Luotanko sijoittamisessa yhteen ominaisuuteen vai valitsenko useamman faktorin?


Tänä vuonna historia ei ole toistanut itseään monessakaan asiassa. Kompastuskiviä sijoituspolulla ovat olleet esimerkiksi kehittyvät markkinat ja niiden osakkeet, valuutat ja korot. Sijoittajalle nousee mieleen monta kysymystä. Mikä on talouden syklin vaihe? Mitkä ominaisuudet eli faktorit toimivat tällaisessa toimintaympäristössä? Osaanko ajoittaa valintani oikein? Luotanko yhteen ominaisuuteen vai pitäisikö valita lähtökohdaksi panostus useampaan faktoriin ja niiden keskinäiseen toimintaan? Mitä jos tekisin pidemmän aikavälin valinnan ja lähestyisin sijoitusmarkkinaa multifaktorisijoittamisen kautta?

Faktoreiden käyttö sijoituspäätöksiä tehdessä ei ole mikään uusi asia, sillä faktoreita käyttäviä tuotteita on ollut käytännössä markkinoilla 2000-luvun alusta lähtien. Lähestymistapa on noussut suuremman sijoittajakunnan tietoisuuteen kuitenkin vasta viimeisten vuosien aikana. Erityisesti finanssikriisin jälkeen salkun koostamiseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota, mutta kriisitilanteet ovat osoittaneet, että eri omaisuusluokkien avulla tehty hajautus ei teoriasta huolimatta aina toimi. Vaihtoehdoksi on tullut faktorihajautus. Eri faktoreiden yhdistelmiin pohjautuvien sijoitusten on todettu tarjoavan parempaa hajautushyötyä kuin puhtaasti omaisuusluokkien kautta tehty hajautus.

Omaisuusluokkien kautta tehty hajautus ei aina toimi (Omaisuusluokkien tuottoja v. 2005 – 2018)

omaisuusluokkien-tuottohistoria

Kun lanseerasimme ensimmäisen oman faktorituotteemme vuoden 2016 alussa, kirjoitimme yhdestä maailman kuuluisimmista sijoittajista Warren Buffetista ja siitä, voidaanko hänen menestystään selittää faktorien hyödyntämisellä (Faktorisijoittaminen Buffettin menestyksen takana). Hänen tuottojensa on havaittu muodostuvan pääasiallisesti eri ominaisuuksista ja järjestelmällisestä sijoitustyylistä, eikä niinkään yksittäisistä osakevalinnoista.

Akateeminen tutkimus vahvistaa faktoristrategioiden toimivan myös hyödykkeissä, valuutoissa ja korkomarkkinoilla (esim. Value and Momentum Everywhere, The Journal of Finance, Vol. Lxviii, No. 3 June 2013) [http://pages.stern.nyu.edu/~lpederse/papers/ValMomEverywhere.pdf]. Me Elite Alfred Bergillä käytämme faktorilähestymistapaa osaketuotteissamme, mutta suunnittelemme laajentavamme oman multifaktorialustan käyttöä tulevaisuudessa myös yksittäisten osakkeiden valinnan ulkopuolelle.

Kahdeksan sijoitusstrategiaa

Sijoittajille tarjotaan suuri määrä erilaisia sijoitusstrategioita, joiden kaikkien väitetään tavalla tai toisella tarjoavan markkinaindeksiä parempia tuottoja tai matalampaa riskiä. Vuosien varrella sekä akateemiset tutkijat että varainhoitajat ovat käyneet läpi satoja vaihtoehtoja ja käytännössä löytäneet kahdeksan intuitiivista sijoitusstrategiaa, jotka ovat pitkällä tähtäimellä luoneet parempaa arvoa markkinoiden indeksituottoon verrattuna. Sijoitusstrategiat on kuvattu alla olevassa taulukossa.

faktorit

Nämä sijoitusstrategiat tunnistetaan tietyistä ominaisuuksista eli faktoreista, jotka määräävät salkun tuoton ja riskin. Kurssinousua voi esimerkiksi mitata osakkeen kolmen kuukauden kurssimuutoksella. Voidaan olettaa, että sijoittajat ostavat mielellään kurssinousussa olevia osakkeita, koska myös muut sijoittajat ostavat niitä. On mukava olla voittajien joukossa.

Periaatteessa faktori voi olla mikä tahansa ominaisuus, mutta järkevä faktori on taloudellisesti perusteltu, läpinäkyvä, kustannustehokas ja tuottohistorialtaan hyvä. Sijoitustoiminnan toteuttamisen pitää myös pohjautua akateemiseen tutkimukseen ja matemaattisiin malleihin.

On kuitenkin selvää, ettei faktorin perusteella saatu tuotto ole jatkuvasti ylivoimainen: markkinoiden arvostustaso ja sijoittajien kiinnostus voivat vaihdella faktorista toiseen, kuten myös sektorista toiseen. Hyvänä esimerkkinä on arvo-sijoittaminen. Pitkällä tähtäimellä se on luonut lisäarvoa, mutta esimerkiksi kahden viime vuoden aikana arvo-osakkeiden tuotot ovat jääneet markkinoiden keskimääräisiä tuottoja alemmiksi. Oikea ajoittaminen olisi faktorisijoittamisessa haluttu strategia, mutta toimivia malleja ei ole vielä löytynyt.

Systemaattinen sijoittaminen on historian saatossa tuottanut vertailuindeksiä paremmin, mutta hajauttaminen useampaan faktoriin on tuottanut tasaisemmin. Tästä esimerkkinä on sijoittaminen Eurooppaan.

faktorit-paremmuusjarjestyksessa-kuva

Kuviossa faktorit ovat paremmuusjärjestyksessä vuosituottojen mukaan siten, että ylimpänä on parhaan vuosituoton saanut faktori. Yksittäinen faktori koostuu 20 %:sta parhaan pisteytyksen saaneista yhtiöistä, joissa ko. ominaisuudet täyttyvät parhaiten. Esimerkiksi 1400 yhtiöstä 20 % on 280 yhtiötä. Yhtiöiden lukumäärä voi vaihdella universumiin kuuluvien yhtiöiden määrän vaihdellessa. Faktoreiden vuosituotot on laskettu siten, että yhtiövalinnat on päivitetty neljä kertaa vuodessa. Laskennassa on käytetty Euroopan pääpörssien yhtiöitä, joiden markkina-arvo ylittää 300 miljoonaa euroa ja keskimääräinen päivävaihto on 800 tuhatta euroa. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kehitys on laskettu aikavälille 1.1.2004–30.4.2018.

Lähde: EAB Varainhoito Oy, Factset

Multifaktorisijoittaminen auttaa ajoittamisessa

Ajoituksen haasteen osittaisena ratkaisuna on multifaktorisijoittaminen. Siinä sijoitetaan salkkuun, jossa hyödynnetään eri faktoreita. Tällä tavalla saavutetaan monta tavoitetta: sijoitukset perustuvat matemaattiseen malliin ja ovat intuitiivisia ja läpinäkyviä. Salkulla on edellytykset luoda lisäarvoa. Tälläkään sijoitusstrategialla ei aina lyödä markkinaindeksejä, mutta poikkeamat ovat pienempiä.

Faktorisijoittamiseen perustuvan sijoitusstrategian onnistuminen vaatii monta asiaa: sijoitusstrategian on onnistuttava, faktoreiden valinnan on onnistuttava, faktoreita kuvaavien mittareiden on onnistuttava ja transaktioiden ajoituksen on onnistuttava. Otetaan esimerkiksi arvosijoittaminen:

  1. Faktorina on arvo.

  2. Faktoria kuvaavana mittarina on markkina-arvon ja kirja-arvon suhde.

  3. Sijoitusuniversumi mallinnetaan ja salkku päivitetään kerran kuukaudessa.

  4. Ostot ja myynnit toteutetaan kuukauden 15 päivänä.

Vaikka edellä mainitut faktorit toimivat yleensä useamman kuukauden jaksoissa eivätkä vaihda jatkuvasti suuntaa, toimivat eri faktorit eri tavoin taloudellisen syklin eri vaiheissa. Tavoiteltaessa riittävää ylituottoa riittävällä hajautuksella voisi multifaktoristrategia tarjota houkuttelevamman lähestymistavan sijoittajalle. Multifaktoristrategialla vältymme myös ajoitusongelmalta, joka liittyy yksittäisten faktoreiden valitsemiseen. Valittu strategia ei välttämättä ole absoluuttisesti paras jokaisena vuonna (kts. edellinen kuva), mutta sillä tavoitellaan mahdollisimman tasaista ylituottoa pitkällä aikavälillä.

Lue lisää Elite Alfred Bergin osakkeisiin sijoittavista multifaktorirahastoista:
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit

Magnus Backström
Tutkimus- ja vastuullisuusjohtaja
Elite Alfred Berg


Jukka Näätsaari
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg