Elite Alfred Berg tavoittelee hiilineutraaliutta ja edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua


Elite Alfred Berg on asettanut uudet kunnianhimoiset ympäristötavoitteet omalle toiminnalleen ja sijoitustoiminnalleen. Tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2024 mennessä konsernin omassa toiminnassa eli suorissa ympäristövaikutuksissa. Lisäksi luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin kaikissa hankinnoissa ja toiminnan suunnittelussa.

Metsä-sieni-1200-628


Työnantajana Elite Alfred Berg panostaa edelleen hyvinvointiin tukemalla ja kannustamalla henkilöstöä fyysiseen aktiivisuuteen. Henkilöstön monimuotoisuuden lisäämiseksi yhtiö on siirtynyt käyttämään anonyymia rekrytointia.

Sijoitustoiminnallaan Elite Alfred Berg haluaa vaikuttaa yrityksiin negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä kannustaa yrityksiä valitsemaan ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Sijoitustoiminnan ympäristövaikutusten ohjauskeinona Elite Alfred Berg on liittynyt kahteen uuteen aloitteeseen: Net Zero Asset Managers Initiative sekä luonnon monimuotoisuutta tukevaan Finance for Biodiversity Pledge.

Net Zero Asset Managers Initiative

Elite Alfred Berg on liittynyt kansainväliseen vaikutusvaltaisten varainhoitajien päästöjen vähentämisaloitteeseen Net Zero Asset Managers Initiative, jossa tavoitellaan varainhoitajien hallinnoimien sijoitussalkkujen osalta nettonollatasoa kasvihuonepäästöille vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on linjassa myös maailmanlaajuisen enintään 1,5 Celsius-asteen ilmaston lämpenemistavoitteen kanssa. Aloitteeseen on liittynyt yhteensä 220 varainhoitoyhteisöä, jotka hoitavat 57 000 miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta.

”Net Zero Asset Managers Initiative -hanke on seuraava askel Elite Alfred Bergin määrätietoisessa toiminnassa kestävän kehityksen saralla. Liittymällä hankkeeseen vahvistamme sitoutumistamme vähähiiliseen tulevaisuuteen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Liittymisen myötä pyrimme saavuttamaan nettonollapäästöt sijoitusomaisuuden osalta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on linjassa 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa. Lisäksi Elite Alfred Berg tulee tämän vuoden aikana asettamaan väliaikatavoitteet vuodelle 2030 ja sitoutuu raportoimaan niiden edistymisestä vuosittain”, kertoo Elite Alfred Bergin sijoitusjohtaja Toni Iivonen.

Lisätietoa aloitteesta löytyy Net Zero Asset Managers Initiativen verkkosivuilta www.netzeroassetmanagers.org.

Finance for Biodiversity Pledge

Elite Alfred Berg on yhtenä ensimmäisistä suomalaisista varainhoitajista liittynyt vuonna 2020 perustettuun Finance for Biodiversity Pledge -aloitteeseen sekä Biodiversity Foundation -säätiön jäseneksi. Aloitteen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ekosysteemien palauttamista ennalleen. Elite Alfred Berg tulee jatkossa tekemään yhteistyötä ja jakamaan tietoa muiden rahoituslaitosten ja sijoitusyhtiöiden kanssa, arvioimaan sijoitusten vaikusta luonnon monimuotoisuuteen, asettamaan tieteeseen perustuvia biodiversiteettitavoitteita sekä raportoimaan sijoitusten vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen.

Lisätietoa aloitteesta löytyy Finance for Biodiversity Pledgen verkkosivuilta www.financeforbiodiversity.org.

Entuudestaan Elite Alfred Berg on jäsen Carbon Disclosure Projectissa (CDP) ja Finsifissä. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment).