi markkinatunnelmaa


Huhtikuu oli poikkeuksellisen negatiivinen sekä osake- että korkomarkkinoilla. Korot jatkoivat nousuaan molemmin puolin Atlanttia, ja tämä katkaisi lopulta pörssiosakkeiden hintojen nousun. Yrityslainojen riskipreemiot kääntyivät myös uudelleen nousuun ja erityisesti korkeamman riskin High Yield -lainojen riskipreemiot levenivät.

Luvut-kolikot-1200-628


Korot ovat saaneet lisänostetta, kun erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on hinnoitellut voimakkaampaa rahapolitiikan kiristymistä. Tämä on johtanut myös vilkkaampaan keskusteluun Yhdysvaltoja mahdollisesti kohtaavasta taantumasta, mikäli Fed nostaa ohjauskorkoa markkinoiden hinnoittelemalla tahdilla. Markkinat hinnoittelevat Fedin nostavan ohjauskorkoa 50 korkopisteellä toukokuun kokouksessa, mutta samalla määrällä myös kesä-, heinä- ja syyskuussa. Korkoja saatetaan nostaa kerralla jopa enemmän taseen supistamisen ohella. Mikäli nämä historiallisen suuret ohjauskoron nostot ja taseen supistaminen toteutuvat näin lyhyessä ajassa, on myös inflaation arvioitu lopulta taittuvan. Osa ekonomisteista on jo uskaltanut kuuluttaa inflaatiohuipun olevan näillä tasoilla. Rahapolitiikan nopea kiristyminen nostaa luonnollisesti taantumariskejä entisestään.

Keskuspankkien toimien ohella markkinoiden katseet olivat alkuvuoden talouskasvussa Atlantin molemmin puolin. Yhdysvaltain bruttokansantuotteen (BKT) kasvu oli odotettua heikompaa, mutta luvut antavat mielestämme liian pessimistisen kuvan talouden tilasta. BKT supistui yllättäen 1,4 % (n/n, vuositasolla, odotus 1,0 %) ensimmäisellä neljänneksellä nettoviennin ja varastomuutoksen hidastaessa kasvua peräti neljällä prosenttiyksiköllä. Kauppavajeen kasvu ja varastojen pieneneminen peittivät kulutuksen ja investointien muutoin vahvan kasvun. Yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä ja toi 1,8 prosenttiyksikön kontribuution kasvuun. Pidämme ensimmäisen kvartaalin vaisua talouskehitystä tilapäisenä ja odotamme selvää kiihtymistä vuoden toisella kvartaalilla. Euroalueen BKT taas nousi alkuvuoden talouden haasteista huolimatta ensimmäisellä kvartaalilla odotusten mukaisesti 0,2 % edelliseltä kvartaalilta. Vuodessa nousua kirjattiin 5,0 %. Vaikka alkuvuoden talouskasvu oli positiivinen, Euroopan talouskasvunäkymät ovat haastavat, kun kuluttajien luottamus on heikentynyt korkean inflaation syödessä ostovoimaa. Samalla sodan pitkittyminen on heikentänyt yritysten näkyvyyttä ja luonut varjon kasvutrendin ylle.

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi huhtikuussa muuttumattomana ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa ja Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät huhtikuussa ennallaan. Olemme ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa.


Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred BergToni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred BergTämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.

Uusimmat