2016-04-18 - Sääntely ja verotus

Elite Laki Oy:n huhtikuun 2016 verovinkki


Sijoittaja – muistathan tehdä vähennykset pääomatuloista verotuksessasi

Esitäytetyt veroilmoitukset ovat jälleen saapuneet. Verovelvollisen tulee itse tarkastaa esitäytetty veroilmoitus ja vaatia veroilmoituksella mahdolliset puuttuvat vähennykset. Veroilmoituksen tarkastaminen voi aiheuttaa sijoittajalle kuitenkin harmaita hiuksia. Kuukauden verovinkkiin olemme koonneet luonnollisen henkilön näkökulmasta tärkeimpiä pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä.

Huomaathan, että sijoitusvakuutukseen kautta sijoitettu varallisuus ei näy veroilmoituksellasi.  Sijoittaessasi varallisuutta sijoitusvakuutuksen sisällä, sinun ei tarvitse huolehtia veroilmoituksen täyttämisestä tältä osin. Sijoitusvakuutus on siten sekä verotehokas että vaivaton ratkaisu hoitaa omaa sijoitusvarallisuutta. Kysy lisää sijoitusvakuutuksesta asiantuntijoiltamme.


Tulonhankkimismenot

Pääomatuloista voit vähentää niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Kulujen täytyy liittyä sijoitustoiminnan tulojen hankkimiseen. Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi tulonhankkimiseen kohdistuvan lainan korkokulut ja sijoittamiseen liittyvä ammattikirjallisuus. Tulonhankkimiseen kohdistuvan lainan korot voi vähentää verotuksessa täysimääräisesti. Arvopapereiden, arvo-osuuksien tai näihin rinnastettavien omaisuudenhoitoon ja säilyttämiseen liittyvät kulut voi myös vähentää, ottaen huomioon 50 euron omavastuuosuus. Esimerkiksi omaisuudenhoitomaksut ovat siis omavastuuosuus huomioiden vähennyskelpoisia.


Luovutustappiot

Vuoden 2015 osalta omaisuuden myynnistä syntyneitä luovutustappioita voidaan vähentää ainoastaan omaisuuden myynnistä syntyneistä luovutusvoitoista verovuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Vuodesta 2016 alkaen omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot voi vähentää luovutusvoiton lisäksi myös muista pääomatuloista, kuten vuokra- tai osinkotuloista. Vuonna 2015 syntyneitä luovutustappioita ei siis voi vähentää muista pääomatuloista.


Tulolähteen tappio

Maataloutta tai elinkeinotoimintaa harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle voidaan vahvistaa maatalouden tai elinkeinotoiminnan tulolähteen tappio. Verovelvollinen voi vaatia, että tappio vähennetään kokonaan tai osittain samana vuonna hänen saamistaan pääomatuloista. Maatalouden tai elinkeinotoiminnan tappio vahvistetaan kyseisen tulolähteen tappioksi, ellei maatalouden harjoittaja tai elinkeinonharjoittaja ole vaatinut, että tappio vähennetään pääomatuloista.


Jälkimarkkinahyvitys

Jälkimarkkinahyvitys on korkoa vastaava hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakirjalainoista. Joukkovelkakirjalainan oston yhteydessä ostaja voi maksaa jälkimarkkinahyvitystä myyjälle. Jälkimarkkinahyvitys on tällöin ostajalle tulonhankkimismenoa, ja hän voi vähentää sen omassa verotuksessaan. Jälkimarkkinahyvitystä kertyy joukkovelkakirjan luovutusta edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta. 


Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämisen maksut

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksut ovat vähennyskelpoisia pääomatuloista. Maksut voi vähentää vain vakuutettu itse. Maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa.

Vähennyskelpoisuuden osalta on kuitenkin syytä huomioida, että maksujen vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa myös se, milloin sopimus on tehty. Uusien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen vähennysoikeuden edellytyksenä on vuodesta 2013 alkaen ollut se, että säästöjä ryhdytään nostamaan vasta sen jälkeen, kun säästäjä on eläkeiässä. Tämä tarkoittaa työntekijän eläkelain mukaista lykättyä vanhuuseläkeikää, joka on 68 vuotta. Sen sijaan ennen vuotta 2013 tehdyn sopimuksen osalta eläkeiän alaraja on 63 vuotta.