2022-03-07 - Sijoitusmarkkinat

Markkinakatsaus 28.2.2022: Riskit realisoituivat, sota syttyi Ukrainassa


Sijoitusmarkkinoiden negatiivinen kehitys kiihtyi helmikuun loppua kohden, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Osakemarkkinoiden helmikuun euromääräinen kehitys jäi kaikilla seuraamillamme markkinoilla selvästi negatiiviseksi. Suurin lasku koettiin reuna-markkinoilla (Suomi ja Pohjoismaat), mutta kurssit olivat paineessa myös kehittyvillä markkinoilla, Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Japanissa.

Ukraina-sotilas-symbolit-1200-628


Myös korkomarkkinoiden tuottokehitys jäi koko helmikuun osalta selvästi negatiiviseksi, vaikka korot kääntyivät helmikuun loppupäivinä laskuun sodan syttymisen myötä. Suurin lasku koettiin kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä lainoissa ja paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa, mutta tuottokehitys oli selvästi negatiivinen myös korkeamman ja matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä nimellismääräisissä euroalueen valtionlainoissa. Mitä tästä seuraa humanitaarisen katastrofin lisäksi talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

Sotatoimien myötä keskuspankkien tilanne on muuttunut aiempaa haastavammaksi. Toisaalta yhä nouseva inflaatio, etenkin energian kallistumisen myötä, vaatii nopeita toimia, mutta toisaalta sodan mukanaan tuoma lisääntynyt epävakaus ja taantumariski pakottavat varovaisuuteen. Arvioimme sekä Euroopan että Yhdysvaltojen keskuspankin ottavan aiempaa varovaisemman kannan rahapolitiikan kiristymisen suhteen niin kauan, kun sodan kestosta on epävarmuutta ja sodan vaikutukset talouteen ovat kysymysmerkkejä.

Venäjän aloittamalla sodalla on inflaatiota nostava vaikutus erityisesti Euroopassa, mutta myös muualla maailmassa, koska sota aiheuttaa hintojen nousua hyödykemarkkinoilla. Lisäksi Saksan päätös keskeyttää Venäjältä maakaasua Länsi-Eurooppaan toimittavan Nord Stream 2 -putken rakentaminen sekä Venäjän öljynvientiä koskevat mahdolliset sanktiot johtanevat tarjontapuolen shokkiin inflaatiossa. Vaikutuksia euroalueen talouteen on vielä ennenaikaista tarkasti arvioida, kun kasvuun vaikuttavia tekijöitä on monia: inflaation vaikutus kulutukseen, energiahintojen nousu, viennin ja tuonnin vaikutukset, kuluttajien luottamus tulevaisuuteen, vaikutukset yhtiöiden investointihalukkuuteen, löysemmän finanssipolitiikan positiiviset vaikutukset jne. Ensiarvioiden mukaan sota voisi vähentää EU:n talouskasvua vajaalla prosenttiyksiköllä, mutta arvioon sisältyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta ja riskit selvästi suuremmalle negatiiviselle vaikutukselle ovat koholla.

Konfliktin pidemmän aikavälin taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia on vielä ennenaikaista täysin arvioida, mutta perustavanlaatuisia muutoksia niin puolustus- kuin talouspoliittisella rintamalla on luvassa. Kriisi on esimerkiksi jo käynnistänyt Saksassa suurimman puolustuspolitiikan uudelleen-arvioinnin sitten toisen maailmansodan. Kriisin seurauksena euroalueen finanssipolitiikka on todennäköisesti löysempää lähivuosina kuin, mitä se muuten olisi ollut, sillä euromaiden panostukset muun muassa puolustukseen, humanitäärisen avun antamiseen sekä energiahinnan nousun aiheuttaman tuskan lievittämiseen tulevat oleman merkittävät. Lisäksi luvassa on merkittäviä muutoksia maiden energiapolitiikkaan ja erityisesti energiavarmuuteen.

Taktisen osakepainon osalta siirryimme maaliskuun alussa alipainoon. Kohonnut taantumariski konfliktin eskaloitumisen seurauksena sekä energiahyödykkeiden nousu ovat saaneet meidät varovaisiksi lähitulevaisuuden osakkeiden tuottopotentiaalin suhteen.

Erik Holmqvist, päästrategi, Elite Alfred Berg

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg


Toni Iivonen, sijoitusjohtaja, Elite Alfred Berg


Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä markkinakatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Markkinakatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän asiakirjaan kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu.