2021-10-11 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 30.9.2021: Riskit kasvussa


Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire katkesi syyskuussa, kun kaikki pääomaisuuslajit Japanin osakemarkkinoita lukuun ottamatta sekä osake- että korkopuolella olivat tuntuvassa laskussa. Osakepuolella seuraamillamme markkinoilla eniten laskua nähtiin Suomessa (-6,7 %), Euroopassa (-3,0 %) sekä Yhdysvalloissa (-2,7 %). Isoista markkinoista vastavirtaan ui Japanin markkinat, missä nousua kirjattiin euromääräisesti 6,7 %. Päämarkkinoiden laskun myötä globaalit osakkeet (MSCI World AC) laskivat viime kuussa -2,35 %.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääosin negatiivista yleisen korkotason voimakkaan nousun seurauksena, ja laskua nähtiin kaikissa pääluokissa. Suurin lasku nähtiin kehittyvien alueiden dollarimääräisissä lainoissa (-2,4 %), mutta myös saman alueen paikallisvaluuttamääräisissä lainoissa lasku oli tuntuva (-1,6 %). Euroalueen valtionlainat (-1,2 %), alhaisemman luottoluokituksen globaalit yrityslainat (-0,8 %) sekä korkeamman luottoluokituksen euromääräiset yrityslainat (-0,65 %) olivat niin ikään kaikki laskussa.

Kurssilasku-1200-628


Markkinoiden laskun taustalla on edelleen kasvanut huoli talouden kasvunäkymien heikkenemisestä, johon myös syyskuussa raportoidut makroluvut ainakin osittain viittaavat. On myös nähtävissä kasvavaa huolta siitä, että yhtiöiden tuloskasvuennusteiden nostosykli on takanapäin ja että kustannuspaineet ovat selvässä nousussa kasvaneiden inflaatiopaineiden ajamana. Inflaation jatkuessa kireänä myös riskit keskuspankkien ennakoitua nopeammalle rahapolitiikan normalisoitumiselle ovat kasvussa. Syyskuussa markkinatunnelmaa latisti myös tieto siitä, että Kiinan toiseksi suurin kiinteistökehittäjä Evergrande on ajautumassa selvitystilaan sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti olevansa kykenemätön maksamaan velkojille korkoa. Sijoittajien pelkona on, että Evergranden mahdollinen konkurssi koituisi pankeille tappioksi. Toteutuessaan kyse olisi valtavasta tappiosta, sillä yhtiön vastuut ovat jopa 300 miljardia dollaria.

Epävarmuuden nostaessa päätään pienensimme syyskuun loppupuolella osakkeiden painoa siirtymällä yhdistelmäsalkuissa neutraaliin painoon. Osakemarkkinoiden vahva nousu on jatkunut pitkään. Riski tuntuvammalle korjausliikkeelle on nyt kasvamassa, sillä loppuvuoden talouden kasvukuva on sumentunut, mikä on selvästi heijastunut talouden luottamusindikaattoreihin. Osakepainon laskua puoltaa mielestämme myös indikaatiot siitä, että keskuspankkien rahapolitiikassa, etenkin Yhdysvalloissa, olemme siirtymässä normaalimpaan tilaan ja siten positiivisimmat vaikutukset talouteen ovat jo takanapäin. Lisäksi inflaatiokuva on pysynyt kireänä nostaen riskiä siitä, että rahapolitiikan normalisoiminen tapahtuu ennakoitua nopeammin ja että yhtiöiden marginaaleihin tulee loppuvuoden aikana paineita, kun nousseita kustannuksia ei täysimääräisesti pystytä siirtämään hintoihin. Potentiaalinen markkinahäiriö piilee myös kiinalaisessa Evergrande-kiinteistöyhtiössä ja sen potentiaalisissa kerrannaisvaikutuksissa pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin.

Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.