2019-10-28 - Asiakastiedote

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokukseen


Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa sekä tehostaa salkunhoitotoimintoa ja hallintoon kuuluvia tukitoimintoja. Molempia rahastoja hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy.

Sulautuvan rahaston A-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan A-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston B-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan B-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston D-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan D-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston E-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan E-osuussarjaan.

Finanssivalvonta on 15.10.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan sulautumiselle.

Sulautuminen toteutetaan 2.12.2019, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat, velat ja mahdolliset siirtosaamiset siirretään ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu rahastojen 29.11.2019 laskettavaan rahasto-osuuksien arvoon. Kaupankäynti sulautuvan rahaston osuuksilla päättyy 29.11.2019 klo 13.00.

Sulautumisen syyt

Sulautumisen syinä ovat sulautuvan rahaston suhteellisen pieni koko ja sulautuvan rahaston tuotto-riskiprofiilin samankaltaisuus vastaanottavan rahaston kanssa. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa sekä tehostaa salkunhoitotoimintoa ja hallintoon kuuluvia tukitoimintoja.

Sulautumisen vaikutukset

Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Mikäli osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa omistamansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet, verotetaan tapahtumaa rahasto-osuuksien lunastusta koskevan verolainsäädännön mukaisesti.

Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahaston (vastaanottava rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on jonkin verran vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille. Vastaanottavan rahaston sääntöjä muutetaan rajaamalla osakemarkkinasijoitusten vähimmäis- ja enimmäispainoja sekä kokonaisriskiä maltillisemmiksi. Lisäksi tuottosidonnaisten palkkioiden periminen tullaan mahdollistamaan. Tuottosidonnaisia palkkioita ei kuitenkaan peritä vastaanottavan rahaston nykyisiltä osuussarjoilta, jolloin vastaanottavan rahaston nykyisten osuudenomistajien tilanne ei tältä osin muutu. Vastaanottavan rahaston nykyisten osuussarjojen nimet muuttuvat, minkä lisäksi niiden voimassa olevia merkintä- ja lunastuspalkkioita ja merkinnän vähimmäismäärää korotetaan. Merkintä- ja lunastuspalkkioihin ja merkinnän vähimmäismäärään liittyvät korotukset eivät kuitenkaan koske vastaanottavan rahaston nykyisiä osuudenomistajia, jolloin vastaanottavan rahaston nykyisten osuudenomistajien tilanne ei tältä osin muutu.

Sulautumisen suunniteltua voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä vastaanottavasta rahastosta lasketaan liikkeelle neljä (4) uutta osuussarjaa, jotta sulautuminen olisi mahdollista osuussarjatasolla ja vastaanottava rahasto vastaisi paremmin EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien muiden rahastojen osuussarjarakennetta.

Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä vastaanottava ja sulautuva rahasto sijoittavat osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin ja sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat vastaanottavan rahaston varoja vähäisemmät. Sulautuvan rahaston salkun koostumusta on muokattu ja tullaan muokkaamaan ennen sulautumishetkeä, vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka huomioiden.

Vastaanottavalla rahastolla ei ole vertailuindeksiä sulautumista edeltävässä tilanteessa. Jotta tuottosidonnainen palkkiolaskenta on mahdollista, vastaanottavan rahaston vertailuindeksiksi asetetaan sulautumisesta alkaen OMX Helsinki Cap Tuotto -osaketuottoindeksi. Vastaanottavan rahaston riskiluokka ei sulautumisen takia muutu. Vastaanottavan ja sulautuvan rahaston riskiluokka on 6 (synteettinen riski-indikaattori).

Vastaanottavan rahaston palkkiorakenne muuttuu sulautumisen takia. Palkkiomuutokset eivät koske vastaanottavan rahaston nykyisiä (sulautumista edeltäviä) osuudenomistajia. Palkkiorakenne sulautumisesta alkaen on kuvattu jäljempänä kohdassa ’Palkkiovertailu’.

Vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka muuttuu sulautumisen takia seuraavasti:

Sulautumista edeltävä tilanne:

  • Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus rahaston varoista on vähintään -100 % ja enintään 200 %.

  • Rahaston kokonaisriskin osuus rahaston varoista on enintään 200 %.

Tilanne sulautumisesta alkaen:

  • Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus rahaston varoista on vähintään 75 % ja enintään 125 %.

  • Rahaston kokonaisriskin osuus rahaston varoista on enintään 150 %.

Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahaston (sulautuva rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella on vain vähäisiä vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajiin, sillä vastaanottava ja sulautuva rahasto sijoittavat osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin. Sulautuvan rahaston osuussarjat sulautetaan vastaanottavaan rahastoon sulautumisen yhteydessä perustettaviin osuussarjoihin, joilla on sulautuvia osuussarjoja vastaava palkkiorakenne. Tuottosidonnaisen palkkiolaskennan peruste tulee vastaanottavassa rahastossa olemaan sama kuin sulautuvassa rahastossa.

Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on systemaattisen faktorisijoittamisen avulla sijoittaa sen varat suomalaisiin osakkeisiin ja tuottaa osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sen sääntöjen ja sijoitustoimintaa sitovien lakien mukaisesti.

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet), joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Sulautuvan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan hyödyntää sekä sulautuvan rahaston sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Sulautuvan rahaston varat sijoitetaan pääasiassa osakemarkkinoille. Sulautuvan rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuutta sulautuvan rahaston varoista ei ole erikseen rajattu. Sulautuvan rahaston kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 300 %.

Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoittaa sen varat pääosin suomalaisiin osakkeisiin ja tuottaa osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mukaisesti.

Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet), joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan hyödyntää sekä vastaanottavan rahaston sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Vastaanottavan rahaston varat sijoitetaan pääasiassa osakemarkkinoille. Vastaanottavan rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus vastaanottavan rahaston varoista on kuitenkin vähintään 75 % ja enintään 125 % (sulautumisesta alkaen). Vastaanottavan rahaston kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 150 % (sulautumisesta alkaen).

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahaston (sulautuva rahasto) osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävät menetelmät muuttuvat systemaattisesta faktorisijoittamisesta yleisluontoisempiin aktiivisen omaisuudenhoidon menetelmiin.

  • Rahaston kokonaisriskin enimmäismäärä rahaston varoista muuttuu 300 %:sta 150 %:iin.

  • Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakkeet, osakemarkkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit ja johdannaiset) osuus rahaston varoista on vähintään 75 % ja enintään 125 %.

Sulautuvassa rahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia. Vastaanottavassa rahastossa on sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä sekä tuotto- että kasvuosuuksia.

Palkkiovertailu

Palkkiovertailu (voimassa olevat palkkiot):

palkkiovertailu-suomi-faktorit-suomi-fokus

* Uudet osuussarjat, jotka lasketaan liikkeeseen sulautumisen suunniteltua toteutumispäivää edeltävänä pankkipäivänä.

** Nimenmuutos sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja minimimerkintärajan muutos sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Osuussarjan nimi ennen sulautumishetkeä: Elite Alfred Berg Suomi Fokus A. Voimassa olevat merkintä- ja lunastuspalkkiot ennen sulautumishetkeä: 0 %. Minimimerkintäraja ennen sulautumishetkeä: 0 EUR. PALKKIO- JA MINIMIMERKINTÄRAJAMUUTOKSET EIVÄT KOSKE VASTAANOTTAVAN RAHASTON NYKYISIÄ OSUUDENOMISTAJIA.

*** Nimenmuutos sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja minimimerkintärajan muutos sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Osuussarjan nimi ennen sulautumishetkeä: Elite Alfred Berg Suomi Fokus B. Voimassa olevat merkintä- ja lunastuspalkkiot ennen sulautumishetkeä: 0 %. Minimimerkintäraja ennen sulautumishetkeä: 0 EUR. PALKKIO- JA MINIMIMERKINTÄRAJAMUUTOKSET EIVÄT KOSKE VASTAANOTTAVAN RAHASTON NYKYISIÄ OSUUDENOMISTAJIA.

**** Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton (OMX Helsinki Cap Tuotto -osaketuottoindeksin tuotto) 90 päivän ajanjaksolla (rahasto-osuuden 90 päivän ylituotto). Koska palkkion perimisen perusteena on tuotto suhteessa mainittuun vertailutuottoon, voidaan tuottosidonnaista palkkiota periä myös rahasto-osuuden arvon laskiessa, mikäli rahasto-osuuden 90 päivän tuotto on edelleen vertailutuottoa suurempi.

***** Juoksevat kulut kuvastavat sijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Tunnusluku sisältää rahastosta perityt hallinnointipalkkiot ja säilytyspalkkiot sekä rahaston sijoituskohteisiin kuuluvista sijoitusrahastoista, yhteissijoitusyrityksistä ja vaihtoehtorahastoista perityt vastaavat palkkiot. Tuottosidonnaiset palkkiot ja rahaston suorat kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Osuudenomistajien oikeudet

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

EAB Rahastoyhtiö Oy on hallituksen kokouksessa 13.9.2019 päättänyt myöntää sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa rahasto-osuutensa ilman lunastuspalkkiota vaihtosuhteen laskentapäivään eli 29.11.2019 saakka. Toimeksiantojen on saavuttava rahastoyhtiöön 29.11.2019 klo 13.00 mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla EAB Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahaston avaintietoesitteisiin. Rahastojen avaintietoesitteet ja muu lakisääteinen materiaali ovat saatavilla osoitteesta www.eabgroup.fi/rahastohallinto tai sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@eabgroup.fi.

Ystävällisin terveisin,

Taavi Rissanen
Toimitusjohtaja
EAB Rahastoyhtiö Oy

asiakastiedote-20191028-suomi-faktorit