2022-09-13 - Sääntely ja verotus

Määräajat oikaisuvaatimuksen tekemiselle Verohallinnon päätöksestä


Oletko tyytymätön Verohallinnon päätökseen ja harkitsetko verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen tekemistä?

Nainen-tietokone-1200-628

Muutoksenhaku tuloverotusta koskevaan asiaan

Tuloverotusta koskeva oikaisuvaatimus on toimitettava Verohallinnolle pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien. Tämän jälkeen muutoksenhakuoikeus menetetään.

Esimerkiksi verovuoden 2021 tuloverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta ja oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään 31.12.2024. Muutoksenhakua koskevien säännösten muuttumisesta johtuen tänä vuonna voi vielä hakea poikkeuksellisesti muutosta myös verovuoden 2016 verotukseen.

Loppuvuoden aikana ehdit siis vielä hakemaan muutosta verotuspäätökseen, joka koskee verovuoden 2016 tai 2019 tuloverotusta. Niitä koskevien oikaisuvaatimusten tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2023.

Perintö- ja lahjaverotuksen muutoksenhaku

Jos perinnön tai lahjan saaja havaitsee virheen verotuksessaan, myös perintö- ja lahjaverotuksessa oikaisuvaatimus tulee tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä perinnönjättäjän kuolinvuotta tai vuotta, jolloin lahja on saatu.

Esimerkki:
Olet saanut verotettavan lahjan 31.1.2020 ja antanut lahjaveroilmoituksen 20.4.2020. Saat myöhemmin täsmennystä lahjan arvoon, minkä perusteella haluat tehdä oikaisuvaatimuksen. Lahjaverotus on toimitettu 20.6.2020. Koska lahja on saatu vuonna 2020, oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 1.1.2024.

Loppuvuoden aikana ehdit siis vielä hakea muutosta perintö- ja lahjaverotusta koskevaan päätökseen koskien vuonna 2019 saatua perintöä tai lahjaa. Tänä vuonna voit hakea poikkeuksellisesti muutosta myös, mikäli perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016, mutta perintö- tai lahjaverotus on toimitettu vasta vuonna 2017.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Muutoksenhaun ensimmäisessä vaiheessa muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisulautakunnan päätöksestä valitus tehdään hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli asiassa saadaan valituslupa.

Oikaisuvaatimuksessa tulee ilmoittaa verovuosi, vaatimukset ja niiden perustelut. Vaikka oikaisuvaatimus osoitetaan verotuksen oikaisulautakunnalle, Verohallinto voi ratkaista asian siltä osin kuin verovelvollisen esittämä vaatimus hyväksytään kokonaisuudessaan. On siis tärkeää, että oikaisuvaatimus on laadittu huolellisesti käsittäen asian keskeiset säännökset ja oikeustapaukset jo muutoksenhaun ensimmäisessä asteessa.

Verovelvolliselle edullisen lopputuloksen varmistamiseksi kannattaa siis muutoksenhakuun panostaa jo aikaisessa vaiheessa. Jotta prosessi saadaan katkeamaan mahdollisimman varhain, oikaisuvaatimuksen vaatimusten ja perusteiden tulisi olla tehokkaasti kohdennettuja ja ottaa selkeästi huomioon asiaa koskeva lainsäädäntö, asiassa aikaisemmin annetut oikeustapaukset sekä oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot. Verohallinnon ohjeisiin voidaan tukeutua myös, mikäli verotuspäätös on niiden vastainen. Asiaa koskevien säädösten ja oikeuskäytännön ymmärrys on tärkeää, joten veroasiantuntijan puoleen kääntyminen on suositeltavaa, jos asia on tulkinnanvarainen tai taloudellisesti merkittävä.


Kaisa Miettinen
Senior Trainee, LL.M
PreLex Oy