2016-05-30 - Sääntely ja verotus

Elite Laki Oy:n toukokuun 2016 verovinkki
Tee perintösuunnittelu ajoissa - säästä perillisesi ylimääräisiltä perintöveroilta

Perintösuunnittelun perusongelmana on, että tehokasta perintösuunnittelua yritetään toteuttaa liian myöhään tai sitä ei tehdä ollenkaan. Kuukauden verovinkkiin olemme koonneet niitä työkaluja ja toimenpiteitä, joilla jokainen suomalainen pystyy alentamaan perillistensä perintöverorasitusta. Kun toimenpiteistä laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma ja toimenpiteisiin ryhdytään riittävän ajoissa, ovat verosäästöt huomattavia. Esittelemme perintösuunnittelun avuksi täysin läpinäkyviä työkaluja, jotka noudattavat Verohallinnon antamia ohjeistuksia sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä ilman harmaalla alueella toimimista tai ”Panama-kuvioita”.

Suomen lainsäädäntö tarjoaa useita mahdollisuuksia, joiden avulla perilliset voivat säästää huomattavia summia perintöveroissa. Tämä edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua jo perittävän elinaikana. Varsin usein ongelmana on, että tehokasta perintösuunnittelua yritetään toteuttaa liian myöhään - tai sitä ei tehdä ollenkaan. Tällöin perilliset maksavat aikanaan valitettavan suuret perintöverot. Suunnittele siis ajoissa, mikäli haluat säästää perillisesi ylimääräisiltä veroilta.

Alihintaiset kaupat

Osa perintösuunnittelun keinoista on varsin tunnettuja ja paljon käytettyjä, kuten esimerkiksi verovapaat lahjoitukset (3 999 euroa) kolmen vuoden välein tai omaisuuden lahjoitus hallintaoikeus pidättäen. Suuri osa keinoista on sen sijaan ihmisille varsin tuntemattomia. Esimerkiksi alihintainen kauppa, eli kauppa, joka tehdään vähintään 75,1 %:lla kohteen käyvästä arvosta, on oiva tapa siirtää varallisuutta huokeampaan hintaan omille jälkipolville. Lisäksi kaupan yhteydessä voi vielä pidättää itselleen tai kolmannelle hallinta- ja käyttöoikeuden kaupan kohteeseen. Hallintaoikeuden pidättäminen laskee kohteen kauppahintaa, koska pidätettävä hallintaoikeus rasittaa kaupan kohdetta ja siten omistajan oikeutta hallita omaisuuttaan. Tällöin esimerkiksi omaisuutta ei voida luovuttaa ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta.

Hallintaoikeuden haltija vastaa hallintaoikeutensa nojalla niistä tavanomaisista kuluista, jotka omaisuuteen kohdistuvat. Toisaalta hallintaoikeuden haltijalla säilyy omaisuuden käyttöoikeus sekä oikeus omaisuuden tuottoon. Esimerkiksi jos hallintaoikeuden pidätyksen kohteena on asunto-osake, saa hallintaoikeuden haltija asua asunnossa tai jos asunto on vuokrauskäytössä, on hallintaoikeuden haltija oikeutettu huoneiston vuokratuloon. Hallintaoikeuden haltija vastaa kuitenkin yhtiövastikkeesta sekä muista huoneistoon ja huoneiston vuokraamiseen kohdistuvista tavanomaisista kuluista.

Hyödyntämällä lahjoituksia, alihintaisia kauppoja ja hallintaoikeuksien pidättämistä perintösuunnittelun välineinä voidaan varallisuutta siirtää jälkipolville verotehokkaasti, nauttien kuitenkin itse esimerkiksi omaisuuden tuotosta, kuten vuokratuloista. Omistusoikeuden siirtäminen jälkipolville jo elinaikana on tehokasta verosuunnittelua perillisten perintöveroja ajatellen. Koska omistusoikeus on siirretty jo elinaikana perillisille, ei tällainen omaisuus kuulu kuoleman jälkeen kuolinpesän varoihin. Suomen progressiivisen perintöverojärjestelmän johdosta suurien omaisuuserien, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden, omistusoikeuden siirtämisellä perillisille jo elinaikana voidaan säästää tuhansia euroja verotuksessa.

Testamentti - merkittävä osa suunnittelua

Testamentilla on suuri merkitys perintösuunnitteluprosessissa. Testamentilla voidaan esimerkiksi turvata lesken asemaa eri tavoin ensin kuolleen puolison jälkeen ja hyödyntää muun muassa 60.000 euron puolisovähennystä perintöverotuksessa. Lisäksi testamenttiin otettavien kirjausten avulla voi testamentinsaaja testamentintekijän kuolinhetken jälkeen määrätä esimerkiksi siitä, ottaako hän testamentissa osoitetun perinnön vastaan täysin omistus- ja hallintaoikeuksin vai ottaako hän vastaan ainoastaan esimerkiksi hallintaoikeuden testamentin perusteella tulevaan omaisuuteen ja luopuu omistusoikeudesta omien perillistensä hyväksi. Näin mahdollistetaan omaisuuden verotehokas siirtäminen yhden sukupolven yli, mutta säilyttäen kuitenkin omaisuuteen hallintaoikeus lapsilla. Lisäksi perinnöstä luopuneen pidättämä hallintaoikeus alentaa luopujan sijaan tulevien perillisten perintöveron määrää. Testamentti mahdollistaa hyvinkin yksityiskohtaisen perintösuunnittelun testamentintekijän tahdon mukaisesti.

Sijoitusvakuutuksesta veroetuja

Sijoitusvakuutus on perintösuunnittelussa tärkeä väline. Sijoitusvakuutukseen sisältyvä henkivakuutuskorvaus on edunsaajana olevalle lähiomaiselle verovapaa 35 000 euroon saakka. Lisäksi puoliso saa aina vähintään puolet korvaussummasta verovapaasti. Sijoitusvakuutuksen edunsaajat voi määrätä vapaasti ja määräystä voi muuttaa tarvittaessa. Näin pesän varallisuutta voidaan jakaa verotehokkaasti jälkipolville (lapsille, lastenlapsille ja lastenlastenlapsille jne).

Verovapaa osuus ei ole sijoitusvakuutuksen ainut hyöty perintöverojen osalta. Koska perintöverot tulevat kunkin perinnönsaajan maksettavaksi aina tietyn ajan kuluessa perintöveropäätöksen antamisesta, voidaan vakuutuskorvauksesta saatujen varojen avulla maksaa perintöverot ilman, että pesän omaisuutta pitäisi ryhtyä perintöverojen takia nopealla aikataululla realisoimaan.


Esimerkki perintösuunnittelusta:

Aviopari: Nainen 60.v, mies 60v.

Perilliset: Tytär 39v., 2 lasta (alaikäisiä). Tytär 35v., 2 lasta (alaikäisiä)

Omaisuus:

Omakotitalo : 350.000 €

Kesämökki : 100.000 €

Sijoitukset : 50.000 €

Sijoitusasunto 1 : 150.000 €

Sijoitusasunto 2 :180.000 €

Talletukset : 25.000 €

Velkaa : 0 €

Yhteensä:

855.000 €


Esimerkkitilanteessa tyttäret maksaisivat molempien vanhempiensa kuoleman jälkeen yhteensä noin 103 316 euroa perintöveroja, mikäli minkäänlaista perintösuunnittelua ei tehtäisi. Kun puolisoille kuitenkin laaditaan perintösuunnitelma oikein ajoitettuine toimenpiteineen, säästetään kymmeniä tuhansia euroja. Kyseisessä tapauksessa suunnitelman perusteella laadittujen toimenpiteiden ja perinnön yhteenlasketut veroseuraamukset olivat laskennallisesti lopulta noin 22 670 euroa. Perintösuunnitelman avulla perilliset säästivät perintöveroissa yli 80 000 euroa. Oletuksena laskelmassa oli, että mies kuolee 20 vuoden kuluttua ja nainen 22 vuoden kuluttua nykyhetkestä.

Esimerkkitapauksessa perintösuunnitelman lähtökohtana oli varallisuuden siirtäminen osittain lapsille sekä suoraan yhden sukupolven yli lapsenlapsille, kuitenkin siten, että omaisuuteen pidätetään hallintaoikeuksia. Näin mahdollistettiin omaisuuden verotehokkaat siirrot. Suunnittelun välineinä käytettiin lahjoituksia ja alihintaisia kauppoja hallintaoikeuksia pidättäen sekä testamenttia. Lisäksi molemmille puolisoille tehtiin sijoitusvakuutukset, joiden johdosta lastenlapset pystyvät aikanaan suoriutumaan perintöveroistaan ilman, että kuolinpesän omaisuutta tarvitsee realisoida perintöverojen maksamista varten. Sijoitusvakuutuksesta saatu kuolintapauskorvaus on tässä esimerkissä saajilleen verovapaa (alle 35 000 euroa).

Esimerkki osoittaa konkreettisesti, että Suomen lainsäädäntö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia perintösuunnittelua varten. Tässä artikkelissa käsittelimme vain osaa näistä suunnittelun keinoista.

Perintösuunnitelmasi

Perintösuunnittelun onnistumisen edellytyksenä on, että tiedetään mitä toimenpiteitä tulee tehdä, milloin toimenpiteet tulee suorittaa ja että nämä toimenpiteet suoritetaan oikein. Suunnittelun aikataulutus on erittäin tärkeä osa perintösuunnittelun onnistumista.

Eliten perintösuunnitelman avulla saat yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita onnistunut perintösuunnittelu edellyttää, sekä laskelman toimenpiteiden johdosta syntyvästä verosäästöstä. Perintösuunnitelma on aina yksilöllinen. Se laaditaan omaisuuttasi varten, sinun etu ja tahto huomioiden. Perintösuunnitelma sisältää myös aina testamentin, edunvalvontavaltakirjat ja hoitotestamentit. Eli asiakirjat, jotka jokaisella tulee olla laadittuna tulevaisuuden varalle.

Eliten asiantuntijat pitävät huolen siitä, että suunnitellut toimenpiteet tehdään oikein ja oikea-aikaisesti. Kun varallisuuteesi liittyvät järjestelyt ovat perintösuunnitelman avulla järjestyksessä, voit rauhassa keskittyä nauttimaan elämästä perillistesi kanssa. Kysy lisää varallisuutesi kokonaisvaltaisesta perintösuunnittelusta asiantuntijoiltamme.

Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ja toimenpiteet kuvaavat esimerkinomaisesti perintösuunnitteluprosessia. Jokainen perintösuunnittelutilanne on erityislaatuinen ja siksi toimenpiteet on kartoitettava ja tehtävä tapauskohtaisesti asiantuntijan toimesta. Artikkelissa esitetyt tiedot on hankittu luotettavista tietolähteistä ja tietojen oikeellisuudesta on pyritty varmistumaan huolellisesti. Artikkelissa ilmenevät laskelmat on laadittu siten, että niissä ei ole otettu huomioon tuoton tai inflaation vaikutusta omaisuuteen. Verotukseen liittyvät laskelmat perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, joka voi muuttua. Verojen määrässä on huomioitu pidätettyjen hallintaoikeuksien arvot. Laskelmat voivat muuttua puolisoiden kuolinhetkien mukaan. Elite ei vastaa pelkästään tämän artikkelin perusteella tehtävistä perintösuunnittelutoimenpiteistä, eikä pelkästään tämän artikkelin perusteella tule ryhtyä tässä artikkelissa kuvattuihin toimenpiteisiin.

Pyydä lisätietoja perintösuunnittelusta asiantuntijoiltamme