2022-05-25 - Asiakastiedote

Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon


Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa sekä tehostaa salkunhoitotoimintoa ja hallintoon kuuluvia tukitoimintoja. Molempia rahastoja hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy.

Sulautuvan rahaston A1-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston A Kasvu-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston A2-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston B-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston A3-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston C-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston A4-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston D-osuussarjaan.

Finanssivalvonta on 31.3.2022 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan sulautumiselle.

Sulautuminen toteutetaan 1.7.2022, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat, velat ja mahdolliset siirtosaamiset siirretään ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu rahastojen 30.6.2022 laskettavaan rahasto-osuuksien arvoon. Kaupankäynti sulautuvan rahaston osuuksilla päättyy 23.6.2022 klo 13.00.

1. Sulautumisen syyt

Sulautumisen syinä ovat sulautuvan rahaston suhteellisen pieni koko sekä sulautuvan rahaston tuotto-/riskiprofiilin samankaltaisuus vastaanottavan rahaston kanssa. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa sekä tehostaa salkunhoitotoimintoa ja hallintoon kuuluvia tukitoimintoja.

2. Sulautumisen vaikutukset

Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Mikäli osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa omistamansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet, verotetaan tapahtumaa rahasto-osuuksien lunastusta koskevan verolainsäädännön mukaisesti.

2.1. Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston (vastaanottava rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt eivät muutu. Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat vastaanottavan rahaston varoja huomattavasti vähäisemmät. Sulautuvan rahaston salkun koostumusta on myös muokattu vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka huomioiden.

Vastaanottavan rahaston riskiluokka ei sulautumisen johdosta muutu. Vastaanottavan ja sulautuvan rahaston riskiluokka on 4 (synteettinen riski-indikaattori). Vastaanottavan rahaston palkkiorakenne ei sulautumisen johdosta muutu. Vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka ei sulautumisen johdosta muutu.

2.2. Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset Erikoissijoitusrahasto (sulautuva rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on jonkin verran vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan rahaston säännöt poikkeavat jossain määrin sulautuvan rahaston säännöistä. Myös sulautuvan rahaston harjoittama sijoituspolitiikka eroaa jonkin verran vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikasta. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin kasvattaa pitkällä aikavälillä rahasto-osuuden arvo mahdollisimman korkeaksi sijoittamalla varat vaihtoehtorahastoihin, jotka pääsääntöisesti eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Sulautuva rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen vaihtoehtorahasto ja erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista, kuten sijoituskohteita, varojen hajauttamista ja luotonottoa koskevista säännöistä ja rajoituksista.

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa pääasiassa vaihtoehtorahastojen osuuksiin, joiden sijoitukset keskittyvät Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Sulautuvan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin) likvideihin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, yhteisöjen, valtioiden ja muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen.

Vastaanottavan rahaston tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoittamalla rahaston varat eri omaisuuslajeihin. Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien ETF-osuudet. Vastaanottavan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin) arvopapereihin, kuten esimerkiksi vaihtoehtorahaston osuuksiin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Vastaanottavan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti eri omaisuuslajien ja markkinoiden kesken. Eri omaisuuslajeihin sijoitettujen varojen osuus rahaston kokonaisvaroista voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteesta ja salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Sulautuvan Rahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Voimassa oleva hallinnointipalkkio laskee A1-osuussarjan osuudenomistajilla 2,5 %:sta 1,75 %:iin

  • Voimassa oleva hallinnointipalkkio laskee A2-osuussarjan osuudenomistajilta 1,8 %:sta 1,5 %:iin

  • Voimassa oleva merkintäpalkkio laskee A4-osuussarjan osuudenomistajilta 0,5 %:sta 0 %:iin

  • Vuotuiset juoksevat kulut laskevat A1-osuussarjan osuudenomistajilla 2,85 %:sta 2,0 %:iin

  • Vuotuiset juoksevat kulut laskevat A2-osuussarjan osuudenomistajilla 2,15 %:sta 1,8 %:iin

  • Porrastettu lunastuspalkkio poistuu ja kaikkiin osuussarjoihin kohdistuu jatkossa kiinteä osuussarjakohtainen lunastuspalkkio

  • Merkintöjä ja lunastuksia voidaan tehdä kaikkiin rahasto-osuuksiin jokaisena pankkipäivänä

  • Vastaanottavassa rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Sulautuvassa rahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia

3. Palkkiovertailu

Palkkiovertailu (voimassa olevat palkkiot):

Palkkiovertailu Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset ja Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito


* Juoksevat kulut kuvastavat sijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Tunnusluku sisältää rahastosta perityt hallinnointipalkkiot ja säilytyspalkkiot sekä rahaston sijoituskohteisiin kuuluvista sijoitusrahastoista, yhteissijoitusyrityksistä ja vaihtoehtorahastoista perityt vastaavat palkkiot. Tuottosidonnaiset palkkiot ja rahaston suorat kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

4. Osuudenomistajien oikeudet

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa omistuksensa sulautuvassa rahastossa ilman lunastuspalkkiota toimittamalla lunastustoimeksianto EAB Rahastoyhtiö Oy:lle 23.06.2022 klo 13.00 mennessä.

Vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa omistuksensa sulautuvassa rahastossa ennen sulautumispalkkiota.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla EAB Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston avaintietoesitteisiin. Rahastojen avaintietoesitteet ja muu lakisääteinen materiaali ovat saatavilla osoitteesta www.eabgroup.fi/palvelut-ja-tuotteet/rahastot tai sähköpostitse osoitteesta rahastohallinto@eabgroup.fi.


Ystävällisin terveisin,

Klaus Hannus
Toimitusjohtaja
EAB Rahastoyhtiö Oy