2019-11-04 - Asiakastiedote

Elite Alfred Berg Trendi sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoitoon


Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa sekä tehostaa salkunhoitotoimintoa ja hallintoon kuuluvia tukitoimintoja. Molempia rahastoja hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy.

Sulautuvan rahaston C-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan A-osuussarjaan. Sulautuvan rahaston D-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan B-osuussarjaan. Sulautuvan rahaston E-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston E-osuussarjaan.

Finanssivalvonta on 15.10.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan sulautumiselle.

Sulautuminen toteutetaan 9.12.2019, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat, velat ja mahdolliset siirtosaamiset siirretään ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu rahastojen 5.12.2019 laskettavaan rahasto-osuuksien arvoon. Kaupankäynti sulautuvan rahaston osuuksilla päättyy 5.12.2019 klo 13.00.

Sulautumisen syyt

Sulautumisen syynä on sulautuvan rahaston riskiprofiilin samankaltaisuus vastaanottavan rahaston kanssa. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa sekä tehostaa salkunhoitotoimintoa ja hallintoon kuuluvia tukitoimintoja.

Sulautumisen vaikutukset

Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Mikäli osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa omistamansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet, verotetaan tapahtumaa rahasto-osuuksien lunastusta koskevan verolainsäädännön mukaisesti.

Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston (vastaanottava rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on jonkin verran vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille. Vastaanottavan rahaston sääntöjä muutetaan rajaamalla osakemarkkinasijoitusten vähimmäis- ja enimmäispainoja sekä kokonaisriskiä maltillisemmiksi. Lisäksi tuottosidonnaisten palkkioiden periminen tullaan mahdollistamaan. Tuottosidonnaisia palkkioita ei kuitenkaan peritä vastaanottavan rahaston nykyisiltä osuussarjoilta, jolloin vastaanottavan rahaston nykyisten osuudenomistajien tilanne ei tältä osin muutu. Vastaanottavan rahaston nykyisten osuussarjojen voimassa olevaa merkinnän vähimmäismäärää korotetaan, minkä lisäksi yhden osuussarjan nimi muuttuu. Merkinnän vähimmäismäärään liittyvät korotukset eivät kuitenkaan koske vastaanottavan rahaston nykyisiä osuudenomistajia, jolloin vastaanottavan rahaston nykyisten osuudenomistajien tilanne ei tältä osin muutu.

Sulautumisen suunniteltua voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä vastaanottavasta rahastosta lasketaan liikkeelle kaksi (2) uutta osuussarjaa, jotta sulautuminen olisi mahdollista osuussarjatasolla ja vastaanottava rahasto vastaisi paremmin EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien muiden rahastojen osuussarjarakennetta.

Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä vastaanottava ja sulautuva rahasto sijoittavat osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin ja sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat vastaanottavan rahaston varoja vähäisemmät. Sulautuvan rahaston salkun koostumusta on muokattu ja tullaan muokkaamaan ennen sulautumishetkeä, vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka huomioiden.

Vastaanottavalla rahastolla ei ole vertailuindeksiä sulautumista edeltävässä tilanteessa. Jotta tuottosidonnainen palkkiolaskenta on mahdollista, vastaanottavan rahaston vertailuindekseiksi asetetaan sulautumisesta alkaen 50 % MSCI AC World Net TR EUR -osaketuottoindeksin tuotto ja 50 % Euribor 3 kk -koron tuotto. Vastaanottavan rahaston riskiluokka ei sulautumisen takia muutu. Vastaanottavan ja sulautuvan rahaston riskiluokka on 4 (synteettinen riski-indikaattori).

Vastaanottavan rahaston palkkiorakenne muuttuu sulautumisen takia. Palkkiomuutokset eivät koske vastaanottavan rahaston nykyisiä (sulautumista edeltäviä) osuudenomistajia. Palkkiorakenne sulautumisesta alkaen on kuvattu jäljempänä kohdassa ’Palkkiovertailu’.

Vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka muuttuu sulautumisen takia seuraavasti:

Sulautumista edeltävä tilanne:

  • Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus rahaston varoista on vähintään -100 % ja enintään 200 %.

  • Rahaston kokonaisriskin osuus rahaston varoista on enintään 200 %.

Tilanne sulautumisesta alkaen:

  • Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus rahaston varoista on vähintään 0 % ja enintään 100 %.

  • Rahaston kokonaisriskin osuus rahaston varoista on enintään 150 %.

Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahaston (sulautuva rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on vain vähäisiä vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajiin, sillä vastaanottava ja sulautuva rahasto sijoittavat osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin. Vastaanottavan rahaston sulautumisesta alkaen voimassa olevat osakemarkkinasijoitusten vähimmäis- ja enimmäispainot ovat sulautuvan rahaston vastaavia maltillisemmat. Sulautuvan rahaston osuussarjat sulautetaan vastaanottavan rahaston olemassa oleviin ja sulautumisen yhteydessä perustettaviin osuussarjoihin, joilla on sulautuvia osuussarjoja vastaava palkkiorakenne. Tuottosidonnaisen palkkiolaskennan peruste tulee vastaanottavassa rahastossa olemaan sama kuin sulautuvassa rahastossa.

Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mukaisesti.

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet), osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan hyödyntää sekä sulautuvan rahaston sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Sulautuvan rahaston varat sijoitetaan aktiivisesti eri omaisuuslajeihin. Sulautuvan rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus sulautuvan rahaston varoista on vähintään -100 % ja enintään 200 %. Sulautuvan rahaston kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 200 %.

Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin tuottaa osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mukaisesti.

Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet), osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan hyödyntää sekä vastaanottavan rahaston sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Vastaanottavan rahaston varat sijoitetaan aktiivisesti eri omaisuuslajeihin. Vastaanottavan rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus vastaanottavan rahaston varoista on vähintään 0 % ja enintään 100 % (sulautumisesta alkaen). Vastaanottavan rahaston kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 150 % (sulautumisesta alkaen).

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahaston (sulautuva rahasto) osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Rahaston kokonaisriskin enimmäismäärä rahaston varoista muuttuu 200 %:sta 150 %:iin.

  • Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset

    palkkiovertailu-trendi-optimaalivarainhoito

    arvopaperit ja johdannaiset) osuus rahaston varoista muuttuu vähintään -100 %:sta ja enintään 200 %:sta vähintään 0 %:iin ja enintään 100 %:iin.

Sulautuvassa rahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia. Vastaanottavassa rahastossa on sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä sekä tuotto- että kasvuosuuksia.

Palkkiovertailu

Palkkiovertailu (voimassa olevat palkkiot):

* Uudet osuussarjat, jotka lasketaan liikkeeseen sulautumisen suunniteltua toteutumispäivää edeltävänä pankkipäivänä.

** Voimassa olevan minimimerkintärajan muutos sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Minimimerkintäraja ennen sulautumishetkeä: 50 EUR. MINIMIMERKINTÄRAJAMUUTOS EI KOSKE VASTAANOTTAVAN RAHASTON NYKYISIÄ OSUUDENOMISTAJIA.

*** Nimenmuutos ja minimimerkintärajan muutos sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Osuussarjan nimi ennen sulautumishetkeä: Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A. Minimimerkintäraja ennen sulautumishetkeä: 50 EUR. MINIMIMERKINTÄRAJAMUUTOS EI KOSKE VASTAANOTTAVAN RAHASTON NYKYISIÄ OSUUDENOMISTAJIA.

**** Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (50 % MSCI AC World Net TR EUR -osaketuottoindeksin tuotto, 50 % Euribor 3 kk -koron tuotto) 90 päivän ajanjaksolla (rahasto-osuuden 90 päivän ylituotto). Koska palkkion perimisen perusteena on tuotto suhteessa mainittuun vertailutuottoon, voidaan tuottosidonnaista palkkiota periä myös rahasto-osuuden arvon laskiessa, mikäli rahasto-osuuden 90 päivän tuotto on edelleen vertailutuottoa suurempi.

***** Juoksevat kulut kuvastavat sijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Tunnusluku sisältää rahastosta perityt hallinnointipalkkiot ja säilytyspalkkiot sekä rahaston sijoituskohteisiin kuuluvista sijoitusrahastoista, yhteissijoitusyrityksistä ja vaihtoehtorahastoista perityt vastaavat palkkiot. Tuottosidonnaiset palkkiot ja rahaston suorat kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Osuudenomistajien oikeudet

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

EAB Rahastoyhtiö Oy on hallituksen kokouksessa 13.9.2019 päättänyt myöntää sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa rahasto-osuutensa ilman lunastuspalkkiota vaihtosuhteen laskentapäivään eli 5.12.2019 saakka. Toimeksiantojen on saavuttava rahastoyhtiöön 5.12.2019 klo 13.00 mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla EAB Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston avaintietoesitteisiin. Rahastojen avaintietoesitteet ja muu lakisääteinen materiaali ovat saatavilla osoitteesta www.eabgroup.fi/rahastohallinto tai sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@eabgroup.fi.

Ystävällisin terveisin,

Taavi Rissanen
Toimitusjohtaja
EAB Rahastoyhtiö Oy

asiakastiedote 20191104 trendi