2018-12-10 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.11.2018


Talouskasvun odotetaan jatkuvan vahvana ja yhtiöiden tuloskasvun positiivisena

Lokakuun aikana koettu voimakas kurssilasku tasaantui marraskuussa, kun globaalit osakkeet nousivat loivasti. Markkinaturbulenssin takana ovat edelleen samat tutut teemat, jotka saivat markkinat hermostumaan lokakuussa, kuten pelko globaalin talouskasvun hiipumisesta sekä rahoitusolosuhteiden kiristyminen keskuspankkien harjoittaman rahapolitiikan seurauksena. Osakemarkkinoiden antamiin signaaleihin talouskasvun hiipumisesta pitää suhtautua vakavasti, mutta on ennenaikaista pitää perusskenaariona suoranaista taantumaa. Yhdysvalloissa ilmassa on merkkejä talouskasvun hiipumisesta, mutta välitön taantumariski useilla mittarilla katsottuna on edelleen verrattain pieni. Riskeistä huolimatta perusoletuksemme on edelleen, että globaali talouskasvu jatkuu ensi vuonna riittävän vahvana pitääkseen yhtiöiden tuloskasvun selvästi positiivisena. Tästä syystä taktinen allokaatiomme pysyy yhä ennallaan, osakkeita lievästi suosivana.

Vuodenvaihteessa on ajankohtaista pohtia, mitkä ovat odotukset ensi vuoden osalta. Makrotalouden näkökulmasta globaali taloussykli on jatkunut pitkään, ja arviomme mukaan vuosi 2018 tulee tällä erää muodostumaan taloussyklin huipuksi. Vaikka globaalin talouskasvun odotetaan jatkuvan myös ensi vuonna hyvänä, inflaatio pysyy arviomme mukaan toistaiseksi maltillisena. Euroopassa hidastuva talouskasvu, öljynhinnan lasku, maltillinen palkkainflaatio sekä resurssien vajaakäyttö taloudessa pitävät hinnat vakaina. Yhdysvalloissa puolestaan inflaationäkymät ovat hieman erilaiset, sillä ennätyskireä työmarkkina voi aiheuttaa palkkainflaation nousua ja sitä kautta nostaa yleistä hintatasoa. Oletamme kuitenkin hintojen pysyvän toistaiseksi hyvin hallinnassa, sillä kireästä työmarkkinasta huolimatta työmarkkinoiden osallistumisaste on edelleen selvästi matalampi kuin ennen finanssikriisiä, indikoiden työvoimareserviä vielä olevan tarjolla.

Keskuspankkien toimet ovat myös ensi vuonna yksi keskeisimmistä teemoista sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Vallitsevassa kypsässä taloussyklissä riskit keskuspankkien virhearvioinneille tulevissa rahapolitiikoissaan ovat selvästi kasvaneet ja keskuspankkien liikkeet ja viestit ovat sen takia tarkassa seurannassa. Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) koronnostosykli on saamassa jatkoa, mutta sykli jatkunee selvästi hitaampana kuin vielä alkusyksyllä oli odotettavissa. Euroopan keskuspankin (EKP) koronnostomahdollisuudet puolestaan ovat yhä kaukana vallitsevassa hidastuvassa taloussyklissä. Mielestämme on epävarmaa, tapahtuuko EKP:n ensimmäinen koronnosto edes ennen istuvan pääjohtajan toimikauden loppua ensi vuoden lokakuun lopussa.

Yhdysvaltojen dollarin tuleva kehitys on myös fokuksessa ja, mikäli Fedin koronnostosykli on selvästi hidastumassa, odotamme dollarin vahvistumisen olevan takanapäin. Tämän lisäksi sijoitusvirrat ovat osittain kääntymässä pois Yhdysvalloista, sillä kuluvan vuoden isoja tuottoeroja Yhdysvaltojen ja muiden pääalueiden välillä, erityisesti osakemarkkinoilla, voi olla haasteellista toistaa.

ELITE ALFRED BERGIN MARKKINATUNNELMAMITTARI 30.11.2018 

markkinatunnelmamittari

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Bloomberg

Suurimmat riskit maailman taloudelle ovat kauppasodan ja geopoliittisten jännitteiden eskaloitumisen ohella keskuspankkien mahdolliset virhearvioinnit omissa rahapolitiikoissaan. Yksi pidemmän aikavälin riskeistä on nopea velkaantuminen sekä valtioiden että yhtiöiden osalta. Valtioiden velkaantumiseen liittyvät riskit ovat hyvin nähtävillä esimerkiksi Italiassa, mutta myös yhtiöiden nopea velkaantuminen voi muodostua ongelmaksi hidastuvassa talouskasvuympäristössä.

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg